Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DI>PI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie inżynierskie
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształceni, oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Treści kształcenia

- Ogólna klasyfikacja maszyn i części maszynowych. Wymagania stawiane maszynom, ich zespołom, podzespołom i częściom. Normalizacja w budowie maszyn.

- Obciążenia stałe i zmienne elementów maszyn. Istota zmęczenia materiałów. Wytrzymałość zmęczeniowo-kształtowa i czynniki na nie wpływające. Naprężenia dopuszczalne. Wykresy zmęczeniowe. Współczynniki bezpieczeństwa.

- Połączenia i ich rodzaje. Połączenia nierozłączne i rozłączne, elementów maszyn. Połączenia nitowe, spawane, zgrzewane.

- Obliczanie i projektowanie połączeń: wpustowych, wielowypustowych, kołkowych i sworzniowych. Normalizacja części i parametrów tych części.

- Obliczenia wytrzymałościowe śrub. Zasady konstrukcji połączeń gwintowych.

- Przenoszenie mocy i ruchu obrotowego. Osie i wały, ich obciążenia, konstrukcja i obliczenia wytrzymałościowe.

- Łożyskowanie osi i wałów. Łożyska ślizgowe i toczne. Konstrukcja łożysk ślizgowych i tocznych. Zagadnienia smarowania. Nośność spoczynkowa i ruchowa, łożysk tocznych.

- Sprzęgła i ich klasyfikacja. Sprzęgła sztywne i podatne. Sprzęgła tulejowe tarczowe, łupkowe. Sprzęgła cierne: tarczowe, stożkowe, wielopłytkowe.

- Napędy. Przenoszenie mocy i ruchu obrotowego w napędach.

- Przekładnie. Przełożenie przekładni prostych i złożonych. Analiza kinematyczna przekładni ciernej i cięgnowej.

- Przekładnie zębate. Klasyfikacja przekładni i kół zębatych.

- Przekładnie walcowe o zębach prostych i skośnych.

- Podstawowe wymiary kół zębatych. Prawa zazębienia. Korekcja zazębienia. Koła z zębami o zarysach ewolwentowych. Ewolwenta i jej właściwości. Metody obróbki kół zębatych.

- I Projekt: Projekt połączenia śrubowo-spawanego - Obliczenia i rysunek złożeniowy zaprojektowanego połączenia oraz rysunki wykonawcze wskazanych elementów.

- II Projekt: Projekt wału maszynowego na podstawie zadanego schematu - dokumentacja techniczna: podstawy obliczeń wytrzymałościowych wału, dobór łożysk, obliczenia geometryczne kół zębatych posadowionych na wale. Rysunek złożeniowy wału z osadzonymi kołami i zabudową łożysk oraz rysunki wykonawcze: wałka i wskazanego koła zębatego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Kocańda S., Szala J. - Podstawy obliczeń zmęczeniowych - PWN Warszawa. - 1985

Osiński Zb. (red) - Podstawy konstrukcji maszyn - PWN Warszawa. - 1999

Dietrych M. (red) - Podstawy konstrukcji maszyn, T. I, II - WNT Warszawa. - 1995

Ciszewski A., Radomski J. - Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn - PWN Warszawa. - 1989

Maksymiuk M., Dąbrowski Z. - Osie i waly - PWN Warszawa. - 1984

Gibczyńska T., Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Połaczenia spawane - Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów. - 1995

Dziama A. - Metodyka konstruowania maszyn - PWN Warszawa. - 1984

Homik W., Połowniak P. - Podstawy konstrukcji Maszyn - wybrane zagadnienia - Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Niezgodziński M., Niezgodziński T. - Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe - PWN Warszawa. - 1996

Kurmaz L., Kurmaz O. - Projektowanie węzłów i części maszyn - Wydawnictwo Politechniki Świętokkrzyskiej Kielce. - 2007

Szewczyk K. - Połączenia gwintowe - PWN Warszawa. - 1993

Literatura do samodzielnego studiowania

Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Materiały pomocnicze do projektowania - Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów. - 1995

