Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika lotu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/C-DU>ML
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika lotu
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-pilotaż st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach przedmiotu mechanika lotu wiedza przekazywana będzie studentom zarówno poprzez wykłady, jak i zajęcia ćwiczeniowe. Wiedza przekazywana na zajęciach ćwiczeniowych ma charakter bardziej praktyczny, natomiast na wykładach przeważa aspekt teoretyczny. Wykłady będą miały na celu przekazanie studentom w sposób usystematyzowany określonego programem materiału. Studenci będą zachęcani do dyskusji i pytań. Podczas zajęć stosowane będą różnego rodzaju środki techniczne ułatwiające przyswajanie wiedzy i pobudzające zainteresowania studentów. Zajęcia dydaktyczne, w których przeważa aspekt praktyczny, będą miały na celu utrwalenie wiedzy i rozwijanie umiejętności praktycznego jej stosowania.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstaw wiedzy z zakresu: równowagi, stateczności statycznej oraz sterowności samolotu, opisu przestrzennego ruchu samolotu, opisu sił i momentów aerodynamicznych działających na samolot, podłużnej i bocznej stateczności dynamicznej, podstaw modelowania i symulacji manewrów przestrzennych a także odpowiedzi samolotu na wymuszenia zewnętrzne i sterowanie.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie. Średnia cięciwa aerodynamiczna. Statyczna równowaga podłużna samolotu, wpływ zespołu napędowego, wpływ mechanizacji i bliskości ziemi. Biegunowa równowagi.

- Podłużna statyczna stateczność samolotu. Stateczność ze sterem trzymanym i puszczonym, zapas stateczności.

- Podłużna sterowność samolotu. Siły na drążku, ocena sterowności.

- Boczna statyczna równowaga, stateczność i sterowność samolotu. Boczne siły i momenty, boczna statyczna stateczność ze sterem trzymanym i puszczonym. Sterowność w ruchu przechylania i odchylania.

- Ogólne równania ruchu samolotu – założenia modelu, układy współrzędnych.

- Ogólne równania ruchu samolotu – wyprowadzenie ogólnej postaci równań ruchu.

- Orientacja i pozycja przestrzenna samolotu. Kąty Eulera.

- Uproszczenia, linearyzacja i ubezwymiarowienie równań ruchu. Metody rozwiązania.

- Siły i momenty działające na samolot. Pochodne aerodynamiczne.

- Ważniejsze pochodne sił i momentów aerodynamicznych symetrycznych i niesymetrycznych.

- Stateczność dynamiczna podłużna. Uproszczone przypadki: oscylacje krótko i długo okresowe.

- Stateczność dynamiczna boczna. Uproszczone przypadki: spirala, holendrowanie, przechylanie.

- Uproszczona analiza symetrycznych i asymetrycznych ruchów samolotu.

- Podstawy modelowania i symulacji manewrów przestrzennych.

- Analiza odpowiedzi samolotu na pojedynczy podmuch.

- Wprowadzenie. Przypomnienie i utrwalenie materiału z zakresu równowagi podłużnej.

- Wyznaczenie zapasu stateczności samolotu ze sterem trzymanym i puszczonym.

- Wyznaczenie charakterystyk sterowności samolotu względem wychylenia steru oraz siły na drążku.

- Siły i momenty aerodynamiczne działające na samolot po zaburzeniu ustalonego stanu lotu –wprowadzenie, założenia, uproszczenia.

- Symetryczne siły i momenty aerodynamiczne działające na samolot po zaburzeniu ustalonego stanu lotu.

- Niesymetryczne siły i momenty aerodynamiczne działające na samolot po zaburzeniu ustalonego stanu lotu.

- Uproszczona analiza stateczności dynamicznej podłużnej i bocznej samolotu.

- Odpowiedź samolotu na pojedynczy podmuch pionowy.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Allerton D. - Principles of flight simulations - John Wiley&Sons, Inc., International Edition. - 2009

Babister A.W. - Aircraft dynamic stability and response - Pergamon Press Ltd., England. - 1980

Diston D.J. - Computational Modelling and Simulation of Aircraft and the Environment, Volume 1: Platform Kinematics and Synthetic Environment - John Wiley&Sons, Inc., International Edition. - 2009

Etkin B. - Dynamics of Flight - John Wiley&Sons, Inc., International Edition. - 1959

Etkin B. - Dynamics of Atmospheric Flight - John Wiley&Sons, Inc., International Edition. - 1972

Etkin B., Reid L.D. - Dynamics of flight. Stability and control - John Wiley&Sons, Inc., International Edition. - 1994

Fiszdon W. - Mechanika Loty T1/2 - PWN, Warszawa. - 1961

Kowaleczko G. - Zagadnienie odwrotne w dynamice lotu statków powietrznych - Wydawnictwo WAT. - 2003

