Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spalanie i komory spalania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/B-DU>SiKS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spalanie i komory spalania
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-silniki lotnicze st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Kryteria klasyfikacji spalania . Rodzaje mieszanin palnych. Elementy kinetyki chemicznej. Reakcje łańcuchowe. Mechanizm spalania węglowodorów .Proces rozprzestrzeniania się płomienia.Laminarne spalanie mieszanki. Turbulentne spalanie mieszanki. Kryterium Michelsona. Współczynnik nadmiaru powietrza. Wymagania względem komór spalania. Klasyfikacja komór spalania.Stabilizacja płomienia w komorach spalania. Straty ciśnienia spiętrzenia w komorach spalania.Organizacja procesów mieszania w komorach spalania.

- Charakterystyki komór. Rozkład temperatury spalin na wylocie komory.Chłodzenie ścianek płomienicy. Skażenia atmosfery zawarte w spalinach i sposoby obniżania emisji zanieczyszczeń. Organizacja procesu roboczego w dopalaczu. Przepływ przez dyfuzor. Opływ stabilizatorów. Stabilizacja płomienia ciałem o kształcie nieopływowym.Straty ciśnienia spiętrzenia w dopalaczu. Charakterystyki dopalacza. Chłodzenie ścianek.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Lefebvre A.H. - Gas turbine combustion - Mc Graw-Hill Book Company, Ottawa. - 1983

Oates G.C. - Aerothermodynamics of aircraft engine components - AIAA Education Series, New York. - 1985

Munzberg H.G. - Flugabtriebe - Springer-Verlag, Berlin. - 1972

Nieczajew J.N. - Teoria awiacionnych gazoturbinnych dwigatelej. Cz. II - Maszinostroenie, Moskwa. - 1978

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Łapucha R. - Komory spalania silników turbinowo-odrzutowych - Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa. - 2004

Gorbunow G.M. - Wybor parametrow i rasczet osnownych kamier sgorania GTD - Izd. MAI, Moskwa. - 1972

Literatura do samodzielnego studiowania

Kruschik J. - Die gasturbine - Springer, Wien. - 1980

Kułagin W.W. - Teoria, rasczet i proektirowanie awiacionnych dwigatelej i energeticzeskich ustanowok - Maszinostroenie, Moskwa. - 2002

Wilson D.G. - The design of high-efficiency turbomachinery and gas turbines - The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge. - 1984

Pcziołkin J.M. - Kamiery agorania gazoturbinnych dwigatelej - Maszinostroenie, Moskwa. - 1973

Antas S. - Ocena wpływu wybranych metod modyfikacji maszyn wirnikowych turbinowych silników śmigłowych i śmigło - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2006

Literatura uzupełniająca

Dzierżanowski P. [i in.] - Turbinowe silniki odrzutowe - WKiŁ, Warszawa. - 1983

Chomiak J. - Podstawowe problemy spalania - PWN, Warszawa. - 1977

Wójcicki S. - Spalanie - WNT, Warszawa. - 1969

Orzechowski Z., Prywer J. - Rozpylanie cieczy - WNT, Warszawa. - 1991

Publikacje naukowe

S. Antas - Exhaust System for Radial and Axial-Centrifugal Compressor with Pipe Diffuser - . - 2019

S. Antas - Rozpylacz pneumatyczny - . - 2019

S. Antas - Rozpylacz pneumatyczny - . - 2017

S. Antas - Metody obliczeń parametrów kolektora stosowane w projekcie koncepcyjnym sprężarki promieniowej - . - 2016

S. Antas - Rozpylacz pneumatyczny - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student poznaje podstawy kinetyki chemicznej, reakcji łańcuchowych, mechanizmu spalania węglowodorów oraz laminarnego i turbulentnego spalania. Zna kryterium stabilizacji, wymagania oraz klasyfikacji komór spalania. Potrafi określić straty ciśnienia spiętrzenia w komorach spalania i dopalaczach. Ma znajomość organizacji procesów w komorach spalania i dopalaczach, charakterystyk, skażeń atmosfery zwykład, ćwiczenia problemowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student poznaje podstawy kinetyki chemicznej, reakcji łańcuchowych, mechanizmu spalania węglowodorów oraz laminarnego i turbulentnego spalania. Zna kryterium stabilizacji, wymagania oraz klasyfikacji komór spalania. Potrafi określić straty ciśnienia spiętrzenia w komorach spalania i dopalaczach. Ma znajomość organizacji procesów w komorach spalania i dopalaczach, charakterystyk, skażeń atmosfery znie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w 80% osiągnąć prawidłowe wyniki obliczeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi w 95 - 100% osiągnąć prawidłowe wyniki obliczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas, Arkadiusz Bednarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas, Michał Kuźniar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas, Natalia Marszałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)