Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo i przepisy lotnicze w projektowaniu samolotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/A-DU>PiPLwPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo i przepisy lotnicze w projektowaniu samolotów
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 3 sem. - lotnictwo i kosmonautyka - płatowce st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

moduł skłąda się z części ćwiczeniowej, na której studenci zapoznają się z wybranymi przepisami prawnymi dotyczącymi przepisów prawa lotniczego, norm dla projektowania, użytkowania, sksploatacji sprzętu lotniczego

Treści kształcenia

- Podstawy prawa w Polsce, żródła prawa, system ustawodawczy w Polsce

- Przepisy lotnicze. Specyfikacje certyfikacyjne - CS.Samoloty duże. Emisja z silników i upust paliwa. Hałas. APU. Użytkowanie we wszystkich warunkach pogodowych.Śmigła Silniki. Uzytkowanie we wszystkich warunkach pogodowych.

- Europejskie normy techniczne. Ważniejsze definicje i skróty w normach.

- Ogólne normy spełniania wymagań

- Szybowce i motoszybowce. samoloty kat. normalnej, użytkowej, akrobacyjnej i transportu lokalnego. Wiropłaty małe i duże. samoloty bardzo lekkie.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
ma wiedzę dotyczącą: projektowania, użytkowania i  zarządzania eksploatacją obiektów latających ćwiczenia problemowereferat ustny
student poznaje słownictwo, nazewnictwo z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego, zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz prawa patentowego, prawa lotniczegoćwiczenia problemowereferat ustny
ma umiejętność realizacji i potrafi określić kierunki samokształcenia w celu podnoszenia kompetencji zawodowych z prawnych aspektów działalności inżynierskiejćwiczenia problemowereferat ustny
ma świadomość konieczności zachowania w sposób profesjonalny i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera lotnictwa, w tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje w aspekcie prawnymćwiczenia problemowereferat ustny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
ma wiedzę dotyczącą: projektowania, użytkowania i  zarządzania eksploatacją obiektów latających
student poznaje słownictwo, nazewnictwo z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego, zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz prawa patentowego, prawa lotniczego
ma umiejętność realizacji i potrafi określić kierunki samokształcenia w celu podnoszenia kompetencji zawodowych z prawnych aspektów działalności inżynierskiej
ma świadomość konieczności zachowania w sposób profesjonalny i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera lotnictwa, w tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje w aspekcie prawnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majka
Prowadzący grup: Andrzej Majka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)