Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia i organizacja napraw pojazdów sam.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT/D-ZI>TecOrgNap
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia i organizacja napraw pojazdów sam.
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmiot 7 sem.- transport-diag. i eksploatacja poj. samochodowych, nst.I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów 7 sem. specjalności Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

Treści kształcenia

- Podatność naprawcza. Metodyka opracowania strategii naprawczych na podstawie programowania dynamicznego i schematów decyzyjno-losowych. Gospodarka naprawcza i remontowa w przedsiębiorstwie - planowanie, organizacja, przygotowanie, prowadzenie, kontrola. Narzędzia naprawy - maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura. Planowanie procesów naprawczych - naprawy bieżące, cykl remontowy. Zalecenia producentów samochodów odnośnie sposobu prowadzenia napraw i remontów. Ocena granicznego zużycia oraz możliwości regeneracji części samochodu. Technologie regeneracyjne: mechaniczne, spawalnicze, elektrochemiczne, elektroiskrowe. Regeneracyjne powłoki: galwaniczne, próżniowe - PVD, CVD. Koszty naprawy i jej opłacalność. Części wymienne - normatywy i metody wyznaczania zapasów części wymiennych. Kształtowanie systemów jakości w procesach obsług naprawczych. Proces technologiczny naprawy samochodów - operacje, zabiegi. Naprawy silników spalinowych, elementów układu kierowniczego, napędowego, hamulcowego, zasady napraw blacharskich, lakierniczych oraz naprawy ogumienia.. Fazy procesu technologicznego naprawy i remontu - przyjęcie samochodów, oczyszczanie, demontaż, weryfikacja zespołów i części, regeneracja i wymiana części, montaż, badania oraz odbiór po naprawie. Przykład dokumentacji procesu technologicznego napraw i remontów, Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Uzdowski M., Abramek K.F., Garczyński K. - Pojazdy samochodowe. Eksploatacja techniczna i naprawa - Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa . - 2003.

Orzełowski S. - Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych - WSP, Warszawa. - 1998.

Klimpel A. - Napawanie i natryskiwanie cieplne - technologie - WNT, Warszawa . - 2000.

Weinhuber K., Auer K. - Podstawy lakiernictwa samochodowego - WKiŁ, Warszawa. - 2010.

Niziński S. (red.), Michalski R.(red.) - Utrzymanie pojazdów i maszyn - Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, Radom. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsk. - 2007.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kostrzewa S., Nowak B. - Podstawy regeneracji części pojazdów samochodowych - WKiŁ, Warszawa . - 1989.

Nowak B. - Regeneracja typowych elementów pojazdów samochodowych - WKŁ, Warszawa . - 1985.

Tyra A. i inni - Regeneracja części maszyn i urządzeń - MCNEMT, Radom . - 1989.

Kozłowski M. (red.) - Budowa i eksploatacja pojazdów: praca zbiorowa. Cz. 2, Obsługa, diagnostyka i naprawa zespołów i pod - Raven Media, Wrocław. - 2012.

Tylicki H., Żółtowski B. - Terra - technologia eksploatacji wybranych układów pojazdów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła. - 2005.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę z zakresu technologii organizacji i zasad napraw pojazdów oraz odpowiedniego doboru maszyn do systemu. wykład, laboratorium, projektegzamin część pisemna i ustna, sprawozdanie z laboratorium, kolokwium, prezentacja projektu
Potrafi opracować harmonogram i proces technologiczny naprawy.wykład, laboratorium, projektegzamin część pisemna i ustna, sprawozdanie z laboratorium, kolokwium, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu technologii organizacji i zasad napraw pojazdów oraz odpowiedniego doboru maszyn do systemu. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu
Potrafi opracować harmonogram i proces technologiczny naprawy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)