Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metrologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DI>PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metrologii
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł dotyczący metrologii wielkości geometrycznych.

Treści kształcenia

- Układ tolerancji i pasowań. Tolerancja wymiaru.

- Wprowadzenie do tolerowania geometrycznego. Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia.

- Zarysy okrągłości ustalone dla całej analizowanej powierzchni.

- Funkcjonalny wybór, oznaczenie i interpretacja tolerancji geometrycznych.

- Tolerancje wybranych złożonych elementów geometrycznych.

- Analiza niedokładności pomiarów w budowie maszyn.

- Analiza powtarzalności i odtwarzalności systemów pomiarowych.

- Chropowatość i falistość powierzchni.

- Pomiary wymiarów i odchyłek kształtu prostych elementów geometrycznych.

- Pomiary odchyłek kierunku, położenia i bicia prostych elementów geometrycznych.

- Pomiary odchyłek złożonych elementów geometrycznych na przykładzie gwintu.

- Pomiary odchyłek złożonych elementów geometrycznych na przykładzie koła zębatego.

- Statystyczna kontrola procesu wytwarzania wyrobu na wybranym przykładzie.

- Pomiary chropowatości powierzchni.

- Ćwiczenia tablicowe dotyczące układu tolerancji i pasowań.

- Ćwiczenia tablicowe dotyczące niepewności pomiarów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Adamczak S. - Pomiary geometryczne powierzchni - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. - 2008.

Arendarski J. - Niepewność pomiarów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2006.

Humienny Z., Osanna P. H., Tamre M., Weckenmann A., Blunt L., Jakubiec W. - Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Podręcznik europejski - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. - 2004.

Jakubiec W., Malinowski J. - Metrologia wielkości geometrycznych - Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa. - 2004.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Adamczak S., Makieła W. - Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązaniami. - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. - 2007.

Adamczak S., Makieła W. - Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. - 2010.

Literatura do samodzielnego studiowania

Oczoś K. E., Liubimov V. - Struktura geometryczna powierzchni. Podstawy klasyfikacji z atlasem charakterystycznych powierzchni - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2003

Pawlus P. - Topografia powierzchni. Pomiar, analiza, oddziaływanie. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2005.

Literatura uzupełniająca

Malinowski J., Jakubiec W., Płowucha W. - Pomiary gwintów w budowie maszyn - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. - 2008.

Ratajczyk E. - Współrzędnościowa technika pomiarowa - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2005.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie: tolerowania prostych elementów geometrycznych oraz chropowatości i falistości powierzchni. Posiada podstawową wiedzę w zakresie tolerowania złożonych elementów geometrycznych, szacowania niepewności pomiaru oraz analizy powtarzalności i odtwarzalności.wykładtest
Posiada podstawowe umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi w zakresie pomiarów odchyłek prostych i złożonych elementów geometrycznych oraz chropowatości powierzchni.laboratoriumsprawozdanie, test, weryfikacja umiejętności podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie: tolerowania prostych elementów geometrycznych oraz chropowatości i falistości powierzchni. Posiada podstawową wiedzę w zakresie tolerowania złożonych elementów geometrycznych, szacowania niepewności pomiaru oraz analizy powtarzalności i odtwarzalności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie analizy powtarzalności i odtwarzalności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie tolerowania złożonych elementów geometrycznych i szacowania niepewności pomiaru.
Posiada podstawowe umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi w zakresie pomiarów odchyłek prostych i złożonych elementów geometrycznych oraz chropowatości powierzchni.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada zaawansowane umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi w zakresie pomiarów odchyłek prostych i złożonych elementów geometrycznych oraz chropowatości powierzchni.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi poprawnie interpretować wyniki uzyskanych pomiarów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Turek
Prowadzący grup: Paweł Turek, Teresa Wolicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Magdziak
Prowadzący grup: Marek Magdziak, Teresa Wolicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Magdziak
Prowadzący grup: Marek Magdziak, Teresa Wolicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Magdziak
Prowadzący grup: Marek Magdziak, Marcin Sałata, Paweł Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan
Prowadzący grup: Anna Bazan, Marcin Sałata, Paweł Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)