Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konstrukcji maszyn 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>PKM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstrukcji maszyn 1
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 4 sem. - mechanika i budowa maszyn st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia, oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Treści kształcenia

- Podstawy teorii konstrukcji maszyn. Wymagania stawiane maszynom, ich zespołom, podzespołom i częściom. Cel projektowania konstrukcji, kryteria projektowe, optymalizacja w procesach konstruowania.Wytrzymałość zmęczeniowa i obliczenia zmęczeniowe. Obciążenia stałe i zmienne elementów maszyn.Istota zmęczenia materiałów. Wytrzymałość zmęczeniowo-kształtowa i czynniki na nią wpływające.Wykresy zmęczeniowe. Obliczenia współczynników bezpieczeństwa, naprężenia dopuszczalne dla naprężeń stałych i zmiennych.Wpływ koncentratorów naprężeń na rozkład naprężeń. Konstrukcyjno-technologiczne sposoby podnoszenia wytrzymałości zmęczeniowej.

- Dobór materiałów na konstrukcje – cechy materiałów.

Normalizacja w budowie maszyn, rola i istota norm w budowie maszyn. Ogólna klasyfikacja maszyn i części maszynowych. Podstawowe grupy klasyfikacji części maszyn.

- Połączenia w budowie maszyn, klasyfikacja i ich rodzaje. Połączenia nierozłączne elementów maszyn:podział i charakterystyka ogólna. Połączenia nitowe, spawane, zgrzewane, klejone. Zasady konstrukcji oraz obliczeń wytrzymałościowych tych połączeń i technologia ich wykonania.

- Połączenia rozłączne elementów maszyn. Rodzaje tych połączeń. Połączenia gwintowe. Rodzaje i geometria gwintów. Rozkład sił w połączeniu gwintowym. Moment tarcia na gwincie i powierzchni oporowej. Zyskowność, samohamowność i sprawność połączeń gwintowych. Obliczenia wytrzymałościowe śrub.Zasady konstrukcji połączeń gwintowych.

- Konstrukcja i obliczenia wytrzymałościowe połączeń wpustowych, klinowych, wielowypustowych oraz kołkowych i sworzniowych. Normalizacja części i parametrów tych połączeń.

- Elementy podatne-sprężyny oraz elementy gumowe. Klasyfikacja sprężyn, i charakterystyka elementów podatnych.

- Przewody rurowe i ich połączenia, zawory.

- Przenoszenie mocy i ruchu obrotowego. Osie i wały, ich obciążenia, konstrukcja i obliczenia wytrzymałościowe. Krytyczna liczba obrotów.

- Łożyskowanie osi i wałów. Łożyska ślizgowe i toczne. Konstrukcja łożysk ślizgowych i tocznych. Nośność spoczynkowa i ruchowa łożysk tocznych. Żywotność i dobór łożysk tocznych.

- Sprzęgła sztywne i podatne. Sprzęgła przymusowe. Dobór i obliczanie sprzęgieł.

- Hamulce, ich rodzaje, cel stosowania i podstawy obliczania.

- Projekt I: Zaprojektować zespół maszynowy lub węzeł konstrukcyjny zawierający połączenia rozlączne i nierozłączne np. spawane, sworzniowe, gwintowe. Wykonać rysunek złożeniowy z pełną specyfikacją części, dobrać elementy znormalizowane, wykonać rysunki wykonawcze trzech wskazanych przez prowadzącego części z podaniem obróbki cieplno-chemicznej, odchyłek kształtu, położenia, tolerancji i chropowatości powierzchni, uwag technologicznych.

- Projekt II: Zaprojektować wał maszynowy według zadanego schematu obciążenia i geometrii, wraz z jego podporami. Wykonać obliczenia wytrzymałościowe, oraz dokonać obliczenia sprawdzające rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa z uwzględnieniem wytrzymałości zmęczeniowej. Wykonać dokumentację rysunkową: rysunek złożeniowy, rysunki wykonawcze trzech wskazanych części z podaniem obrórki cieplno-chemicznej, odchyłek kształtu, położenia, tolerancji i chropowatości powierzchni, oraz uwag technologicznych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Osiński Zb. (red.) - Podstawy konstrukcji maszyn - PWN, Warszawa. - 2010

Dietrich M. (red.) - Podstawy konstrukcji maszyn, Tom I, II, III - PWN, Warszawa. - 2017

Maksymiuk M., Dąbrowski Z. - Wały i osie - PWN, Warszawa. - 1984

Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Połączenia spawane - Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1995

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kurmaz L., Kurmaz O. - Projektowanie węzłów i części maszyn - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. - 2007

Niezgodziński M., Niezgodziński T. - Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe - PWN, Warszawa. - 1996

Kocańda S., Szala J. - Podstawy obliczeń zmęczeniowych - PWN, Warszawa. - 1985

Dziurski A., Kania L., Kasprzycki A., - Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn.Tom 1 Połączenia, sprężyny, zawory, wały maszynowe - WNT, Warszawa. - 2017

Mazanek E. (red.) - Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji, Tom 1, 2 - WNT, Warszawa. - 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

Szewczyk K. - Połączenia gwintowe - PWN, Warszawa. - 1993

Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Materiały pomocnicze do projektowania - Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1995

PKN - Przedmiotowe normy dla elementów znormalizowanych - Zgodne z aktualnym rokiem obowiązywania. -

