Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy modelowania procesów transportowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT/L-DI>PodMod
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy modelowania procesów transportowych
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów 5 sem. specjalności Diagnostyka i Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

Treści kształcenia

- Cele modelowania, klasyfikacja i konstruowanie modeli.

- Model systemu transportowego. Elementy modelu, struktura, charakterystyki. Modele organizowania ruchu. Koszt przewozu. Rozłożenie o minimalnym koszcie. Model otoczenia systemu transportowego. Rozłożenie zapotrzebowania na przewóz. Punkty styku z otoczeniem. Modele rozwoju systemu transportowego. Założenia systemowe. Model doboru środków do zadań. Rozłożenie o minimalnym koszcie. Model procesu transportowego. Związek z symulacją procesów. Opis dynamiki procesu transportowego. Struktura sieci faz procesu. Potok ruchu. Sterowanie. Trajektoria realizacji procesu.

- Odwzorowanie niepewności w modelach systemów transportu samochodowego.

- Główne fazy symulacji komputerowej. Węzły w modelowaniu procesów transportowych. Czynności w modelowaniu procesów transportowych.Bloki w modelowaniu procesów transportowych. Instrukcje w modelowaniu procesów transportowych. Raporty z przeprowadzonych symulacji.

- Optymalizacja procesu transportowego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

- Analiza i ocena funkcjonalności pakietów symulacyjnych pod kątem ich zastosowania do modelowania procesów transportowych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jacyna M. - Modelowanie i ocena systemów transportowych. - Ofic. Wydaw. Politech. Warsz., Warszawa. - 2009

Leszczyński J. - Modelowanie systemów i procesów transportowych. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Wrona A. - Modelowanie i symulacja procesów transportowych za pomocą pakietu symulacyjnego SLAM II. - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. - 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

Czasopisma: - Transport - Technika Motoryzacyjna, Transport Samochodowy, Przegląd Komunikacyjny, Problemy Ekonomi - . -

Literatura uzupełniająca

Czasopisma: - Transport - Technika Motoryzacyjna, Transport Samochodowy, Przegląd Komunikacyjny - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna modele matematyczne i przynajmniej jeden program komputerowy umożliwiający symulację procesów transportowych. wykładzaliczenie cz. pisemna
Umie wykorzystywać programy do symulacji procesów transportowych.laboratoriumobserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. ustna, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna modele matematyczne i przynajmniej jeden program komputerowy umożliwiający symulację procesów transportowych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna przynajmniej dwa programy komputerowe w stopniu podstawowym, które umożliwiają symulację procesów komputerowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna przynajmniej dwa programy komputerowe w stopniu zaawansowanym, które umożliwiają symulację procesów komputerowych
Umie wykorzystywać programy do symulacji procesów transportowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi przedstawić wyniki uzyskanych symulacji na wykresach.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zaprezentować wybrany program do symulacji procesów transportowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Balawender
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Balawender
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Balawender, Artur Krzemiński
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender, Mirosław Jakubowski, Artur Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)