Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Infrastruktura transportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MS0-DI>IT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Infrastruktura transportu
Jednostka: Katedra Dróg i Mostów
Grupy: Przedmioty 2 sem. inżynieria środków transportu, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów 2 semestru specjalności Logistyka transportu samochodowego

Treści kształcenia

- Pojęcia podstawowe, definicje i podział infrastruktury transportu

- Infrastruktura transportu drogowego

- Infrastruktura transportu kolejowego

- Infrastruktura transportu lotniczego

- Infrastruktura transportu wodnego

- Wybrane obiekty infrastruktury transportu

- Wybrane zagadnienia geoinżynierii w infrastrukturze transportu

- Systemy zarządzania infrastrukturą transportu

- Wyposażenie obiektów infrastruktury transportu

- Kierunki i uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportu

- Wybrane zagadnienie szczegółowe infrastruktury transportu: podstawowe pojęcia i definicje, opis konstrukcji, materiałów i technologii oraz zagadnień utrzymania wybranego obiektu infrastruktury transportu, uwarunkowań prawnych lub współczesnych tendencji rozwojowych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Karbowiak H. - Podstawy infrastruktury transportu - Wydawnictwo AH-E w Łodzi. - 2018

Towpik K. - Infrastruktura transportu kolejowego - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2009

Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J. - Infrastruktura transportu samochodowego - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej . - 2013

Basiewicz T., Gołaszewski A., Rudziński L. - Infrastruktura transportu - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2007

Bałuch M. - Podstawy dróg kolejowych - Politechnika Radomska. - 2001

Towpik K. - Koleje dużych prędkości. Infrastruktura drogi kolejowej - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Ministerstwo Infrastruktury - Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część I Kształtowanie konstrukcji - . - 2019

GDDKiA - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Zarządzenie nr 31. - 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

Czasopismo - Drogi publiczne - Elamed. -

Czasopismo - Drogownictwo - SITK. -

Czasopismo - Mosty - Elamed. -

Czasopismo - Przegląd komunikacyjny - SITK. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia, definicje i podziały dotyczące infrastruktury transportu.Wykład, projekt indywidualnykolokwium, prezentacja projektu, raport pisemny
Zna części składowe oraz podstawowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe elementów infrastruktury transportu drogowego, szynowego, wodnego i lotniczego.wykład, projekt indywidualnykolokwium, prezentacja projektu, raport pisemny
Zna podstawowe systemy zarządzania infrastrukturą transportu, zasady ich działania oraz możliwości wykorzystania.wykład, projekt indywidualnykolokwium, raport pisemny
Zna powiązania między poszczególnymi rodzajami infrastruktury transportu.wykład, projekt indywidualnykolokwium, prezentacja projektu, raport pisemny
Zna podstawowe uwarunkowania i kierunki rozwoju infrastruktury transportu.wykład, projekt indywidualnykolokwium, prezentacja projektu, raport pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Janas
Prowadzący grup: Lucjan Janas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Janas
Prowadzący grup: Lucjan Janas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Janas
Prowadzący grup: Lucjan Janas, Mateusz Rajchel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Janas
Prowadzący grup: Lucjan Janas, Agnieszka Wiater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)