Literatura uzupełniająca

Lawrowski Zb. - Techniki smarowania - PWN, Warszawa. - 1987

Branowski B. - Sprężyny metalowe - PWN, Warszawa. - 1997

Publikacje naukowe

Ł. Boda; J. Mucha; W. Witkowski - Geometrical parameters and strength of clinching joint formed with the use of an additional rivet - . - 2023

M. Jurek; K. Lew; J. Mucha; J. Tutak - Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji kończyny górnej - . - 2022

K. L\'uboš; J. Mucha; E. Spišák; J. Tutak - Urządzenie do rehabilitacji ręki - . - 2021

Ľ. Kaščák; J. Mucha; W. Witkowski - Research on the Influence of the AW 5754 Aluminum Alloy State Condition and Sheet Arrangements with AW 6082 Aluminum Alloy on the Forming Process and Strength of the ClinchRivet Joints - . - 2021

J. Mucha; J. Tutak - Urządzenie do rehabilitacji zmiany pozycji z siedzącej na wyprostowaną - . - 2020

J. Mucha; J. Tutak - Analysis of the influence of blanking clearance on the wear of the punch, the change of the burr size and the geometry of the hook blanked in the hardened steel sheet - . - 2019

I. Miturska; J. Mucha; A. Rudawska; D. Stancekova - The strenght of traditional and self-pierced riveted joints - . - 2018

J. Jaworski; J. Mucha; T. Trzepieciński - Kształtowanie trwałości eksploatacyjnej narzędzi do przeróbki plastycznej metali - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2018

L. Kascak; J. Mucha; W. Witkowski - Plastic Formed and Spot Welded Joints Strength of S350GD+Z Steel - . - 2018

W. Babula; D. Knap; Ł. Mazur; J. Mucha - New construction of cooling unit dedicated to use in aerospace parts production - . - 2018

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada ogólną wiedzę związaną z budową maszyn oraz kierunkami rozwoju poszczególnych dziedzin techniki.wykładegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna
Potrafi korzystać z norm technicznych i katalogów branżowych.projekt indywidualnysprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Rozumie konieczność samokształcenia z zakresu wiedzy technicznej.projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa
Zna podstawowe procesy tribologiczne zachodzące w urządzeniach mechanicznych. Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń elementów maszyn, dobrać odpowiednią metodą obliczeń wytrzymałościowych.wykładegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna
Zna podstawowe rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych w budowie maszyn, sposoby ich doboru oraz obliczeń wytrzymałościowych tych połączeń. Zna technologię ich wykonania.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, sprawozdanie z projektu
Zna konstrukcję i metody obliczania wytrzymałości połączeń wpustowych, wielowypustowych, klinowych oraz kołkowych.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, sprawozdanie z projektu
Zna elementy służące do przenoszenia mocy i ruchu obrotowego. Potrafi je zaprojektować oraz wykonać ich obliczenia wytrzymałościowe.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, sprawozdanie z projektu
Potrafi ułożyskować osie i wały maszynowych. Zna konstrukcję łożysk tocznych i ślizgowych i zakres ich stosowania.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, sprawozdanie z projektu
Zna rodzaje sprzęgieł sztywnych, podatnych, przymusowych. Potrafi dobrać i obliczyć sprzęgła w zależności od wymagań technicznych.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna
Zna rodzaje hamulców stosowanych w budowie maszyn. Potrafi obliczyć parametry dobranych hamulców w zależności od ich przeznaczenia.wykładegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada ogólną wiedzę związaną z budową maszyn oraz kierunkami rozwoju poszczególnych dziedzin techniki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Potrafi korzystać z norm technicznych i katalogów branżowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Rozumie konieczność samokształcenia z zakresu wiedzy technicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Zna podstawowe procesy tribologiczne zachodzące w urządzeniach mechanicznych. Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń elementów maszyn, dobrać odpowiednią metodą obliczeń wytrzymałościowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Zna podstawowe rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych w budowie maszyn, sposoby ich doboru oraz obliczeń wytrzymałościowych tych połączeń. Zna technologię ich wykonania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Zna konstrukcję i metody obliczania wytrzymałości połączeń wpustowych, wielowypustowych, klinowych oraz kołkowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Zna elementy służące do przenoszenia mocy i ruchu obrotowego. Potrafi je zaprojektować oraz wykonać ich obliczenia wytrzymałościowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Potrafi ułożyskować osie i wały maszynowych. Zna konstrukcję łożysk tocznych i ślizgowych i zakres ich stosowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Zna rodzaje sprzęgieł sztywnych, podatnych, przymusowych. Potrafi dobrać i obliczyć sprzęgła w zależności od wymagań technicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Zna rodzaje hamulców stosowanych w budowie maszyn. Potrafi obliczyć parametry dobranych hamulców w zależności od ich przeznaczenia.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Mucha
Prowadzący grup: Bogdan Kozik, Jacek Mucha, Jacek Pacana, Piotr Połowniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Mucha
Prowadzący grup: Wojciech Homik, Jacek Mucha, Jacek Pacana, Edward Rejman, Bartłomiej Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Mucha
Prowadzący grup: Patrycja Jagiełowicz, Adam Kalina, Olimpia Markowska, Jacek Mucha, Jacek Pacana, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Mucha
Prowadzący grup: Jacek Mucha, Jacek Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Mucha
Prowadzący grup: Wojciech Homik, Aleksander Mazurkow, Jacek Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)