Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika techniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DI>MechTech
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia "Mechanika techniczna" obejmuje zagadnienia statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne, istota mechaniki ogólnej

- Statyka, aksjomaty statyki, więzy i ich reakcje, wektor siły i jego analityczny zapis

- Zbieżny układ sił, analityczne równania równowagi statycznej, układy statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne

- Moment siły. Moment ogólny układu sił względem bieguna i osi. Moment siły wypadkowej, zmiana bieguna momentu. Teoria par sił.

- Płaski dowolny układ sił, redukcja i równowaga statyczna. Obciążenie skupione i rozłożone.

- Tarcie suche, tarcie toczenia. Środki ciężkości brył

- Analiza przestrzennego dowolnego układu sił. Redukcja i równowaga statyczna

- Kinematyka punktu. Wektorowy, współrzędnościowy, naturalny opis ruchu punktu. Równanie toru ruchu punktu, wektor prędkości i przyspieszenia, analityczny zapis wektora prędkości i przyspieszenia

- Kinematyka ciała sztywnego, ruch postępowy i obrotowy bryły. Parametry kątowe i liniowe ruchu. Wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu układu

- Analiza ruchu płaskiego ciała sztywnego. Prędkość dowolnego punktu, chwilowy środek prędkości, przyspieszenie dowolnego punktu, twierdzenie o rzutach prędkości

- Dynamika, pojęcia podstawowe, prawa Newtona, siła ciężkości

- Różniczkowe równania ruchu punktu materialnego, zasada d'Alemberta

- Energia kinetyczna punktu materialnego, praca siły i układu sił. Twierdzenie o energii

- Dynamika układu punktów materialnych, środek masy i jego współrzędne, różniczkowe równania ruchu środka masy układu. Energia kinetyczna i praca, twierdzenie o energii układu punktów materialnych.

- Geometria mas, masowe momenty bezwładności, masowe momenty dewiacji, promienie bezwładności, główne i centralne osie bezwładności.

- Wektor krętu układu punktów materialnych określony względem bieguna nieruchomego oraz osi, zmiana tego wektora w czasie.

- Dynamika ciała sztywnego, ruch postępowy bryły, ruch obrotowy bryły, różniczkowe równania ruchu, energia kinetyczna i praca.

- Ruch płaski bryły, różniczkowe równania ruchu, energia kinetyczna i praca.

- Dynamika układu brył. Energia kinetyczna układu brył, praca elementarna i całkowita. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy dla układu brył.

- Kolokwium

- Równowaga statyczna zbieżnych układów sił

- Równowaga statyczna płaskich dowolnych układów sił.

- Równowaga statyczna przestrzennych dowolnych układów sił

- Analiza ruchu punktu, parametryczne równania ruchu, tor ruchu, wektor prędkości i przyspieszenia, składowe styczne i normalne przyspieszenia

- Kinematyka ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej. Parametry kątowe i liniowe ruchu, wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu bryły.

- Kinematyka ruchu płaskiego bryły sztywnej, wektor prędkości i przyspieszenia wybranego punktu bryły.

- Różniczkowe równania ruchu punktu materialnego, zadanie proste i odwrotne. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy.

- Dynamika układu brył jako układu punktów materialnych, środek masy i jego współrzędne, różniczkowe równania ruchu środka masy.

- Kolokwium

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Engel Z., Giergiel J. - Mechanika ogólna. Tom I i II - PWN, Warszawa. - 1990

Leyko J. - Mechanika ogólna. Tom I i II - PWN, Warszawa. - 1997

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Tom I, II i III - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010;

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Nizioł J. - Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki - WNT, Warszawa. - 2002

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Tom I, II i III - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Noga S., Strojny P., Witkowski W. - Mechanika techniczna, mechanika ogólna, materiały pomocnicze - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2015

Literatura do samodzielnego studiowania

Leyko J. - Mechanika ogólna. Tom I i II - PWN, Warszawa. - 1997

Noga S., Strojny P., Witkowski W. - Mechanika techniczna, mechanika ogólna, materiały pomocnicze - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada podstawową wiedzę z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, aktywność podczas ćwiczeń
posiada podstawową wiedzę z zakresu kinematyki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, aktywność podczas ćwiczeń
posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, aktywność podczas ćwiczeń
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie mechaniki technicznejwykład, ćwiczenia rachunkoweaktywność podczas ćwiczeń
Potrafi rozwiązywać zadania z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki wykorzystując metody analityczne i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%ćwiczenia rachunkowekolokwium, aktywność podczas ćwiczeń
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod służących do rozwiązywania prostych zadań z zakresu mechaniki technicznej i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%ćwiczenia rachunkowekolokwium, aktywność podczas ćwiczeń
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się z zakresu mechaniki technicznej.wykład, ćwiczenia rachunkoweobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada podstawową wiedzę z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 70% nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 90%
posiada podstawową wiedzę z zakresu kinematyki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 70% nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 90%
posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 70% nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 90%
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie mechaniki technicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi rozwiązywać zadania z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki wykorzystując metody analityczne i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 70% nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 90%
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod służących do rozwiązywania prostych zadań z zakresu mechaniki technicznej i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 70% nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 90%
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się z zakresu mechaniki technicznej.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Noga
Prowadzący grup: Stanisław Noga, Tomasz Pondo, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Noga
Prowadzący grup: Mariusz Dębski, Stanisław Noga, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Noga
Prowadzący grup: Mariusz Dębski, Wiktor Kamycki, Stanisław Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Noga
Prowadzący grup: Mariusz Dębski, Stanisław Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Noga
Prowadzący grup: Mariusz Dębski, Stanisław Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)