Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-DL>MAE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Zakład Ekonomii
Grupy: Przedmioty 2 sem. - finanse i rachunkowość, st. I-stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje wiedzę o funkcjonowaniu całości gospodarki państwa

Treści kształcenia

- Zakres i metody analizy w makroekonomii. Podstawowe problemy i główne nurty makroekonomii. Pomiar PKB i dochodu narodowego

- Determinanty dochodu narodowego. Mnożniki Keynesa i ich analiza

- Wzrost gospodarczy, rozwój ekonomiczny

- Pieniądz i jego rola w gospodarce. Bank centralny i system bankowy

- System finansów publicznych. Budżet państwa i polityka fiskalna

- Rynek pracy. Determinanty popytu i podaży na rynku pracy, bezrobocie

- Inflacja. Pomiar, przyczyny, analiza skutków. Inflacja a bezrobocie - krzywa Philipsa

- Model IS-LM

- Międzynarodowa wymiana gospodarcza. Międzynarodowy rynek walutowy

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Begg D., Fischer S., Dornbush R. - Makroekonomia - PWE, Warszawa. - 2007

Marciniak S. (red.) - Makro i mikroekonomia: podstawowe problemy - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2006

Milewski R. - Elementarne zagadnienia ekonomii - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Milewski R. (red.) - Podstawy ekonomii: ćwiczenia, zadania, problemy - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2006

Smith P., Begg D. - Ekonomia: zbiór zadań - PWE, Warszawa. - 2001

Literatura uzupełniająca

Krugman P. R. - Ekonomia międzynarodowa - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2007

Sloman J. - Podstawy ekonomii - PWE, Warszawa. - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe kategorie makroekonomicznewykład, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Zna zasady pozyskiwania danych makroekonomicznych oraz metody analizy zjawisk makroekonomicznychwykład, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Rozumie zmiany zachodzące w gospodarce w krótkim, średnim i długim okresiewykład, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Ma wiedzę o zakresie, celach i instrumentach polityki gospodarczej wykład, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Potrafi analizować zmiany zachodzące w gospodarcewykład multimedialny, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Potrafi określić skutki makroekonomiczne instrumentów polityki gospodarczejwykład multimedialny, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji oraz doskonalenia umiejętnościwykład multimedialny, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe kategorie makroekonomicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna związki pomiędzy podstawowymi kategoriami makroekonomicznyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykorzystać poznane kategorie makroekonomiczne i związki między nimi w analizach ekonomicznych
Zna zasady pozyskiwania danych makroekonomicznych oraz metody analizy zjawisk makroekonomicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie korzystać ze źródeł danych i opisać przebieg zjawisk makroekonomicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie formułować wnioski w oparciu o przeprowadzone analizy
Rozumie zmiany zachodzące w gospodarce w krótkim, średnim i długim okresienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna przyczyny zmian zachodzących w gospodarce w krótkim, średnim i długim okresienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna krótko, długo i średniookresowe efekty działań podejmowanych prze instytucje państwowe
Ma wiedzę o zakresie, celach i instrumentach polityki gospodarczej nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna skutki działań poszczególnych podmiotów podejmujących decyzje w zakresie polityki gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również rozumie całościowe skutki decyzji w zakresie polityki gospodarczej
Potrafi analizować zmiany zachodzące w gospodarcenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić przyczyny zmian zachodzących w gospodarce w krótkim, średnim i długim okresienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie określić krótko, długo i średniookresowe efekty działań podejmowanych prze instytucje państwowe
Potrafi określić skutki makroekonomiczne instrumentów polityki gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie określić skutki działań poszczególnych podmiotów podejmujących decyzje w zakresie polityki gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie dokonać całościowej oceny skutków podejmowanych decyzji w zakresie polityki gospodarczej
Jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji oraz doskonalenia umiejętnościCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nataliia Gerasymchuk
Prowadzący grup: Nataliia Gerasymchuk, Marzena Hajduk-Stelmachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Stec
Prowadzący grup: Nataliia Gerasymchuk, Artur Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Stec
Prowadzący grup: Nataliia Gerasymchuk, Artur Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Stec
Prowadzący grup: Jan Polaszczyk, Artur Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Stec
Prowadzący grup: Jan Polaszczyk, Artur Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Stec, Sławomir Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)