Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/K-DI>ZSZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane systemy zarządzania produkcją
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-komp. wspom. wytwarzanie, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Treści kształcenia

- Istota zarządzania produkcją. Tendencje rozwojowe w zarządzaniu produkcją. Geneza i rozwój systemów komputerowego wspomagania zarządzania produkcją MRP, ERP, SCM.

- Prognozowanie i planowanie zagregowane produkcji. Istota prognozowania. Szeregi czasowe. Modele prognozowania. Błąd prognozy. Opcje decyzyjne i strategie planowania zagregowanego.

- Planowanie i sterowanie zasobami produkcyjnymi – systemy MRP II. Rodzaje struktur produktów. Podsystem struktury wyrobów BOM. System planowania potrzeb materiałowych MRP. System planowania zdolności produkcyjnych CRP.

- Planowanie i sterowanie przepływem produkcji – systemy PPC. Funkcje systemów planowania i sterowania produkcją PPC. Integracyjna rola systemów PPC. Funkcjonalne cechy systemów PPC. Systemy kierowania wytwarzaniem SFC.

- Harmonogramowanie dyskretnych procesów produkcyjnych. Klasyfikacja problemów harmonogramowania. Szeregowanie zadań produkcyjnych na jednej maszynie. Harmonogramowanie pracy dwóch maszyn. Harmonogramowanie wielostadialnego procesu produkcyjnego: metodą podziału i ograniczeń, model grafu dysjunktywnego.

- Analiza porównawcza efektywności wybranych metod prognozowania produkcji (model ważonej średniej ruchomej, mode lBrowna, model Wintera).

- Symulacja komputerowa planowania zagregowanego – porównanie efektów ekonomicznych strategii: poziomu zdolności produkcyjnej, pogoni za popytem, mieszanej.

- Budowa struktury wyrobu (BOM) – wykaz kompletacyjny wyrobu.

- Symulacja planowania potrzeb materiałowych MRP.

- Symulacja komputerowa planowania zapotrzebowania na zdolności produkcyjne CRP.

- Szeregowanie zadań produkcyjnych na jednej maszynie metodą węgierską i dekompozycji grafu. Harmonogramowanie pracy dwóch maszyn – algorytm Johsona. Harmonogramowanie wielostadialnego procesu produkcyjnego: metodą podziału i ograniczeń, model grafu dysjunktywnego, algorytm harmonogramowania wielopoziomowego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J.: - Zintegrowane systemy zarządzania - PWE, Warszawa. - 2011

Praca zbiorowa pod red. R. Knosali - Komputerowo zintegrowane zarządzanie - WNT, Warszawa. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Honczarenko J.: - Elastyczna automatyzacja wytwarzania - WNT, Warszawa . - 2000

Sawik T.: - Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych. - WNT, Warszawa . - 1992

Literatura do samodzielnego studiowania

Lis S., Santarek K., Strzelczak S.: - Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych - PWN, Warszawa . - 1990

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu komputerowo zintegrowanych systemów zarządzania produkcją MRP/ERPwykładegzamin cz. pisemna
Posiada umiejętność przeprowadzenia symulacji funkcjonowania systemów MRP/ERP oraz harmonogramowania produkcjiwykład, laboratorium, projekt indywidualnyraport pisemny
Posiada wiedzę z zakresu metod symulacyjnych wykorzystywanych w systemach MRP/ERPwykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Katarzyna Antosz, Magdalena Bucior, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Magdalena Bucior, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Magdalena Bucior, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Magdalena Bucior, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)