Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza rynku usług finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/2-DL>ARUF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza rynku usług finansowych
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 4 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł pogłębia wiedzę z zakresu znajomości procesów zachodzących na rynku finansowym. Wskazuje jak identyfikować obszary konkurencji i kierunki rozwoju tego rynku.

Treści kształcenia

- Zasady i struktura rynku usług finansowych. Tendencje zmian. Globalne uwarunkowania rynku usług finansowych. Uczestnicy rynku. Analiza konkurencji.

- Rodzaje i ewolucja oferowanych usług finansowych. Kanały dystrybucji i ich wpływ na konkurencyjność oferty. Podstawowe obszary konkurencji na rynku usług finansowych. Strategie sukcesu instytucji finansowych.

- Analiza strategii działania wybranych instytucji finansowych. Porównanie czynników sukcesy i warunków porażek rynkowych instytucji finansowych. nowe tendencje w rozwoju usług finansowych i sposobów ich oferowania na rynku.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

red. J. Garczarczyk - Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza - wyd. CeDeWu. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

R. Norman - Zarządzanie usługami strategia i przywództwo - Wyd. GPW. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

A. Czubała, A. Janas., T. Smoleń, J. Wiktor - Marketing usług. - Wyd. Wolters Kluger Polska. - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
rozumie procesy zachodzące na rynku usług finansowych, identyfikuje je i poprawnie wskazuje na zależności przyczynowo skutkowe.wykład problemowyzaliczenie cz. ustna
analizuje konkretne zachowania instytucji finansowych na rynku. Ustala przyczyny i przebieg procesów. Poprawnie wyciąga wnioski. ćwiczenia problemowe zaliczenie cz. ustna
potrafi analizować konkretne przykłady działań instytucji finansowych na rynku. Prawidłowo dobiera metody i sposoby analizy. Z przeprowadzonych analiz wyciąga logiczne wnioski.studium przypadkuraport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
rozumie procesy zachodzące na rynku usług finansowych, identyfikuje je i poprawnie wskazuje na zależności przyczynowo skutkowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wskazuje specyfikę rynku usług finansowych i identyfikuje różnicę w stosunku do innych rynków. Potrafi wskazać najważniejsze tendencje i uzasadnić dlaczego ich oddziaływania jest istotne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Przewiduje kierunki zmian na rynku i uzasadnia i wybór.
analizuje konkretne zachowania instytucji finansowych na rynku. Ustala przyczyny i przebieg procesów. Poprawnie wyciąga wnioski. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Poprawnie identyfikuje strategiczne i operacyjne powiązania w analizowanych przykładach. Wskazuje na sposoby reakcji rynku usług finansowych i głównych konkurentów analizowanych instytucji finansowych. Wyciąga wnioski proste z analizy. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Wyciąga nie tylko wnioski proste ale także syntetyczne z analizowanych przykładów. Wskazuje na możliwe sposoby modyfikacji przyjętych rozwiązań.
potrafi analizować konkretne przykłady działań instytucji finansowych na rynku. Prawidłowo dobiera metody i sposoby analizy. Z przeprowadzonych analiz wyciąga logiczne wnioski.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Wskazuje wariantowe sposoby postępowania. Wyciąga wnioski proste. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Syntetycznie ocenia analizowane przykłady. Wskazuje przyczyny i sutki działań dla rynku i wybranych konkurentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)