Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne materiały inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DU>WspMatInz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne materiały inżynierskie
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o współczesnych materiałach inżynierskich stosowanych w technice na konstrukcje (stopach metali - stale i stopy metali nieżelaznych, materiały ceramiczne i kompozytowe i powłoki ochronne).

Treści kształcenia

- Wprowadzenie. Układ Fe-C. Stale niestopowe i stopowe, żeliwa oraz staliwa. Obróbka cieplna stopów żelaza.

- Konstrukcyjne stopy metali nieżelaznych: Al, Ni, Ti, Mg

- Materiały ceramiczne, spiekane materiały ceramiczno-metaliczne

- Kompozyty konstrukcyjne - budowa, właściwości i zastosowanie

- Klasyfikacja materiałów kompozytowych

- Warstwy i powłoki ochronne stosowane na konstrukcjach

- Wprowadzenie. Budowa stopów dwuskładnikowych

- Układ Fe-C. Stale niestopowe i stopowe, żeliwa oraz staliwa.

- Konstrukcyjne stopy metali nieżelaznych: Al, Ni, Ti, Mg

- Materiały ceramiczne, spiekane materiały ceramiczno-metaliczne

- Kompozyty konstrukcyjne - budowa, właściwości i zastosowanie

- Warstwy i powłoki ochronne stosowane na konstrukcjach

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Kaczorowski, A. Krzyńska - Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie. - 2008

Dobrzański L.A. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2006

Kucharczy W., Mazurkiewicz A., Żurowski W. - Nowoczesne materiały konstrukcyjne Wybrane zagadnienia - Politechnika Radomska . - 2011

Ashby M.F, Jones D.R.H. - "Materiały inżynierskie 1 - włąściwości i zastosowanie" - WNT, Warszawa. - 1996

Literatura do samodzielnego studiowania

Ashby M.F, Jones D.R.H. - "Materiały inżynierskie 2 - kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów" - WNT Warszawa. - 1996

Publikacje naukowe

M. Drajewicz; D. Dziadosz; M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek - The Isothermal Oxidation of MCrAlY Protective Coatings - . - 2021

B. Kościelniak; P. Kwolek; M. Wytrwal-Sarna - Pentavalent Vanadium Species as Potential Corrosion Inhibitors of Al2Cu Intermetallic Phase in the Sulfuric(VI) Acid Solutions - . - 2020

B. Kościelniak; W. Nowak; K. Ochał; K. Siemek; B. Wierzba - Consequences of Different Mechanical Surface Preparation of Ni-Base Alloys during High Temperature Oxidation - . - 2020

R. Albrecht; K. Gancarczyk; B. Kościelniak; M. Poręba - Influence of Crystallographic Orientation on Creep Resistance of Single-Crystal Superalloy - . - 2020

A. Gradzik; B. Kościelniak; P. Kwolek; D. Szeliga - Selective corrosion of Al2Cu intermetallic phase in orthophosphoric acid aqueous solutions - . - 2019

R. Albrecht; K. Gancarczyk; A. Hanc-Kuczkowska; B. Kościelniak; M. Motyka; J. Sieniawski; D. Szeliga; W. Ziaja; M. Zubko - The effect of withdrawal rate on crystal structure perfection, microstructure and creep resistance of single crystal castings made of CMSX-4 nickel-based superalloy - . - 2019

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Podział i znajomość budowy konstrukcyjnych materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania struktury, mikrostruktury i jej wpływu na właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych oraz powłok ochronnych.wykład, laboratoriumkolokwium, zaliczenie cz. ustna
Znajomość zagadnień z zakresu nowoczesnych metod badań mikrostruktury oraz właściwości współczesnych materiałów konstrukcyjnych. Znajomość kryteriów doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych i umiejętność korzystania z baz danych materiałów.laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna
Znajomość procesów technologicznych i możliwości zastosowania ich w kształtowaniu właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnychwykład, laboratoriumsprawdzian pisemny, zaliczenie cz. ustna
Student posiada pogłębioną wiedzę. Student posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Podział i znajomość budowy konstrukcyjnych materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania struktury, mikrostruktury i jej wpływu na właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada wiedzę i umiejętności opisu zjawisk towarzyszących procesom technologicznym stosowanym w kształtowaniu właściwości mechanicznych materiałów przeznaczonych na elementy konstrukcyjne. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi scharakteryzować budowę wewnętrzną, składniki mikrostruktury nowoczesnych materiałów inżynierskich i ocenić ich wpływ na właściwości mechaniczne, umie uzasadnić zakres zastosowania poszczególnych materiałów inżynierskich, potrafi szczegółowo scharakteryzować zaawansowane technologie kształtowania ich właściwości, z uwzględnieniem opisu zjawisk fizycznych i chemicznych, na których się opierają
Znajomość zagadnień z zakresu nowoczesnych metod badań mikrostruktury oraz właściwości współczesnych materiałów konstrukcyjnych. Znajomość kryteriów doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych i umiejętność korzystania z baz danych materiałów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętnie je stosuje i poprawnie interpretuje wynikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi szczegółowo opisać stosowane metody oraz zjawiska fizyczne, których efekty wykorzystują
Znajomość procesów technologicznych i możliwości zastosowania ich w kształtowaniu właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada wiedzę z zakresu mechanizmów umocnienia, które mają miejsce procesów technologicznych kształtujących właściwości materiałów inżynierskich, z zakresu wpływu procesów aktywowanych cieplnie na realizowane procesy technologicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna kryteria i sposoby doboru współczesnych materiałów inżynierskich, potrafi je sklasyfikować materiały inżynierskie wg właściwości mechanicznych i technologicznych, gęstości oraz odporności na korozję, orientuje się w najnowszych trendach rozwojowych w inżynierii materiałów inżynierskich (technologie wytwarzania i przetwarzania)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kościelniak
Prowadzący grup: Barbara Kościelniak, Tadeusz Kubaszek, Maciej Pytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kościelniak
Prowadzący grup: Kamil Dychtoń, Barbara Kościelniak, Tadeusz Kubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kościelniak
Prowadzący grup: Kamil Dychtoń, Barbara Kościelniak, Tadeusz Kubaszek, Maciej Pytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kościelniak
Prowadzący grup: Barbara Kościelniak, Tadeusz Kubaszek, Maciej Pytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kościelniak
Prowadzący grup: Barbara Kościelniak, Tadeusz Kubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)