Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środki transportu samochodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DI>SroTraSam
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środki transportu samochodowego
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmioty 3 sem. - transport st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot kluczowy dla studentów trzeciego semestru.

Treści kształcenia

- Klasyfikacja środków transportu samochodowego. Układ konstrukcyjny pojazdu samochodowego. Źródło napędu (silnik). Układ przeniesienia napędu. Układ zawieszenia. Układ kierowniczy. Układ hamulcowy. Układ nośny pojazdu. Nadwozie pojazdu. Rozwiązania konstrukcyjne wybranych układów funkcjonalnych pojazdów samochodowych. Systemy bezpieczeństwa. Właściwości funkcjonalne i podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne samochodowych środków transportu. Środki transportu samochodowego do przewozu osób. Środki transportu samochodowego do przewozu ładunków. Pojazdy specjalizowane – nadwozia samowyładowcze, izotermiczne i do przewozu materiałów sypkich. Pojazdy specjalizowane – cysterny, nadwozia do transportu zwierząt, samochodów, kontenerów. Pojazdy specjalizowane – nadwozia do przewozu ładunków nienormatywnych i niebezpiecznych. Pojazdy transportu kombinowanego i bimodalnego, wybrane pojazdy specjalne.

- Wprowadzenie. Omówienie tematyki projektów. Wydanie tematów.

Parametry konstrukcyjno-eksploatacyjne środków transportu samochodowego do przewozu osób. Parametry konstrukcyjno-eksploatacyjne środków transportu samochodowego do przewozu ładunków. Parametry konstrukcyjno-eksploatacyjne samochodów specjalnych i specjalizowanych. Rozwiązania konstrukcyjne i działanie układów funkcjonalnych pojazdu samochodowego. Zaliczenie projektów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hebda M.: - Eksploatacja samochodów. - Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2005. -

Prochowski L., Żuchowski A.: - Samochody ciężarowe i autobusy. - WKiŁ, Warszawa 2006. -

Prochowski L., Żuchowski A.: - Technika transportu ładunków. - WKiŁ, Warszawa 2009. -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Lubczyński M., Mazurek S.: - Samochody samowyładowcze: budowa, konstrukcja, eksploatacja. - Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1978. -

Lubczyński M.: - Wybrane zagadnienia projektowania nadwozi samowyładowczych pojazdów samochodowych. - Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1991. -

Podbielski Z.: - Samochody ciężarowe specjalne i autobusy. - Wyd. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1988. -

Literatura uzupełniająca

Zielińska E., Lejda K.: - Analiza i modelowanie procesów logistycznych w zapleczu technicznym transportu samochodowego ... . - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę na temat rodzajów środków transportu samochodowego i możliwości ich wykorzystania. Zna podstawowe wymagania dotyczące środków transportu samochodowego niezbędne do wykonywania pracy przewozowej. Ma podstawowe wiadomości na temat konstrukcji współczesnych środków transportu samochodowego.wykładegzamin w formie testu pisemnego wielokrotnego wyboru
Posiada umiejętność porównywania właściwości funkcjonalnych i podstawowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych wybranych środków transportu samochodowego. Potrafi dobrać środek transportu samochodowego do realizacji założonego zadania przewozowego.projektyopracowanie pisemne projektu na zadany temat

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę na temat rodzajów środków transportu samochodowego i możliwości ich wykorzystania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Zna podstawowe wymagania dotyczące środków transportu samochodowego niezbędne do wykonywania pracy przewozowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Ma podstawowe wiadomości na temat konstrukcji współczesnych środków transportu samochodowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Potrafi funkcjonować w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i całego zespołu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Posiada umiejętność porównywania właściwości funkcjonalnych i podstawowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych wybranych środków transportu samochodowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Potrafi sklasyfikować i scharakteryzować źródła napędu i układy przeniesienia napędu środków transportu samochodowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Kuszewski, Sylwia Olszańska
Prowadzący grup: Artur Krzemiński, Paulina Kulasa, Hubert Kuszewski, Sylwia Olszańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Kuszewski
Prowadzący grup: Paulina Kulasa, Hubert Kuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)