Literatura uzupełniająca

Jastrzebski E., Jastrzębski W - Mechanika ogólna - PWN Warszawa. - 2002

Niezgodziński M., Niezgodziński T. - Wytrzymałość maateriałów - PWN Warszawa. - 1981

Ławrowski Zb. - Techniki smarowania - PWN Warszawa. - 1987

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi korzystać z norm technicznych i katalogów branżowych. Rozumie konieczność samokształcenia z zakresu wiedzy technicznej.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu,obserwacja wykonawstwa
Posiada ogólną wiedzę związaną z budową maszyn oraz kierunkami rozwoju poszczególnych dziedzin techniki.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń elementów maszyn, dobrać odpowiednią metodą obliczeń wytrzymałościowych wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Zna podstawowe rodzaje połączeń nierozłącznych i rozłącznych w budowie maszyn, sposoby ich doboru oraz obliczeń wytrzymałościowych tych połączeń. Zna technologię ich wykonaniawykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Zna elementy służące do przenoszenia mocy i ruchu obrotowego. Potrafi je zaprojektować oraz wykonać ich obliczenia wytrzymałościowe. Zna konstrukcję łożysk tocznych i ślizgowych i zakres ich stosowania. Potrafi ułożyskować osie i wały maszynowych. wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Zna rodzaje sprzęgieł. Potrafi dobrać i obliczyć sprzęgła w zależności od wymagań technicznychwykładegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi korzystać z norm technicznych i katalogów branżowych. Rozumie konieczność samokształcenia z zakresu wiedzy technicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi przeanalizować prawidłowo właściwości omawianych na wykładzie konstrukcjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna i potrafi zastosować metody optymalizacji konstrukcji
Posiada ogólną wiedzę związaną z budową maszyn oraz kierunkami rozwoju poszczególnych dziedzin techniki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie do projektowanej konstrukcji dobrać elementy znormalizowanenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi w projektowanej konstrukcji w optymalny sposób dobrać elementy znormalizowane
Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń elementów maszyn, dobrać odpowiednią metodą obliczeń wytrzymałościowych - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w prawidłowy sposób przeprowadzić samodzielnie analizę parametrów funkcjonalnych konstrukcji omawianych na wykładach. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Do samodzielnie wykonanej analizy parametrów funkcjonalnych potrafi dobrać ekonomicznie uzasadniony sposób wykonania omawianej konstrukcji
Zna podstawowe rodzaje połączeń nierozłącznych i rozłącznych w budowie maszyn, sposoby ich doboru oraz obliczeń wytrzymałościowych tych połączeń. Zna technologię ich wykonania - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną wskazanych części maszynowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną zespołów wchodzących w skład opracowywanej konstrukcji
Zna elementy służące do przenoszenia mocy i ruchu obrotowego. Potrafi je zaprojektować oraz wykonać ich obliczenia wytrzymałościowe. Potrafi ułożyskować osie i wały maszynowych. Zna konstrukcję łożysk tocznych i ślizgowych i zakres ich stosowania - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Zna rodzaje sprzęgieł sztywnych, podatnych, przymusowych. Potrafi dobrać i obliczyć sprzęgła w zależności od wymagań technicznych - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Warchoł
Prowadzący grup: Michał Batsch, Patrycja Jagiełowicz, Tomasz Kudasik, Olimpia Markowska, Piotr Połowniak, Łukasz Przeszłowski, Stanisław Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Warchoł
Prowadzący grup: Stanisław Warchoł, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Warchoł
Prowadzący grup: Paweł Fudali, Patrycja Jagiełowicz, Adam Kalina, Łukasz Przeszłowski, Stanisław Warchoł, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Warchoł
Prowadzący grup: Adam Kalina, Olimpia Markowska, Piotr Połowniak, Stanisław Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pacana
Prowadzący grup: Paweł Fudali, Patrycja Jagiełowicz, Jacek Pacana, Stanisław Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)