Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytrzymałość konstrukcji lotniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/A-DI/14>WKL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytrzymałość konstrukcji lotniczych
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 5 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-płatowce st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module podano treści i efekty kształcenia oraz formy i warunki zaliczenia przedmiotu

Treści kształcenia

- .- podstawowe założenia statyki ustrojów nośnych płatowców, podział ustrojów, metody określania stanu sił wewnętrznych

- - ramy płaskie statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne, jedno i wieloobwodowe,

- metoda przegubów oraz metoda przekrojów w zastosowaniu do teorii ram ściśle płaskich

-

- konstrukcje cienkościenne, wstęp i podział zagadnień, statyka cienkościennych prętów, podstawowe założenia i zależności

- - czyste ścinanie płaszcza, skręcanie rur jednoobwodowych, swobodne skręcanie profili otwartych, skręcanie rur wieloobwodowych

- - przenoszenie sił wzdłużnych i momentów gnących, bezskręceniowe przenoszenie sił tnących – środek sił poprzecznych

- - nieswobodne skręcanie prętów o przekroju otwartym, określanie naprężeń, analogia do belki zginanej – odpowiedniość warunków brzegowych, sztywności i obciążeń

- - przenoszenie obciążeń poprzecznych przez rury jedno i wieloobwodowe - wpływ zbieżności konstrukcji na rozkład naprężeń. Statyka żeber. Stosowalność modelu pręta do analizy ustroju nośnego

- - Statyka tarcz i brył cienkościennych – zastępczy model ustroju. Tarcze statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne – analogia kratownicowa

- - Statycznie wyznaczalne bryły o ściankach płaskich. Podstawowe ustroje ze ściankami zakrzywionymi: statyka dźwigara trójpasowego, pół skorupowy dźwigar cztero pasowy z trzema ściankami, statycznie wyznaczalne bryły o ściankach zakrzywionych

- - Złożone ustroje statycznie wyznaczalne. Ustroje statycznie niewyznaczalne: statyka ustrojów wielosegmentowych

- - Zarys teorii stateczności. Metody badania ustrojów: metoda analizy równowagi, metoda energetyczna, podział zagadnień stateczności konstrukcji, wyboczenie giętno-skrętne i skrętne profili otwartych

- . Obciążenia krytyczne płyt i powłok – omówienie wyników. Praca konstrukcji po utracie stateczności, lokalne zniszczenie płyt i powłok żebrowanych, praca ścinanej płyty po utracie stateczności

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Z. Brzoska - Statyka i stateczność konstrukcji prętowych i cienkościennych - PWN Warszawa. - 1969

M. Bijak-Żochowski - Wytrzymałość konstrukcji - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2004

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Z. Brzoska - Statyka i stateczność konstrukcji prętowych i cienkościennych - PWN Warszawa. - 1969

Literatura do samodzielnego studiowania

T.H.G. Megson - Aircraft structures - John Wiley&Sons Inc., New York, Toronto . - 1999

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada wiedzę podstawową z zakresu wytrzymałości konstrukcji lotniczychwykładegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna
Posiada umiejętności w zakresi obliczeń wytrzymałościowych struktur lotniczychwykładegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna
Umiejętność wykorzystywania wyników obliczeń do opracowywania weryfikacji eksperymentalnychrealizacja zleconego zadania referat ustny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada wiedzę podstawową z zakresu wytrzymałości konstrukcji lotniczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie podstaw wytrzymałości konstrukcji lotniczych uzupełnioną zalecaną literaturąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również jest w stanie samodzielnie opracowywać modele obliczeniowe podstawowych struktur nośnych ołatowca
Posiada umiejętności w zakresi obliczeń wytrzymałościowych struktur lotniczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiadł umiejętność rozwiązywania przykładów o podwyższonym stopniu trudnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętności dokonywania obliczeń o eysokim stopniu złożoności
Umiejętność wykorzystywania wyników obliczeń do opracowywania weryfikacji eksperymentalnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętność korelacji wyników obliczeń oraz badań eksperymentalnych, pod kątem dokonywania korekt konstrukcyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiadł umiejętność opracowywania programów prób statycznych oraz ich prowadzenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Święch
Prowadzący grup: Łukasz Święch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Święch
Prowadzący grup: Łukasz Święch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Święch
Prowadzący grup: Łukasz Święch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)