Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytrzymałość i dynamika maszyn wirnikowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/B-DU>WiDMW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytrzymałość i dynamika maszyn wirnikowych
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-silniki lotnicze st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Podstawowe wiadomości z zakresu drgań mechanicznych

- Drgania wymuszone. Rodzaje wymuszenia w silnikach turbinowych

- Zjawisko rezonansu. Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa.

- Zjawisko samocentrowania wałów. Obroty krytyczne wałów

- Charakterystyki rezonansowe obiektów o stałej częstotliwości drgan własnych. Wykres Campbell'a

- Zjawisko zwiększania częstotliwości rezonansowej łopatek w trakcie wirowania. Wykres Campbella dla wirującej lopatki

- Wybrane zagadnienia z mechaniki pękania i wytrzymałości zmęczeniowej. Inicjacja pęknięcia, propagacja pęknięć . Sposoby prognozowania trwałości zmęczeniowej struktury

- Modelowanie numeryczne procesów dragniowyh łopatek sprężarek i turbin maszyn wirnikowych

- Poznanie podstawowych funkcji systemu wibracyjnego

- Badanie częstotliwości i postaci drgań belki wspornikowej

- Badanie częstotliwości drgań własnych łopatki za pomocą czujników drgań

- Doświadczalna analiza postaci drgań własnych łopatkek turbin i sprężarek za pomocą skanującego wibrometru laserowego

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J.Lipka - Wytrzymałość Maszyn Wirnikowych - WNT. - 1968

T.Kucharski - System pomiaru drgań mechanicznych - WNT. - 2002

Giergiel J. - Drgania mechaniczne - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

R. Gryboś - Dynamika maszyn - WPŚ. - 2009

Literatura uzupełniająca

ME. Niezgodziński, T Niezgodzinski - Wytrzymałosć materiałów - PWN. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę teoretyczna z zakresu drgań mechanicznych oraz zjawisk rezonansowych występujących w maszynach wirnikowychWyklad, ćwiczenia, laboratoriumZaliczenie, egzamin
Potrafi obliczyć częstotliwości i postacie drgań własnych łopatek maszyn wirnikowych (metoda numeryczna)Wyklad, ćwiczenia, laboratoriumZaliczenie, egzamin, sprawozdania z zajęć laboratoryjnych
Potrafi okreslić metodą eksperymentalną postacie i częstotliwości drgań własnych łopatek silników turbinowych za pomocą systemu wibracyjnego oraz wibrometru laserowegoLaboratoriumSprawozdania z zajęć laboratoryjnych
Ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu wytrzymałości zmęczeniowejWyklad, ćwiczenia, laboratoriumZaliczenie, egzamin
Posiada umiejętność prowadzenia badań doświadczalnych w zakresie określenia częstotliwości drgań rezonansowych. Posiada umiejętność prowadzenia pomiarów amplitudy drgań.laboratoriumraport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę teoretyczna z zakresu drgań mechanicznych oraz zjawisk rezonansowych występujących w maszynach wirnikowych
Potrafi obliczyć częstotliwości i postacie drgań własnych łopatek maszyn wirnikowych (metoda numeryczna)
Potrafi okreslić metodą eksperymentalną postacie i częstotliwości drgań własnych łopatek silników turbinowych za pomocą systemu wibracyjnego oraz wibrometru laserowego
Ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu wytrzymałości zmęczeniowej
Posiada umiejętność prowadzenia badań doświadczalnych w zakresie określenia częstotliwości drgań rezonansowych. Posiada umiejętność prowadzenia pomiarów amplitudy drgań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Witek
Prowadzący grup: Piotr Łabuński, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Witek
Prowadzący grup: Piotr Łabuński, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Witek
Prowadzący grup: Piotr Łabuński, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Witek
Prowadzący grup: Piotr Łabuński, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Witek
Prowadzący grup: Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)