Roskam J. - Airplane flight dynamics and automatic flight controls - Roskam Aviation and Engineering Corporation, USA. - 1979

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Babister A.W. - Aircraft dynamic stability and response - Pergamon Press Ltd., England. - 1980

Etkin B. - Dynamics of Flight - John Wiley&Sons, Inc., International Edition. - 1959

Fiszdon W. - Mechanika Loty T1/2 - PWN, Warszawa. - 1961

Roskam J. - Airplane flight dynamics and automatic flight controls - Roskam Aviation and Engineering Corporation, USA. - 1979

Literatura do samodzielnego studiowania

Babister A.W. - Aircraft dynamic stability and response - Pergamon Press Ltd., England. - 1980

Etkin B. - Dynamics of Flight - John Wiley&Sons, Inc., International Edition. - 1959

Fiszdon W. - Mechanika Loty T1/2 - PWN, Warszawa. - 1961

Roskam J. - Airplane flight dynamics and automatic flight controls - Roskam Aviation and Engineering Corporation, USA. - 1979

Literatura uzupełniająca

Morelli P. - Static stability and control of sailplanes - O.S.T.I.V., Netherlands. - 1976

Phillips W. F. - Mechanics of flight - John Wiley&Sons, Inc., International Edition. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę obejmującą zagadnienia stateczności i sterowności samolotu a także odpowiedzi na wymuszenia zewnętrzne i sterowaniewykład, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, raport pisemny
Potrafi ocenić przydatność, dobierać a także posługiwać się technikami oraz narzędziami informatycznymi do realizacji zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych z obszaru aerodynamiki praktycznej oraz dynamiki lotu.Potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie i proste problemy badawcze wykorzystując metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne.wykład, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, raport pisemny
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opiniewykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna, raport pisemny
Potrafi porozumiewać się przy użyciu specjalistycznego języka technicznego stosując nazwy i określenia właściwe dla aerodynamiki i mechaniki lotu. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i omówienie wyników realizacji tego zadania a także wyników i wniosków.ćwiczenia rachunkoweraport pisemny
Realizując projekty w zespole zdobywa umiejętność odpowiedzialności za pracę własną, potrafi podporządkować się zasadom pracy w zespole, potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego zadania w grupiećwiczenia techniczneobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę obejmującą zagadnienia stateczności i sterowności samolotu a także odpowiedzi na wymuszenia zewnętrzne i sterowanienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zinterpretować podstawowe zjawiska fizyczne związane ze statecznością i sterownością samolotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać wnikliwej analizy dotyczącej stateczności i sterowności samolotu, zarówno jakościowej jak i ilościowej.
Potrafi ocenić przydatność, dobierać a także posługiwać się technikami oraz narzędziami informatycznymi do realizacji zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych z obszaru aerodynamiki praktycznej oraz dynamiki lotu.Potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie i proste problemy badawcze wykorzystując metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie je zastosować je do praktycznych obliczeń w typowych przypadkach.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje twórcze podejście do rozwiązywanego problemu.
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje dużą swobodę i dobre rozeznanie przy studiowaniu źródeł literaturowych, zarówno polskojęzycznych jak i obcojęzycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje się dużą dociekliwością przy pozyskiwaniu i interpretacji informacji na podstawie różnych źródeł. Potrafi kojarzyć i weryfikować różne obszary wiedzy związane z mechaniką lotu.
Potrafi porozumiewać się przy użyciu specjalistycznego języka technicznego stosując nazwy i określenia właściwe dla aerodynamiki i mechaniki lotu. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i omówienie wyników realizacji tego zadania a także wyników i wniosków.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawową terminologię w języku polskim dotyczącą mechaniki lotu oraz przedstawia interpretację zjawisk fizycznych stosując nazewnictwo techniczne polskie. Potrafi tworzyć dokumentację techniczną w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi normami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zaawansowaną terminologię dotyczącą mechaniki lotu oraz potrafi opisywać zjawiska fizyczne związane z lotem samolotu również w języku obcym (np. w j. angielskim). Potrafi tworzyć dokumentację techniczną w języku obcym, zgodniez obowiązującymi normami.
Realizując projekty w zespole zdobywa umiejętność odpowiedzialności za pracę własną, potrafi podporządkować się zasadom pracy w zespole, potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego zadania w grupieCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majka
Prowadzący grup: Radosław Kołodziejczyk, Andrzej Majka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kołodziejczyk, Andrzej Majka
Prowadzący grup: Radosław Kołodziejczyk, Andrzej Majka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Lichoń
Prowadzący grup: Daniel Lichoń, Marek Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szumski
Prowadzący grup: Marek Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szumski
Prowadzący grup: Jan Muchowski, Marek Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)