Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy elektrotechniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML0-DI/14>PodEl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy elektrotechniki
Jednostka: Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - lotnictwo i kosmonautyka st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje podstawowe zgadnienia z zakresu elektrotechniki i elektroniki

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia elektrotechniki. Ładunek, prąd elektryczny. Pole elektrostatyczne, napięcie elektryczne, kondensatory. Obwód elektryczny - elementy,rodzaje. Strałkowanie napięcia i prądu. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Moc i praca prądu elektrycznego. Źródła energii elektrycznej - rodzaje, charakterystyki prądowo-napięciowe. Sposoby łączenia rezystorów i żródeł w obwodach. Metody rozwiązywania liniowych obwodów rozgałęzionych prądu stałego - przykłady.

- Pole magnetyczne - wielkości pola. Prawa obwodów magnetycznych. Indukcja elektromagnetyczna - zjawisko indukcji, indukcyjność własna i wzajemna.

- Klasyfikacja przebiegów zmiennych. Wytwarzanie napięcia sinusoidalnie zmiennego. Wartość chwilowa, średnia i skuteczna przebiegów sinusoidalnych. Elementy R-L-C w obwodzie pradu przemiennego. Trójkąt impedancji. Wykresy wskazowe prądów i napięć. Zastosowanie liczb zespolonych do opisu wielkości sinusoidalnie zmiennych. Moc w obwodzie prądu sinusoidalnego. Przykłady rozgałęzionych obwodów prądu przemiennego i ich opis.

- Układy trójfazowe prądu przemiennego, podstawowe pojęcia. Moc w układach trójfazowych. Zastosowanie układów trójfazowych.

- Podstawy metrologii elektrycznej - elektryczne przyrządy pomiarowe, elektryczne metody pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

- Maszyny elektryczne - wiadomości ogólne, podział, rodzaje pracy. Transformatory - budowa, zasada działania, rodzaje, zastosowanie. Silniki indukcyjne - jedno- i trójfazowe: budowa, zasada działania, podstawowe własności ruchowe, zastosowanie. Maszyny prądu stałego - rodzaje, budowa, zasada działania. Mikromaszyny elektryczne - podział mikromaszyn, zastosowanie, własności.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Szlachta A. - Elektrotechnika skrypt - Oficyna Wydawnicza PRz. - 1997

Koziej E., Sochoń B. - Elektrotechnika i elektronika - PWN. - 1983

Przeździecki F. - Elektrotechnika i elektronika - PWN. - 1997

Hempowicz i inni - Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków - WNT. - 2004

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bula K. - Elektrotechnika - laboratorium - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

Kukurba H., Śliwa A. - Zbiór zadań z elektrotechniki - PWN. - 1983

Plamitzer A.M. - Maszyny elektryczne - WNT. - 1982

Literatura uzupełniająca

Sochocki R. - Mikromaszyny elektryczne - Oficyna Wyd. PW. - 1996

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zna podstawowe prawa obwodów prądu stałegowykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student potrafi zastosować prawa do opisu obwodów elektrycznych.wykład interaktywnykolokwium
Student zna warunki powstawania pola magnetycznego.wykładkolokwium
Student zna własności napięć i prądów sinusoidalnie zmiennych, rodzaje mocy.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student potrafi przedstawić wielkości sinusoidalnie zmienne za pomocą wykresów wskazowych.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna rodzaje odbiorników trójfazowychwykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student potrafi zmierzyć podstawowe wielkości elektryczne.laboratoriumobserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna podstawowe typy maszyn i rodzaje pracy.wykładkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna podstawowe prawa obwodów prądu stałegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć rezystancję zastępczą układu szeregowo-równoległegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna własności pola elektrostatycznego, potrafi wyznaczyć pojemność zastępczą układów kondensatorów
Student potrafi zastosować prawa do opisu obwodów elektrycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć rozpływ prądów w obwodzie rozgałęzionym i zinterpretować wynikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi sporządzić bilans mocy obwodu i scharakteryzować źródła
Student zna warunki powstawania pola magnetycznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić napięcie indukowane, współczynnik indukcyjności własnej i wzajemnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczać obwody magnetyczne
Student zna własności napięć i prądów sinusoidalnie zmiennych, rodzaje mocy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zinterpretować wartość średnią i skutecznąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna trójkąt mocy
Student potrafi przedstawić wielkości sinusoidalnie zmienne za pomocą wykresów wskazowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć impedancję zastępczą, trójkąt impedancjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również analizuje obwody rozgałęzione
Student zna rodzaje odbiorników trójfazowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna związki pomiędzy wielkościami fazowymi i przewodowymi pradów i napięćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyznaczyć moce układów symetrycznych i niesymetrycznych
Student potrafi zmierzyć podstawowe wielkości elektryczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna budowę i zasadę działania miernikównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi analizować wyniki
Student zna podstawowe typy maszyn i rodzaje pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna budowę, zasadę działania maszyn indukcyjnych i prądu stałego oraz ich zastosowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna charakterystyki elektromechaniczne silnika indukcyjnego i silników prądu stałego, zna sposoby regulacji prędkości, zna własności prądnic pradu stałego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rodziński
Prowadzący grup: Danuta Pliś, Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rodziński
Prowadzący grup: Danuta Pliś, Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rodziński
Prowadzący grup: Krystyna Krzywdzińska-Kornak, Danuta Pliś, Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rodziński
Prowadzący grup: Danuta Pliś, Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rodziński
Prowadzący grup: Paweł Górka, Danuta Pliś, Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)