Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZI>MaKoPOC1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej 1
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 3 sem. - mechanika i budowa maszyn nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

W ramach zajęć dydaktycznych omawiana jest budowa materiałów, charakterystyka ich właściwości. Omówione też będą zjawiska wpływające na właściwości materiałów inżynierskich. Przekazane zostaną podstawowe informacje o stalach niestopowych i odlewniczych stopach żelaza

Treści kształcenia

- Budowa wewnętrzna materiałów metalicznych; krystalografia, budowa idealna i rzeczywista

- Termodynamika stopów; równowaga fazowa, rodzaje faz

- Odkształcenie plastyczne metali i stopów, zgniot, rekrystalizacja

- Stopy żelaza z węglem; wykres równowagi, składniki fazowe i mikrostrukturalne

- Stal niestopowa. Staliwo. Żeliwo

- Metody badawcze w metaloznawstwie

- Podstawy metalografii ilościowej

- Badania makroskopowe i nieniszczące materiałów metalicznych

- Stopy żelaza z węglem. Badania metalograficzne stali niestopowej i stopowej, staliwa i żeliwa

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański L.A - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe; Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT, Warszawa . - 2006

Przybyłowicz K - Metaloznawstwo - . PWN, Warszawa . - 1999

Ashby M.F., Jones D.R - Materiały inżynierskie - WNT, Warszawa . - 1995

Rudnik S - Metaloznawstwo - PWN, Warszawa . - 1996

Blicharski M - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa . - 1998

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Sieniawski J.(red) - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów . - 1999

Literatura uzupełniająca

Luty W - Poradnik inżyniera - obróbka cieplna stopów żelaza - WNT Warszawa . - 1977

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zapoznał się z podziałem oraz budową poszczególnych grup materiałów. Posiada wiedzę z zakresu budowy materiałów oraz przemian w nich zachodzących. Posiada więdzę na temat budowy podwójnych układów równowago w szczególności Fe-Fe3Cwykład, laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zapoznał się z podziałem oraz budową poszczególnych grup materiałów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student zna podstawowe właściwości materiałów. Posiada wiedzę z zakresu budowy i właściwości materiałów (krystalografia, defekty struktury krystalicznej, fazy, roztwory stałe itp.) oraz przemian w nich zachodzących. Zna budowę podwójnych układów równowago w szczególności Fe-Fe3C.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student zna właściwości materiałów. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu budowy i właściwości materiałów (krystalografia - wskaźniki i, rodzaje komórek elementarnych, defekty struktury krystalicznej, fazy, roztwory stałe itp.) oraz przemian w nich zachodzących. Zna szczegółowo budowę wszystkich podwójnych układów równowago w szczególności Fe-Fe3C.
Posiada wiedzę z zakresu budowy materiałów oraz przemian w nich zachodzących. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również oraz potrafi opisać mechanizmy przemian fazowych oraz scharakteryzować budowę materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje komórek elementarnych, defekty struktury krystalicznej oraz rodzaje roztworów i faz w układach podwójnych równowagi fazowej
Posiada wiedzę na temat budowy podwójnych układów równowago w szczególności Fe-Fe3Cnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada więdzię i identyfikuje przemiany fazowe zachodzące w układzie Fe-Fe3Cnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi narysować układ oraz opisać występujące w nim fazy i przemiany fazowe
Student zna podstawowe metody charakteryzacji materiałów metalicznych z zastosowaniem badań mikro i makroskopowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi posługiwać się urządzeniami do badań mikrostruktury oraz nieniszczącychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna budowę urządzeń do badań mikrostruktury oraz nieniszczących, potrafi samodzielnie przygotować próbki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Marek Góral, Andrzej Gradzik, Paweł Rokicki, Dariusz Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral, Andrzej Gradzik, Dariusz Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Gancarczyk, Marek Góral, Andrzej Gradzik
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Marek Góral, Andrzej Gradzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Natalia Gancarczyk, Marek Góral, Andrzej Gradzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Marek Góral, Andrzej Gradzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)