Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-ZL>FinPrzed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 2 sem. - finanse i rachunkowość, nst. I-stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zajęcia o charakterze teoretyczno-praktycznym. Wiedza teoretyczna przekazywana głównie na wykładach na temat ogólnych problemów dotyczących zarządzania finansami firmy, podstawowych narzędzi i technik zarządzania finansami, analizy sprawozdań finansowych. Zajęcia praktyczne o charakterze ćwiczeniowym polegające na rozwiązywaniu zadań problemowych dotyczących m.in. wyboru metod analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji bieżących i rozwojowych, kalkulacji kosztów finansowania, inwestowania kapitału oraz analizy opłacalności projektów inwestycyjnych.

Treści kształcenia

- Ogólne problemy zarządzania finansami

firmy.

1.1. Cel i przedmiot zarządzania finansami firmy.

1.2. Kryterium maksymalizacji wartości firmy.

- Zasady finansowania i inwestowania.

2.1. Kapitał obcy i sposoby jego pozyskiwania.

2.2. Sposoby spłat i rozliczeń kredytów.

2.3. Decyzje finansowe w bieżącej działalności przedsiębiorstwa

- Podstawowe narzędzia i techniki zarządzania finansami.

3.1. Wartość pieniądza w czasie.

3.2. Szacowanie strumieni pieniężnych.

3.3. Ryzyko i dochody.

- Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji i obligacji

- Koszty kapitałów.

- Inwestowanie kapitału.

- Metody oceny projektów inwestycyjnych.

- Analiza sprawozdań finansowych. 8.1. Podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych.

8.2. Amortyzacja majątku trwałego.

8.3. Wycena zapasów.

8.4. Analiza struktury i dynamiki.

8.5. Analiza wskaźnikowa.

- Zarządzanie krótkoterminowe finansami firmy.

- Analiza fundamentalna działalności firmy.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bień W. - Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Difin, Warszawa. - 2008

Czekaj J., Dresler Z. - Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - PWN, Warszawa. - 2008

Dębski W. - Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Teoretyczne i praktyczne aspekty - PWN, Warszawa. - 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bień W. - Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Difin, Warszawa. - 2008

Czekaj J., Dresler Z. - Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - PWN, Warszawa. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

Duliniec A. - Finansowanie przedsiębiorstwa - PWE, Warszawa. - 2007

Literatura uzupełniająca

Głodek Z. - Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - PWE, Warszawa. - 2004

Hamrol M. (red.) - Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne - Wydawnictwo AE W Poznaniu, Poznań. - 2010

Sierpińska M., Jachna T. - Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych - PWN, Warszawa. - 2011

Sierpińska M., Wędzki D. - Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie - PWE, Warszawa. - 2010

Szyszko L., Szczepański J. (red.) - Finanse przedsiębiorstwa - PWE, Warszawa. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa.wykład / wykład problemowytest pisemny
Zna podstawowe narzędzia i techniki zarządzania finansami.wykład / wykład problemowy, ćwiczenia / ćwiczenia problemowesprawdzian pisemny
Potrafi posługiwać się metodami oceny projektów inwestycyjnych.wykład / wykład problemowy, ćwiczenia / ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny
Potrafi zdefiniować pojecie kalkulacji oraz wskazać metody kalkulacji kosztów.wykład / wykład problemowy, ćwiczenia / studium przypadku, ćwiczenia problemowe.zaliczenie cz. praktyczna
Zna metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.wykład / wykład problemowy, ćwiczenia / ćwiczenia problemowezaliczenie cz. praktyczna
Ma świadomość ciągłej aktualizacji wiedzy. Wykazuje pełną świadomość pełnionej roli społecznej, wykazuje otwartość na zmiany, innowacyjność i przedsiębiorczość. ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, studium przypadkutest pisemny, referat ustny
Posiada umiejętność pracy w grupie. Jest świadomy wspólnego celu oraz utożsamia się z grupą, w której pracuje.ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadaniaobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać związki między podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi podać przykłady do podstawowych pojęć z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw.
Zna podstawowe narzędzia i techniki zarządzania finansami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykazać zależności między podstawowymi narzędziami i technikami zarządzania finansami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi podać przykłady praktyczne do podstawowych narzędzi i technik zarządzania finansami.
Potrafi posługiwać się metodami oceny projektów inwestycyjnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać zalety i ograniczenia poszczególnych metod podejmowania oceny projektów inwestycyjnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przeprowadzić analizę i dokonać oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.
Potrafi zdefiniować pojecie kalkulacji oraz wskazać metody kalkulacji kosztów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scharakteryzować metody kalkulacji kosztów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać kalkulacji kosztów odpowiednią metodą.
Zna metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również w dużym stopniu potrafi zastosować podstawowe metody oceny kondycji finansowej w zróżnicowanych przypadkach.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przeprowadzić analizę i dokonać oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Ma świadomość ciągłej aktualizacji wiedzy. Wykazuje pełną świadomość pełnionej roli społecznej, wykazuje otwartość na zmiany, innowacyjność i przedsiębiorczość. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi pracować w grupie pełniąc w niej różne rolenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać prawidłowego podziału zadań pomiędzy siebie a innych członków zespołu.
Posiada umiejętność pracy w grupie. Jest świadomy wspólnego celu oraz utożsamia się z grupą, w której pracuje.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje się terminowością i odpowiedzialnością w wykonywaniu powierzonych zadań.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje się ponadprzeciętną kreatywnością w wykonywaniu powierzonych zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)