Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniczna eksploatacja pojazdów samochodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT/D-ZI>TecEksPoj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniczna eksploatacja pojazdów samochodowych
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmiot 7 sem.- transport-diag. i eksploatacja poj. samochodowych, nst.I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów 7 semestr specjalności Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

Treści kształcenia

- Systemy użytkowania pojazdów, wpływ warunków użytkowania, kryteria doboru samochodu, technika utrzymania pojazdów. Systemy obsług, ich klasyfikacja i organizacja. Systemy obsługiwania - dozorowanie, genezowanie, diagnozowanie, systemy obsługiwania, rodzaje i technologie realizacji oferowanych obsług technicznych i napraw. Systemy przechowywania pojazdów. Gospodarka pojazdami samochodowymi - obsługiwanie metodą wymiany zespołów, rejestracja pracy pojazdu, kierowcy i stacji obsługi. Badanie stanu technicznego samochodów w eksploatacji. Obsługi silników, układów zasilania benzyną, olejem napędowym oraz paliwami alternatywnymi w tym LPG. Obsługa układów napędowych i zawieszeń. Obsługi układów hamulcowych tak hydraulicznych jak i pneumatycznych (układów ABS i ESP). Mechanizacja - mycia, demontażu, obsługi, naprawy i kontroli.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hebda M. - Eksploatacja samochodów - Radom: Wydaw. Inst. Technologii Eksploatacji. - 2005.

Legutko S. - Podstawy eksploatacji maszyn - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. - 2007.

Uzdowski M., Abramek K.F., Gorczyński K. - Eksploatacja techniczna i naprawa. Pojazdy samochodowe - WKiŁ Warszawa. - 2003

Żółtowski B., Landowski B., Przybyliński B. - Projektowanie eksploatacji maszyn - Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom. - 2012.

Niziński S. (red.), Michalski R.(red.) - Utrzymanie pojazdów i maszyn - Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, Radom. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsk. - 2007.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Cypko J., Cypko E. - Podstawy technologii i organizacji naprawy pojazdów mechanicznych - WKIŁ, Warszawa. - 1982.

Legutko S. - Podstawy eksploatacji maszyn - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań . - 2007.

Smalko Z. - Podstawy eksploatacji technicznej pojazdów - Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa . - 1998.

Kozłowski M. (red.) - Budowa i eksploatacja pojazdów: praca zbiorowa. Cz. 2, Obsługa, diagnostyka i naprawa zespołów i pod - Raven Media, Wrocław. - 2012.

Boruta G., Piętak A. - Mechatronika samochodu: układy bezpieczeństwa czynnego i biernego - Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. - 2012.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów związanych z organizacją, planowaniem i realizacją technicznej eksploatacji samochodówWykład, laboratorium, projektEgzamin część pisemna, egzamin część ustna, kolokwium, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów związanych z organizacją, planowaniem i realizacją technicznej eksploatacji samochodównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)