Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość instytucji finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/1-ZL>RIFin
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość instytucji finansowych
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 6 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, nst. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Podczas zajęć studencji zapoznają się z rodzajami instytucji finansowych oraz specyfiką ich działalności. W pierwszej części semestru prezentowane sąpodstawowe zagadnienia związane z systemem ewidencji księgowej oraz procedurą wyznaczania wyniku finansowego w bankach, przedtawiając jednocześnie elementy sprawozdawczości tych podmiotów. W częśi drugiej zaś omawiane będą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji w instytucjach ubezpieczeniowych.

Treści kształcenia

- Rachunkowość jako system informacyjny. Funkcje instytucji finansowych w gospodarce. Istota i specyfika rachunkowości instytucji finansowych.

- Funkcje i zasady rachunkowości bankowej. Zasady ewidencji księgowej aktywów i pasywów banku. Ewidencja rachunków bankowych i depozytów. Rozliczenia międzybankowe. Charakterystyka i rozwiązania księgowe ewidencji papierów wartościowych. Ewidencja kredytów i rezerw

- Sprawozdawczość finansowa banku. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego. Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna.

- Podstawowe zagadnienia organizacji systemu ewidencji księgowej dla ubezpieczeń. Sprawozdawczość instytucji ubezpieczeniowych.

- Towarzystwa i fundusze inwestycyjne - specyfika działalności a rozwiązania ewidencyjne- wybrane zagadnienia.

- Audyt i kontrola wewnętrzna w instytucjach finansowych. Badanie sprawozdań finansowych instytucji finansowych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Gabrusewicz Wiktor (red.) - Rachunkowość Instytucji finansowych i jednostek bud zetowych - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. - 2012

Karamańska A. (red.), - Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń - Difin, Warszawa. - 2003

Miętki Z. - Rachunkowość bankowa - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej . - 2007

Popowska E., Wąsowski W. - Rachunkowość bankowa po zmianach - Difin. - 2008

- - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Znajomość podstawowych rodzajów produktów bankowych i  instrumentów finansowych stosowanych w działalności bankuwykład, ćwiczenia problemowekolokwium pisemne
Znajomość podstawowych zasad ewidencji zasadniczych czynności bankowych oraz kosztów i przychodów banku a także procedury ustalania wyniku finansowego,wykład, ćwiczenia problemowe kolokwium pisemne (teoria i zadania praktyczne)
Znajomość budowy sprawozdania finansowego banku, i jego podstawowych elementów, wraz z zasadami jego ogłaszania i badania.wykładkolokwium pisemne
Znajomość procedur i podstawowych instrumentów wykorzystywanychw działalności instytucji ubezpieczeniowych oraz zasad ich ewidencji księgowejwykład, ćwiczenia problemowekolokwium pisemne
Znajomość podstawowych zasad ewidencji kosztów i przychodów instytucji ubezpieczeniowej wraz z procedurą ustalnia wyniku finansowegowykład, ćwiczenia problemowekolokwium pisemne
Znajomość podstawowych elementów i  zasad przygotowania sprawozdania finansowego przez instytucję ubezpieczeniowa.wykładkolokwium pisemne
Znajomość podstawowych zasad budowy systemu ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej instytucji inwestycyjnychwykładkolokwium pisemne

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Znajomość podstawowych rodzajów produktów bankowych i  instrumentów finansowych stosowanych w działalności bankunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również znajomość podstawowych rodzajów paierów wartościowych oraz umiejętność ich ewidencjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Znajomość podstawowych zasad ewidencji zasadniczych czynności bankowych oraz kosztów i przychodów banku a także procedury ustalania wyniku finansowego,nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również praktyczna umiejętność ustalania wyniku finansowego dla instytucji finansowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Znajomość budowy sprawozdania finansowego banku, i jego podstawowych elementów, wraz z zasadami jego ogłaszania i badania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Znajomość procedur i podstawowych instrumentów wykorzystywanychw działalności instytucji ubezpieczeniowych oraz zasad ich ewidencji księgowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Znajomość podstawowych zasad ewidencji kosztów i przychodów instytucji ubezpieczeniowej wraz z procedurą ustalnia wyniku finansowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Znajomość podstawowych elementów i  zasad przygotowania sprawozdania finansowego przez instytucję ubezpieczeniowa.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Znajomość podstawowych zasad budowy systemu ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej instytucji inwestycyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Kaszuba-Perz
Prowadzący grup: Adriana Kaszuba-Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Kaszuba-Perz
Prowadzący grup: Adriana Kaszuba-Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Kaszuba-Perz
Prowadzący grup: Adriana Kaszuba-Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Kaszuba-Perz
Prowadzący grup: Adriana Kaszuba-Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Kaszuba-Perz
Prowadzący grup: Adriana Kaszuba-Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)