Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML0-DI/14>Fiz2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 2
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 2 sem. - lotnictwo i kosmonautyka st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zapoznanie studentow z budową ciał stałych. Podstawy elektronowej teorii ciała stałego, mechanika kwantowa, budowa atomu, powierzchnia Fermiego, strefy Brillouine'a, teoria pasmowa. Wpływ struktury na właściwości materiałów: przewodnictwo cieplne i elektryczne. Równowaga fazowa, wykresy równowagi fazowej.

Treści kształcenia

- Podstawy elektronowej teorii ciała stałego. Klasyczny gaz elektronowy. Teoria Drudego

- Podstawy eksperymentalne mechaniki kwantowej; zjawisko fotoelektryczne

- Efekt Comptona, fale de Broglie’a, zasada nieoznaczoności Heisenberga, równanie Schrödingera, budowa atomu

- Gaz elektronowy Fermiego; powierzchnia Fermiego

- Wiązania krystaliczne. Sieć krystaliczna. Kryształy rzeczywiste

- Elektrony w potencjale okresowym (sieci krystalicznej).

- Dyfrakcja elektronów – strefy Brillouina

- Teoria pasmowa ciała stałego. Pasma energetyczne

- Wpływ struktury elektronowej na właściwości materiałów

- Przewodniki, półprzewodniki, izolatory

- Fazy krystaliczne; równowaga fazowa, wykresy równowagi fazowej

- Regula faz Gibbsa, wyznaczanie ilości stopni swobody

- Wykresy fazowe stopów dwuskładnikowych z przemianą eutektyczną i perytektyczną

- Wykresy fazowe stopów trójskładnikowych.

- Nadprzewodnictwo

- Zajęcia organizacyjne

- przepływ ciepła w metalach i stopach - pomiar przewodnictwa cieplnego

- Przewodnictwo elektryczne metali i stopów

- zjawiska termoelektryczne

- Przemiany fazowe w metalach i stopach

- Właściwości magnetyczne metali i stopów

- Widma atomowe

- Zajęcia zaliczeniowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2008

Cyunczyk A. - Fizyka metali - Wyd. Pol. Rzeszowskiej. - 1999

Cyunczyk A. - Fizyka metali - laboratorium - Wyd. Pol. Rzeszowskiej. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kittel C. - Wstęp do fizyki ciała stałego - PWN, Warszawa. - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

Przybyłowicz K. - Podstawy teoretyczne metaloznawstwa - WNT, Warszawa. - 1999

Literatura uzupełniająca

Richard P. Feynman, Michael A. Gottlieb, Ralph Leighton - Feynmana wykłady z fizyki - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student posiada umiejętność określenia wpływu budowy krystalicznej na właściwości metali i stopów.wykład
Student poznał podstawowe właściwości metali ii ich stopów - przewodność elektryczną i cieplną, magnetyzm oraz podstawowe przemiany fazowe.laboratoriumzaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student posiada umiejętność określenia wpływu budowy krystalicznej na właściwości metali i stopów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zapoznał się w stopniu rozszerzonym z teorią pasmową metali oraz jej wpływem na właściwości metali.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zapoznał się w stopniu zaawansowanym z podstawami fizyki kwantowej i potrafi wyjaśnić właściwości materii w oparciu o te wiedzę
Student poznał podstawowe właściwości metali ii ich stopów - przewodność elektryczną i cieplną, magnetyzm oraz podstawowe przemiany fazowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi opisać mechanizmy zachodzące podczas przepływu prądu elektrycznego i ciepła w metalach w oparciu o fizykę kwantową nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi opisać materiały magnetyczne i określić związek właściwości magnetycznych ze strukturą elektronową pierwiastka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Kolek, Kamil Ochał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Kolek, Kamil Ochał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Łukasz Kolek, Kamil Ochał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)