Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Rachunek kosztów i wyników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/1-ZL>RKiW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów i wyników
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 4 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, nst. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje swym zakresem problemy dotyczące rachunku kosztów, rachunku wyników, wzajemnych uwarunkowań pomiędzy tymi rachunkami.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do modułu. Koszty i przychody jako elementy składowe rachunku efektywności przedsiębiorstwa.

- Systematyka kosztów dla celów bilansowych i zarządczych.

- Budowa i funkcjonowanie sprawozdawczego rachunku kosztów.

- Rodzajowy rachunek kosztów - grupowanie i rozliczanie kosztów rodzajowych, analiza kosztów rodzajowych.

- Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

- Rachunek kosztów według miejsc ich powstania - grupowanie i rozliczanie kosztów pośrednich, zarządzanie kosztami w ośrodkach odpowiedzialności.

- Rachunek kosztów według nośników - grupowanie i rozliczanie kosztów produktów, kalkulacja kosztów, analiza kosztów jednostkowych.

- Systematyka przychodów dla celów bilansowych i zarządczych. Kolokwium na ćwiczeniach.

- Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

- Istota, znaczenie i elementy wyniku finansowego.

- Porównawcze i kalkulacyjne ustalanie wyniku finansowego.

- Rozliczanie wyniku finansowego.

- Rachunek zysków i strat jako sprawozdanie finansowe - istota, warianty, pojemność informacyjna, wykorzystanie informacji z rachunku zysków i strat w ocenie wyników przedsiębiorstwa.

- Zarzadzanie kosztami i wynikami - analiza relacji:koszty - wielkość produkcji - zysk, koszty a decyzje cenowe, wieloblokowy i wielosegmentowy rachunek kosztów i wyników, budżetowanie kosztów i przychodów.

- Nowoczesne modele rachunku kosztów.

- Kolokwium.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Nowak E. - Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych. podejście sprawozdawcze i zarządcze - Wyd. Ekspert, Wrocław. - 2011

Szydełko A. - Sprawozdawczy rachunek kosztów. Aspekty ksiegowe i zarządcze - Wyd. Stowarzyszenie ksiegowych w Polsce Oddział Podkarpacki , Rzeszów. - 2010

Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E. - Przychody. Koszty. Wynik finansowy przedsiebiorstwa - Wyd. PWE, Warszawa. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Nowak E. - Rachunek kosztów w przykładach i zadaniach - Wyd. Ekspert, Wrocław. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Sobańska I. (red.) - Rachunek kosztów. Podejście operacyjnei strategiczne - Wyd. C.H. Beck, Warszawa . - 2009

Świderska G. K. (red.) - Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów t. I, T.II - Wyd. Difin, Warszawa. - 2002

Sawicki K. - Analiza kosztów firmy - Wyd. PWE, Warszawa . - 2000

Literatura uzupełniająca

Micherda B. - Rachunek kosztów i wyników - Wyd. Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce, Warszawa . - 2007

Nowak E., Wierzbiński M. - Rachunek kosztów. Modelei zastosowania - Wyd. PWE, Warszawa. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna systematykę kosztów i przychodów dla celów bilansowych i zarządczychwykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
Zna zasady budowy i funkcjonowania sprawozdawczego rachunku kosztów (koszty według rodzaju, według miejsc powstania, według nośników, kalkulacja kosztów, analiza kosztów)wykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
Zna systematykę przychodów, potrafi ustalać wynik finansowy w formułach porównawczej i kalkulacyjnejwykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
potrafi zastosować klasyczne i nowoczesne rachunki kosztów i wyników w zarządzaniu przedsiębiorstemwykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
Potrafi zbudować system rachunku kosztów dla wybranego przedsiębiorstwa.wykład / wykład informacyjny, wykład problemowy; ćwiczenia / ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa
Potrafi przeprowadzić analizę kosztów rodzajowych.wykład / wykład informacyjny; ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna systematykę kosztów i przychodów dla celów bilansowych i zarządczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi kwalifikować koszty i przychody do odpowiednich grup (obiektów).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi tworzyć obiekty odniesienia kosztów i przychodów dla wybranych przedsiębiorstw.
Zna zasady budowy i funkcjonowania sprawozdawczego rachunku kosztów (koszty według rodzaju, według miejsc powstania, według nośników, kalkulacja kosztów, analiza kosztów)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna rodzajowy i kalkulacyjny rachunek kosztów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przeprowadzić kalkulację kosztów i analizę kosztów.
Zna systematykę przychodów, potrafi ustalać wynik finansowy w formułach porównawczej i kalkulacyjnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ustalać cząstkowe wyniki finansowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określać wpływ zmiany stanu produktów na wynik finansowy.
potrafi zastosować klasyczne i nowoczesne rachunki kosztów i wyników w zarządzaniu przedsiębiorstemnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać przydatność różnych typów i odmian rachunku kosztów i wyników w działalności wybranych przedsiębiorstw.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wskazać obszary zastosowania klasycznych i nowoczesnych rachunków kosztów i wyników w controllingu przedsiębiorstwa.
Potrafi zbudować system rachunku kosztów dla wybranego przedsiębiorstwa.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi przeprowadzić analizę kosztów rodzajowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przeprowadzać analizę kosztów w układzie kalkulacyjnym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi prawidłowo zinterpretować wyniki analizy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Nowak, Sabina Rokita
Prowadzący grup: Edward Nowak, Sabina Rokita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Sabina Rokita, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Sabina Rokita, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Sabina Rokita, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Sabina Rokita, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)