Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wymiany ciepła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZU>PWC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wymiany ciepła
Jednostka: Zakład Termodynamiki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - mechanika i budowa maszyn-komp. wspom.wytwarzanie, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Mechanizmy wymiary ciepła-przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. Jednowymiarowe ustalone przewodzenie ciepła. Prawo Fouriera. Rozkład temperatury w ściance płaskiej i cylindrycznej. Przewodzenie przez przegrodę wielowarstwową.

- Opory cieplne. Współczynniki przenikania ciepła przez ściankę płaską i cylindryczną. Krytyczna średnica izolacji. Nieustalone przewodzenie ciepła – przybliżone metody graficzne.

- Konwekcyjna wymiana ciepła. Konwekcja wymuszona i swobodna. Współczynnik przejmowania ciepła. Równania empiryczne.

- Podstawowe zagadnienia związane z wymiennikami ciepła. Kolokwium zaliczeniowe.

- Wprowadzenie BHP. Przewodzenie przez ściankę płaską – aparat Poensgena

- Przewodzenie przez ściankę cylindryczną – aparat rurowy.

- Pomiar współczynnika przejmowania ciepła przy konwekcji swobodnej na rurze. Zaliczenie laboratorium.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

B. Staniszewski - Wymiana ciepła, podstawy teoretyczne - wyd. II: PWN, Warszawa . - 1980

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Praca zbiorowa pod red. B. Bieniasza - Wymiana ciepła i masy. Laboratorium - Wydanie II, skrypt Pol. Rzesz., Rzeszów. - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Madejski - Teoria wymiany ciepła - wyd. II: Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin. - 1998

S. Wiśniewski, T. S. Wiśniewski - Wymiana ciepła - wyd. III: WNT Warszawa. - 1994

Literatura uzupełniająca

T. Hobler - Ruch ciepła i wymienniki - wyd. 6: WNT Warszawa. - 1986

F. Wolańczyk - Wymiana ciepła. Przykłady i zadania (Materiały pomocnicze) - Oficyna Wydawnicza Pol. Rzesz., Rzeszów. - 2002

J. Wilk, R. Smusz - Wymiana ciepła. Tablice i wykresy (Materiały pomocnicze) - Oficyna Wydawnicza Pol. Rzesz., Rzeszów. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wymiany ciepła przez przewodzenie, konwekcje i promieniowanie.wykładzaliczenie cz. pisemna
Zna metody pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła oraz współczynnika przejmowania ciepła. laboratoriumsprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wymiany ciepła przez przewodzenie, konwekcje i promieniowanie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawowe zagadnienia związane z wymiennikami ciepła.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi.
Zna metody pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła oraz współczynnika przejmowania ciepła. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna budowę aparatów do pomiaru współczynników przewodzenia i przejmowania ciepłanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Sebastian Grosicki, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Sebastian Grosicki, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Paweł Gil, Sebastian Grosicki, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Sebastian Grosicki, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Sebastian Grosicki, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Sebastian Grosicki, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)