Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyrządy pokładowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/S-DI/14>PP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyrządy pokładowe 1
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zasad działaniaukładów pomiarowych na pokładzie samolotu, urządzeń radionawigacyjnych, lotniczych systemów sterowania oraz instalacji pokładowych

Treści kształcenia

- Centrala areometryczna:  Budowa  Zasada działania Podstawowe informacje dotyczące żyroskopu:  Budowa żyroskopu  Właściwości żyroskopu  Typy żyroskopów  Zasilanie żyroskopów  Żyroskopy o osi poziomej  Żyroskopy o osi pionowej Żyroskopowy wskaźnik kursu:  Budowa  Zasada działania  Błędy Sztuczny horyzont:  Budowa sztucznych horyzontów zasilanych powietrzem i elektrycznie  Zasada działania  Błędy Zakrętomierz i chyłomierz poprzeczny:  Budowa  Zasada działania Koordynator zakrętu:  Budowa  Zasada działania Systemy alarmowe i systemy zbliżeniowe Systemy antykolizyjne (TCAS):  Rodzaje systemów (ACAS, TCAS I, II i III)  Budowa systemu  Zasada działania  Rodzaje alarmów dźwiękowych  Wyświetlacz i symbole używane do wyświetlania  Ograniczenia alarmów Układ GPWS:  Budowa systemu  Tryby pracy - opis i warunki wygenerowania alarmu  Rodzaje alarmów dźwiękowych  System TAWS Przyrządy zintegrowane: elektroniczne zobrazowania System EFIS:  Budowa systemu  Części systemu  Wyświetlacze i tryby wyświetlania  Symbole używane do wyświetlania Układy cyfrowe i komputery Podstawy budowy komputerów:  Informacje ogólne Algorytmy w lotniczych układach pomiarowych i nawigacyjnych (obliczanie orientacji przestrzennej, systemy INS, nawigacja zintegrowana

- Badanie właściwości giroskopu światłowodowego typu FOG

- Badanie taniego układu odniesienia i kursu.

- Badanie właściwości i skalowanie mechanicznych przyrządów ciśnieniowych.

- Badanie właściwości i skalowanie elektrycznych i elektronicznych przyrządów ciśnieniowych.

- Badanie właściwości przyrządów giroskopowych.

- Wykorzystanie termobarokomory do badania czujników ciśnieniowych.

- Magistrale danych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Anna Stefanowicz - Pokładowe układy pomiarowe - Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. - 1984

Mirosław Stola, Anna Stefanowicz - Wyposażenie samolotu - Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. - 1978

Zbigniew Polak, Andrzej Rypulak - Awionika, przyrządy i systemy pokładowe - WSOSP Dęblin. - 2002

Anthony Lawrence - Modern Inertial Technology. Navigation, Guidance, and Control - Springer-Verlag. - 1992

Zdzisław Gosiewski, Albert Ortyl - Algorytmy inercjalnego bezkardanowego systemu orientacji i położenia obiektu o ruchu przestrzennym - Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. - 1999

Wacław Sierpiński - Arytmetyka teoretyczna - Państwowe Wydawnictwo Naukowe. - 1969

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- - Instrukcje laboratoryjne oraz literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych. -

Literatura do samodzielnego studiowania

- - materiały z internetu. -

- - Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych. -

Literatura uzupełniająca

E.H.J. Pallet - Aircraft Instruments & Integrated Systems - Longman Scientific & Technical. - 1994

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
rozumie zasadę działania lotniczych układów pomiarowychWykładEgzamin
Potrafi przebadać właściwości elementów układów pomiarowychLaboratoriumobserwacja wykonawstwa
zna trendy rozwojowe współczesnej awioniki wykład oraz laboratoriumegzamin

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
rozumie zasadę działania lotniczych przyrządów pokładowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi opisać algorytmy stosowane w lotniczych układach pokładowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać syntezy algorytmów stosowanych w lotniczych układach pokładowych
Potrafi przebadać właściwości elementów układów pomiarowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaproponować i wykonać własne testynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi krytycznie ocenić testy
zna trendy rozwojowe współczesnej awioniki nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna zjawiska, na podstawie których działają lotnicze układy pokadowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna dogłębnie zjawiska, na podstawie których działają przyrządy pokładowe. Potrafi zaproponować rozwiązania alternatywne, łącznie z propozycją algorytmów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Łukasz Wałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Łukasz Wałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Łukasz Wałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Łukasz Wałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)