Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość przedsiębiorstw II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-DL>RP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość przedsiębiorstw II
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 6 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, st. I-go stopnia (lic.)
Przedmioty 6 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zadaniem modułu kształcenia jest przedstawienie zasad rachunkowości finansowej na poziomie zaawansowanym

Treści kształcenia

- Wycena bieżąca i bilansowa poszczególnych składników aktywów i pasywów: przy założeniu kontynuacji działania, w warunkach utraty kontynuacji działania, wyrażonych w walutach obcych.

- Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową.

- Zasady wyceny i ujmowania wybranych zagadnień, takich jak: kontrakty długoterminowe, leasing, utrata wartości aktywów, podatek odroczony, instrumenty finansowe, w tym także wbudowane instrumenty pochodne, obrót wierzytelnościami.

- Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach (zakładanie, przekształcanie, połączenie, przejęcie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość).

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

E. Walińska - Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa - Wolters Kluwer Business, Warszawa . - 2012

Olchowicz I., Tłaczała A. - Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR - Difin, Warszawa . - 2009

Literatura uzupełniająca

Gierusz B., Nilidziński R. - Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych - ODDK, Gdańsk . - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i rozumie pojęcia z zakresu rachunkowości finansowejwykład/, wykład problemowyzaliczenie cz. pisemna
Zna i rozumie zasady kwalifikacji, wyceny i ewidencji szczegółowych operacji gospodarczychwykład/, wykład problemowyzaliczenie cz. pisemna
Potrafi samodzielnie sklasyfikować i wycenić szczególne operacje gospodarczećwiczenia/ ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Potrafi dokonać dekretacji szczególnych operacji gospodarczych ćwiczenia/ ćwiczenia problemowe, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Potrafi pracować w grupie pełniąc w niej różne rolećwiczenia/ ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna i rozumie pojęcia z zakresu rachunkowości finansowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również poznał samodzielnie pojęcia wykraczające poza zakres zajęćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi bezbłędnie te pojęcia zastosować w ewidencji rachunkowej
Zna i rozumie zasady kwalifikacji, wyceny i ewidencji szczegółowych operacji gospodarczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
Potrafi samodzielnie sklasyfikować i wycenić szczególne operacje gospodarczenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
Potrafi dokonać dekretacji szczególnych operacji gospodarczych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
Potrafi pracować w grupie pełniąc w niej różne roleCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Maria Kubacka, Grzegorz Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Maria Kubacka, Grzegorz Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Maria Kubacka, Grzegorz Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Maria Kubacka, Grzegorz Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Grzegorz Lew, Joanna Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)