Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość korporacji międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/1-DL>RKM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość korporacji międzynarodowych
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 5 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Istota i funkcjonowanie grup kapitałowych, sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego. wyłączenia i korekty konsolidacyjne.

Treści kształcenia

- Istota korporacji, jednostek powiązanych, grupy kapitałowej w świetle prawa bilansowego krajowego i międzynarodowego oraz ustawy podatku dochodowego.

-

Istota Podatku dochodowego odroczonego w rozwiązaniach międzynarodowych

- Przejmowanie jednostek podporządkowanych, wycena majątku i  korekty na moment nabycia, ustalanie wartości firmy, jej rozliczanie, prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

- Sprawozdania skonsolidowane, wyłączenia, korekty konsolidacyjne, metody sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.

- Zasady stosowania metody praw własności w skonsolidowanym sprawozdaniu.

-

Polityka cen transferowych, metodyka ich ustalania.

- Opodatkowanie międzynarodowe.

- Sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Gierusz A., Gierusz M. - Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF - ODDK, Gdańsk . - 2010

Raciński A. - Konsolidacja Sprawozdań Finansowych, - Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa . - 2011

Malec E., Roszkowski D., Ceny transferowe - Ceny transferowe. Jak prawidłowo dokumentować, by zminimalizowac ryzyko podatkowe - ODDK, Gdańsk . - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Halina Chłodnicka - Materiały przygotowywane przez prowadzącego - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Gierusz A., Gierusz M., DK, - Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF, - ODDK, Gdańsk . - 2010

Literatura uzupełniająca

Jaruga A, Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P: - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), - wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa . - 2009.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna istotę funkcjonowania korporacji, zna podstwowe pojecia z zakresu jednostek powiązanychwykład/wykład interaktywny,ćwiczenia/ projekt zespołowy, ćwiczenia rachunkowe, zaliczenie cz. praktyczna, egzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Potrafi dokonać podstawowych operacji związanych z przejęciem jednostkiwykład/wykład interaktywny,ćwiczenia/ projekt zespołowy, ćwiczenia rachunkowe,egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna
Przeprowadza analizę transakcji wzajemnych w grupie jednostek powiązanych dla celów konsolidacjiwykład/wykład interaktywny, wykład problemowy;ćwiczenia/ ćwiczenia rachunkowe, projekt zespołowyzaliczenie cz. praktyczna, egzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania wymagajace inicjatywy i przedsiębiorczościwykład/, wykład interaktywny, wykład problemowy; ćwiczenia/, ćwiczenia rachunkowe, projekt zespołowy, realizacja zleconego zadaniazaliczenie cz. praktyczna, egzamin cz. pisemna, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna istotę funkcjonowania korporacji, zna podstwowe pojecia z zakresu jednostek powiązanychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna relacje pomiędzy jednostkami powiązanyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wskazać różnice pomiędzy powiązaniami jednostek gospodarczych
Potrafi dokonać podstawowych operacji związanych z przejęciem jednostkinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna zasady ustalania warości firmy( dodatnia, ujemna) i zasady jej rozliczania. Potrafi dokonac korekt na moment przejęcia. Umie wskazać różnice miedzy metodami konsolidacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać korekt i wyłączeń transakcji wzajemnych podmiotów powiązanych. Umie sporzadzić sprawozdanie skonsolidowane.
Przeprowadza analizę transakcji wzajemnych w grupie jednostek powiązanych dla celów konsolidacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania wymagajace inicjatywy i przedsiębiorczościCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chłodnicka
Prowadzący grup: Halina Chłodnicka, Jadwiga Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chłodnicka
Prowadzący grup: Magdalena Bochenek, Halina Chłodnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chłodnicka
Prowadzący grup: Halina Chłodnicka, Maria Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chłodnicka
Prowadzący grup: Halina Chłodnicka, Maria Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chłodnicka
Prowadzący grup: Halina Chłodnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)