Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-ZL>Bank
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 2 sem. - finanse i rachunkowość, nst. I-stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Funkcjonowanie instytucji systemu bankowego oraz rynku usług bankowych.

Treści kształcenia

- Charakterystyka systemu finansowego. Rynek finansowy. Instrumenty. Funkcje.

- Kluczowe cechy współczesnej bankowości na rynku polskim i światowym.

- System bankowy w Polsce. Funkcje banków. Rodzaje banków.

- Działalność banku centralnego. Zadania i cele NBP. Instrumenty polityki pieniężnej.

- Operacje pasywne i aktywne banków.

- Ryzyko w działalności banku komercyjnego.

- Ocena sytuacji finansowej banku.

- Marketing w działalności banków. Strategie rynkowe banków.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Grzywacz - Podstawy bankowości. System bankowy. Kredyty i rozliczenia. Ryzyko i ocena banku. Marketing - Difin, Warszawa. - 2006

M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka - Bankowość: Zagadnienia podstawowe - Poltext, Warszawa . - 2008

S.Heferman - Nowoczesna bankowość - WN PWN, Warszawa. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Grzywacz - Podstawy bankowości. System bankowy. Kredyty i rozliczenia. Ryzyko i ocena banku. Marketing - Difin, Warszawa. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

S. Heferman - Nowoczesna bankowość - WN PWN, Warszawa. - 2007

Literatura uzupełniająca

F. S. Mishkin - Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych - WN PWN, Warszawa. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna strukturę systemu i relacje pomiędzy instytucjami sektora bankowego, funkcje oraz źródla prawa bankowego. Rozumie zasady funkcjonowania banku jako przedsiębiorstwa i istotę pośrednictwa finansowego, potrafi wskazać główne typy instytucji bankowych oraz źródła prawa dotyczącego funkcjonowania sektora bankowegowykładkolokwium
Rozumie cel i funkcje banku centralnego, identyfikuje narzędzia polityki pieniężnej, rozumie sposób ich oddziaływania na system bankowy i gospodarkę narodową, posiada umiejętność analizowania skutków decyzji banku centralnego dla systemu bankowegowykład, ćwiczenia problemowekolokwium
Rozumie zasady i specyfikę funkcjonowania rynku międzybankowego, potrafi określić związek stóp procentowych z tego rynku z instrumentami polityki pieniężnej i ze stopami rynkowymi, rozumie zasady działania rynku walutowego oraz jego uczestnikówwykład, ćwiczenia problemowekolokwium
Poprawnie definiuje i zna główne typy czynności bankowych oraz produkty bankowe. Zna kryteria ich klasyfikacji i główne zasady oprocentowania kredytów i depozytów bankowych. Posiada umiejętność porównywania produktów bankowych.wykład, ćwiczenia problemowekolokwium
Zna istotę i rodzaje ryzyka bankowego, identyfikuje zabezpieczenia kredytów stosowane przez banki, zna i rozumie sposoby i normy ograniczania ryzyka bankowegowykład, ćwiczenia problemowekolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna strukturę systemu i relacje pomiędzy instytucjami sektora bankowego, funkcje oraz źródla prawa bankowego. Rozumie zasady funkcjonowania banku jako przedsiębiorstwa i istotę pośrednictwa finansowego, potrafi wskazać główne typy instytucji bankowych oraz źródła prawa dotyczącego funkcjonowania sektora bankowego
Rozumie cel i funkcje banku centralnego, identyfikuje narzędzia polityki pieniężnej, rozumie sposób ich oddziaływania na system bankowy i gospodarkę narodową, posiada umiejętność analizowania skutków decyzji banku centralnego dla systemu bankowego
Rozumie zasady i specyfikę funkcjonowania rynku międzybankowego, potrafi określić związek stóp procentowych z tego rynku z instrumentami polityki pieniężnej i ze stopami rynkowymi, rozumie zasady działania rynku walutowego oraz jego uczestników
Poprawnie definiuje i zna główne typy czynności bankowych oraz produkty bankowe. Zna kryteria ich klasyfikacji i główne zasady oprocentowania kredytów i depozytów bankowych. Posiada umiejętność porównywania produktów bankowych.
Zna istotę i rodzaje ryzyka bankowego, identyfikuje zabezpieczenia kredytów stosowane przez banki, zna i rozumie sposoby i normy ograniczania ryzyka bankowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wincenty Kulpa
Prowadzący grup: Wincenty Kulpa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wincenty Kulpa
Prowadzący grup: Wincenty Kulpa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wincenty Kulpa
Prowadzący grup: Wincenty Kulpa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wincenty Kulpa
Prowadzący grup: Wincenty Kulpa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wincenty Kulpa
Prowadzący grup: Wincenty Kulpa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wincenty Kulpa
Prowadzący grup: Wincenty Kulpa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)