Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ubezpieczenia finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/2-DL>UF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia finansowe
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 4 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Nabycie umiejętności w zakresie analizy i oceny warunków na których ubezpieczenia te są zawierane poprzez:1) zaznajomienie z pojęciami funkcjonującymi w ramach ubezpieczeń finansowych, 2) rozpoznanie i scharakteryzowanie podstawowych cech charakterystycznych dla ubezpieczeń finansowych,3) zapoznanie z głównymi problemami związanych z bieżącą obsługą polis ubezpieczenia kredytu kupieckiego, 4) scharakteryzowanie grup produktów oferowanych przez zakłady ubezpieczeń w ramach ubezpieczeń finansowych.

Treści kształcenia

- Rynek ubezpieczeń finansowych. Klasyfikacja ubezpieczeń finansowych. Funkcje i zadania ubezpieczyciela w ubezpieczeniach finansowych. Podstawowe zasady ubezpieczania transakcji kredytowych.

- Specyfika warunków umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Mechanizm funkcjonowania gwarancji ubezpieczeniowych, procedury ich udzielania, obsługi i realizacji. Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych i ich znaczenie dla praktyki gospodarczej. Ubezpieczenia kredytu, gwarancje ubezpieczeniowe - podobieństwa i różnice w zabezpieczaniu transakcji gospodarczych.

- Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Mechanizm funkcjonowania ubezpieczenia utraty zysku/przerw w działalności.

- Przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposoby zawierania umów ubezpieczenia kredytu, gwarancji ubezpieczeniowych. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniach kredytu i gwarancjach ubezpieczeniowych (czas jej trwania oraz wyłączenia i ograniczenia).

Tryb, warunki, terminy oraz przesłanki odstąpienia od umowy ubezpieczenia kredytu i wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez strony. Ustalanie wysokości składek ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach kredytu, warianty ich opłacania. Suma ubezpieczenia kredytu kupieckiego oraz metody jej ustalania.Sposób ustalania wysokości szkody oraz warunki wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniach kredytu. Porównanie ogólnych warunków ubezpieczenia kredytu kupieckiego oferowanych przez wybrane zakłady ubezpieczeń.

- Porównanie wybranych umów ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Charakterystyka ubezpieczenia utraty zysku/przerw w działalności. Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia utraty zysku oferowanych przez wybrane zakłady ubezpieczeń. Wpływ szkody w zysku na wyniki działalności wybranych podmiotów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Lisowski - Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce - Wydawnictwo UE, Poznań. - 2010

J. Kukiełka, D. Poniewierka - Ubezpieczenia finansowe - gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia transakcji kredytowych - Wyd. Branta, Bydgoszcz-Warszawa. - 2003

A. Bera - Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspierający politykę kredytową przedsiębiorstw wobec odbiorc - Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa. - 2005

Z. Jęksa - Ubezpieczenia majątku i zysku firmy - Wyd. Poltext, Warszawa. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Lisowski - Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce - Wydawqnictwo UE, Poznań. - 2010

J. Kukiełka, D. Poniewierka - Ubezpieczenia finansowe - gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia transakcji kredytowych - Wyd. Branta, Bydgoszcz-Warszawa. - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Kukiełka, D. Poniewierka - Ubezpieczenia finansowe - gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia transakcji kredytowych - Wyd. Branta, Bydgoszcz-Warszawa. - 2003

Z. Jęksa - Ubezpieczenia majątku i zysku firmy - Wyd. Poltext, Warszawa. - 1999

Literatura uzupełniająca

R. Holly (red.) - Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe - Wyd. Poltext, Warszawa. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna zasady funkcjonowania oraz podmioty rynku ubezpieczeń finansowychwykład/ wykład informacyjnyegzamin cz. ustna
zna podstawowe warunki ubezpieczania transakcji kredytowych oraz specyfikę umów ubezpieczenia kredytuwykład/ wykład informacyjny, wykład problemowy; ćwiczenia/ ćwiczenia problemowe, dyskusjaegzamin cz. ustna, zaliczenie cz. ustna, zaliczenie cz. praktyczna
ma wiedzę dotyczącą mechanizmu funkcjonowania gwarancji ubezpieczeniowych i ich rodzaje, a także procedury ich udzielania, obsługi i realizacjiwykład/ wykład informacyjny; ćwiczenia/ ćwiczenia problemoweegzamin cz. ustna, zaliczenie cz. ustna
określa ubezpieczalne rodzaje ryzyka finansowego oraz ocenia jego znaczenie dla praktyki gospodarczejwykład/ wykład informacyjny, wykład problemowy; ćwiczenia/ ćwiczenia problemowe, dyskusjaegzamin cz. ustna, zaliczenie cz. ustna, zaliczenie cz. praktyczna
potrafi dokonać analizy oferty rynkowej wybranych produktów ubezpieczeń finansowychćwiczenia/ ćwiczenia problemowe, studium przypadkuzaliczenie cz. praktyczna, zaliczenie cz. ustna
ma świadomość ciągłego uzupełniania wiedzy w zakresie oferty rynkowej ubezpieczycieli w obszarze ubezpieczeń finansowychwykład/ wykład informacyjny; ćwiczenia/ ćwiczenia problemoweegzamin cz. ustna, zaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna zasady funkcjonowania oraz podmioty rynku ubezpieczeń finansowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi podać konkretne przykłady zastosowań ubezpieczeń finansowych w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zinterpretować konkretne przypadki i wyciągnąć właściwe wnioski
zna podstawowe warunki ubezpieczania transakcji kredytowych oraz specyfikę umów ubezpieczenia kredytunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozumie zasady regulujące umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać syntezy posiadanej wiedzy
ma wiedzę dotyczącą mechanizmu funkcjonowania gwarancji ubezpieczeniowych i ich rodzaje, a także procedury ich udzielania, obsługi i realizacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozumie zasady w oparciu o które funkcjonują umowy gwarancji ubezpieczeniowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać syntezy posiadanej wiedzy
określa ubezpieczalne rodzaje ryzyka finansowego oraz ocenia jego znaczenie dla praktyki gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonać wyboru metod zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem przy wykorzystaniu wybranych produktów z obszaru ubezpieczeń finansowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi ocenić skuteczność zastosowanych metod
potrafi dokonać analizy oferty rynkowej wybranych produktów ubezpieczeń finansowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonać analizy oraz porównania wybranych produktównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie wyciągnąć wnioski z właściwie przeprowadzonych analiz
ma świadomość ciągłego uzupełniania wiedzy w zakresie oferty rynkowej ubezpieczycieli w obszarze ubezpieczeń finansowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętność implikacji proponowanych rozwiązań w praktyce

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dankiewicz
Prowadzący grup: Robert Dankiewicz, Tomasz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dankiewicz
Prowadzący grup: Robert Dankiewicz, Tomasz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dankiewicz
Prowadzący grup: Robert Dankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dankiewicz
Prowadzący grup: Robert Dankiewicz, Tomasz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dankiewicz
Prowadzący grup: Robert Dankiewicz, Tomasz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dankiewicz
Prowadzący grup: Robert Dankiewicz, Tomasz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)