Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/2-DL>ZRF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem finansowym
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 4 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zajęcia o charakterze teoretyczno-praktycznym. Klasyfikacja ryzyka, budowa systemu zarządzania ryzykiem, metody pomiaru ryzyka, ryzyko rynkowe – ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, wewnętrzne techniki zarządzania ryzykiem, instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem.

Treści kształcenia

- Ryzyko - definicja, istota, klasyfikacja. Pomiar ryzyka. Metodologia VaR.

- Ryzyko stopy procentowej - definicja, identyfikacja, pomiar

- Ryzyko walutowe - definicja, identyfikacja, pomiar

- Szacowanie ryzyka kredytowego

- Narzędzia i techniki zarządzania ryzykiem kredytowym

- Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej

- Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem walutowym

- Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jajuga K. - Zarządzanie ryzykiem - PWN, Warszawa. - 2007

Kalinowski M. - Ryzyko walutowe. Zarządzanie ryzykiem w przedsiebiorstwie - CeDeWu, Warszawa. - 2012

Butler C. - Tajniki Value at Risk - K. E. Liber, Warszawa. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kliber A. M. - Stopy procentowe i kursy walutowe - Wolter Kluwer Polska. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna pojęcie ryzyka i rodzaje ryzyka. Zna zasady identyfikowania źródeł ryzyka, w tym ryzyka finansowego.wykład/wykład problemowysprawdzian pisemny
Nabył wiedzę z zakresu metod zarządzania ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym.wykład/wykład problemowysprawdzian pisemny
Zna zasady zarządzania ryzykiem kredytowymwykład/wykład problemowysprawdzian pisemny
Umie budować proste strategie zarządzania ryzykiemćwiczenia/ćwiczenia problemoweobserwacja wykonawstwa
Potrafi zastosować w praktyce proste metody oceny ryzykaćwiczenia/ćwiczenia rachunkoweobserwacja wykonawstwa
Posiada umiejętność wymiany informacji oraz pracy w grupiećwczenia/ćwiczenia problemoweobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna pojęcie ryzyka i rodzaje ryzyka. Zna zasady identyfikowania źródeł ryzyka, w tym ryzyka finansowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętność zastosowania zaawansowanych miar oceny ryzyka finansowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętność wyboru metod oceny ryzyka w konkretnych przypadkach
Nabył wiedzę z zakresu metod zarządzania ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętności szacowania ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dobrać odpowiednie metody niwelowania ryzyka
Zna zasady zarządzania ryzykiem kredytowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna metody oceny ryzyka kredytowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi w praktyce obliczyć poziom ryzyka kredytowego w przedsiębiorstwie
Umie budować proste strategie zarządzania ryzykiemnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować zero-kosztowe struktury opcyjnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi w praktyce dobrać odpowiednie instrumenty pochodne do specyficznego ryzyka przedsiębiorstwa
Potrafi zastosować w praktyce proste metody oceny ryzykanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi poprawnie interpretować wyniki analiz ryzykanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi stosować złożone metody oceny ryzyka i dokonywać ich interpretacji
Posiada umiejętność wymiany informacji oraz pracy w grupieCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sołtysiak
Prowadzący grup: Mirosław Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sołtysiak
Prowadzący grup: Mirosław Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)