Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane procesy wytwarzania warstw wierzchnich 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DU>ZPWWW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane procesy wytwarzania warstw wierzchnich 1
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria materiałowa, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł składa się z cyklu wykładów i zajęć laboratoryjnych. W swoim zakresie zawiera informacje na temat procesów kształtowania warstwy wierzchniej występujących w warunkach jej wytwarzania z zastosowaniem zaawansowanych technologiii. Obejmuje problematykę doboru parametrów technologicznych oraz ich wpływ na eksploatacyjne właściwości elementów maszyn z wytworzoną warstwą wierzchnią.

Treści kształcenia

- Wytwarzanie warstw żaroodpornych metodą CVD.

- Określenie wpływu parametrów procesu na mikrostrukturę warstw aluminidkowych metodą CVD.

- Technologia azotowania i nawęglania jarzeniowego.

- Technologia laserowa w inżynierii powierzchni.

- Wytwarzanie warstw ochronnych metodami PVD.

- Wytwarzanie warstw polimerowych hydrofobowych i hydrofilowych.

- Podstawy natryskiwania metodą "Cold Spray".

- Wytwarzanie warstw twardych na narzędzia skrawające metodami CVD

- Zaawansowane technologie azotowania i nawęglania wspomaganego jarzeniowego.

- Wytwarzanie powłok twardych metodami PVD.

- Powłoki natryskiwanie metodą "Cold Spray".

- Wytwarzanie warstw polimerowych hydrofobowych i hydrofilowych.

- Wytwarzanie warstw polimerowych do zastosowań biomedycznych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Liang Li, Quing Yang - Advanced Coating Materials - Scrivener Publishing. - 2018

Andzrej J. Michalski - Fizykochemiczne podstawy otrzymywania powłok z fazy gazowej - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2000

Leszek A. Dobrzański, Anna D. Dobrzańska-Danikiewicz - Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. - 2013

J. Lawrence, D.G. Waugh - Laser Surface Engineering - Processes and Applications - Elsevier. - 2015

Yongdong Xu, Xiu-Tian Yan - Chemical Vapour Deposition - An Integrated Engineering Design for Advanced Materials - Springer. - 2010

Burakowski T., Wierzchoń T - Inżynieria powierzchni metali - WNT Warszawa . - 1995

Blicharski M - Inżynieria powierzchni - WNT Warszawa . - 2009

Kula P. - Inżynieria warstwy wierzchniej - Wyd. Politechniki Łódzkiej . - 2000

Kusiński J. - Lasery i ich zastosowanie w inżynierii materiałowej - Wydawnictwo naukowe Akapit. - 2000

Nitkiewicz Z. - Wykorzystanie łukowych źródeł plazmy w inżynierii powierzchni - Wyd. Politechniki Częstochowskiej. - 2001

Hossein Aghajani, Sahand Behrangi - Plasma nitriding of Steels - Springer. - 2017

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Liang Li, Quing Yang - Advanced Coating Materials - Scrivener Publishing. - 2018

Leszek A. Dobrzański, Anna D. Dobrzańska-Danikiewicz - Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. - 2013

Hryniewicz T. - Technologia powierzchni i powłok - Wyd. Nauk. Politechniki Koszalińskiej . - 2004

Klimpel A. - Napawanie i natryskiwanie cieplne - WNT Warszawa. - 2000

Hossein Aghajani, Sahand Behrangi - Plasma nitriding of Steels - Springer. - 2017

Andrzej J. Michalski - Fizykochemiczne podstawy otrzymywania powłok z fazy gazowej - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

Burakowski T. - Rozważania o synergizmie w inżynierii powierzchni - Wyd. Politechniki Radomskiej. - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie zjawisk towarzyszących procesom technologicznym wytwarzania warstwy wierzchniej.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna
Wykazuje się wiedzą na temat zaawansowanych technologii wytwarzania warstw stosowanych w przemyśle . wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna
Wykazuje umiejętność analizy warunków procesów technologicznych oraz ich oddziaływania na budowę i właściwości warstw .wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna
Student posiada pogłębioną wiedzę. Student posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie zjawisk towarzyszących procesom technologicznym wytwarzania warstwy wierzchniej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada poszerzony zakres wiedzy w zakresie zjawisk towarzyszących procesom technologicznym wytwarzania warstwy wierzchniej. Wykazuje się wiedzą na temat zaawansowanych technologii wytwarzania warstw . nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie zjawisk fizycznych i chemicznych towarzyszących zaawansowanym procesom technologicznym wytwarzania warstwy wierzchniej. Wykazuje się wiedzą na temat zaawansowanych technologii wytwarzania warstw . Wykazuje wybitną umiejętność analizy warunków procesów technologicznych oraz ich wpływu na właściwości powłok i warstwy wierzchniej
Wykazuje się wiedzą na temat zaawansowanych technologii wytwarzania warstw stosowanych w przemyśle . nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Wykazuje się wiedzą na temat doboru warunków dla realizacji zaawansowanych technologii wytwarzania warstw stosowanych w przemyśle nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada umiejętność analizy zjawisk fizyko-chemicznych oddziałujących na efekty zaawansowanych technologii wytwarzania warstw stosowanych w przemyśle
Wykazuje umiejętność analizy warunków procesów technologicznych oraz ich oddziaływania na budowę i właściwości warstw .nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Wykazuje umiejętność poszerzonej analizy warunków procesów technologicznych oraz ich oddziaływania na budowę i właściwości warstw nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi uzasadnić dobrane metody i warunki wytwarzania warstw w kontekście ich trwałości eksploatacyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)