Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane systemy CAx

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZU>ZSC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane systemy CAx
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Student poznaje nowoczesne metody wytwarzania prototypów oparte na wspomaganych komputerowo systemach CAx

Treści kształcenia

- Zapoznanie z podstawowymi operacjami z zakresu modelowani 3D-CAD dotyczącymi tworzenia prostych modeli bryłowych oraz dokumentacji technicznej, jako elementami systemu CAx

- Praca ze szkicem i elementami cienkościennymi, oraz obróbka danych modelu 3D-CAD i proces przygotowania danych do procesu wytwórczego 3D-RP/CAM/CNC

- Modelowanie elementów obrotowych oraz podstawy obsługi wybranego systemu 3D-CAD/3D-RP

- Modelowanie elementów zawierający geometrię wzmacniającą w postaci żebra oraz symulacje w środowisku programowym CAD i RP. Zaliczenie cz.1

- Metody modelowania i obróbki danych w zintegrowanym systemie CAx. Programowanie obróbki w programie FeatureCAM, formaty wymiany danych oraz zasady modelowania z uwzględnieniem technik wytwarzania. Metody tworzenia półfabrykatów i ustawiania baz obróbczych.

- Zapoznanie się z narzędziami tokarskimi oraz zasady dobóru parametrów obróbkowych

- Programowanie operacji wewnętrznych tokarskich zgrubnych i wykończeniowych. Przeprowadzenie symulacji obróbki w programie CAM, wygenerowanie kodu NC.

- Programowanie operacji wiertarskich oraz operacji nacinania rowków i gwintów. Przeprowadzenie symulacji obróbki w programie CAM, generowanie kodów NC. Zaliczenie cz. 2.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Grzegorz Budzik - Odwzorowanie powierzchni krzywoliniowej łopatek części gorącej silników lotniczych w procesie szybki - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009. - 2009

Marek Wyleżoł - Modelowanie bryłowe w systemie CATIA. Przykłady i ćwiczenia - HELION, Gliwice. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Gebhardt A. - Rapid Prototyping - Carl Hanser Verlag, Munich . - 2007

Marek Wyleżoł - Modelowanie bryłowe w systemie CATIA. Przykłady i ćwiczenia - HELION, Gliwice. - 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

Augustyn K. - EdgeCAM – Komputerowe wspomaganie wytwarzania - Helion, Gliwice 2007. - 2007

Literatura uzupełniająca

Przybylski W., Deja M. - Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn – podstawy i zastosowanie - WNT, Warszawa 2007. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zna metody projektowania 3D-CAD jako element systemu CAx. Potrafi samodzielnie wykonać prosty model bryłowy oraz wykonać jego dokumentację techniczną.wykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Student potrafi przeprowadzić proces modelowania szkicu oraz elementów cienkościennych, a następnie wykonać obróbkę danych modelu 3D-CAD i przygotować dane do procesu wytwórczego 3D-RP/CAM/CNCwykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Student zna metodykę modelowania elementów obrotowych.Student potrafi posługiwać się wybranym systemem 3D-CAD/3D-RPwykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Student potrafi opracować model 3D zawierający geometrię wzmacniającą w postaci żebra oraz wykonać symulacje w środowisku programowym CAD i RP. Poznaje metody i sposoby postępowania na poszczególnych etapach pracy w systemach CAxwykład, laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Student potrafi samodzielnie opracować model 3D-CAD oraz przygotować dane do procesu wytwórczego prototypu. Zaliczenie laboratorium, cz. 1.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, kolokwium
Student zna metody programowania obróbki w programie FeatureCAM. Student zapoznał się z formatami wymiany danych oraz zasadami modelowania z uwzględnieniem technik wytwarzania. Student zna metody tworzenia półfabrykatów i ustawiania baz obróbczych.laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Zna narzędzia tokarskie. Potrafi dobrać parametry obróbkowe.laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Umie programować operacje zewnętrzne tokarskie zgrubne i wykończeniowe. Potrafi przeprowadzić symulację obróbki w programie CAM i wygenerować kod NC.laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi programować operacje wiertarskie oraz operacje nacinania rowków i gwintów. Umie przeprowadzić symulację obróbki w programie CAM, wygenerować kod NC. Zaliczenie laboratorium, cz. 2.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna metody projektowania 3D-CAD jako element systemu CAxnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student potrafi wykonać model bryłowy dedykowany dla systemu CAxnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student potrafi przygotować model 3D-CAD w procesie modelowania hybrydowego
Student potrafi przeprowadzić obróbkę danych modelu 3D-CAD i przygotować dane do procesu wytwórczego 3D-RP/CAM/CNCnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student potrafi przygotować dane w formatach określonych dla systemów CAxnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student potrafi wykonać analizę, weryfikację i naprawę danych dla modelu w określonych formatach zapisu danych CAx
Student potrafi posługiwać się wybranym systemem 3D-CAD/3D-RPnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student potrafi przygotować dane do procesu w postaci danych do procesu RP/CNC np. w postaci modelu 3D-STLnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student potrafi analizować dane systemów CAx, edytować i modyfikować dane do przyrostowego procesu RP i ubytkowego CAM/CNC
Student potrafi wykonać symulacje w środowisku programowym CAD i RPCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Student potrafi przygotować dane do procesu wytwórczego i wykonać poprawny prototypnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student potrafi zakończyć z sukcesem proces wydruku modelunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student potrafi przeprowadzić dodatkową obróbkę w celu nadania prototypowi założonych parametrów oraz wykonać analizę dokładnośći geometrycznej prototypu
Student poznaje metody modelowania i obróbki danych dla CAx śledząc uważnie treści wykładunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Samodzielnie studiuje literaturę branżowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Samodzielnie studiuje literaturę branżową i aktywnie uczestniczy w wykładzie, zadaje pytania dotyczące treści prezentowanych zagadnień
Student poznaje metody i sposoby postępowania na poszczególnych etapach pracy w systemach CAx śledząc uważnie treść wykładu, zadaje pytania w celu uzyskania dodatkowych informacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Samodzielnie studiuje literaturę branżowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Samodzielnie studiuje literaturę branżową i aktywnie uczestniczy w wykładzie, zadaje pytania dotyczące treści prezentowanych zagadnień
Student poznaje nowoczesne metody CAx sposoby wytwarzania modeli fizycznych, analizy ich dokładności wykonania w integrowanym systemie CAD/CAM/CAE/RP/CNC/CMMnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Samodzielnie studiuje literaturę branżowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Samodzielnie studiuje literaturę branżową i aktywnie uczestniczy w wykładzie, zadaje pytania dotyczące treści prezentowanych zagadnień

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubek
Prowadzący grup: Tomasz Dziubek, Leszek Tomczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubek
Prowadzący grup: Tomasz Dziubek, Dawid Wydrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubek, Dawid Wydrzyński
Prowadzący grup: Tomasz Dziubek, Dawid Wydrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)