Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dystrybucja artykułów spożywczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL/1C-DI>DAS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dystrybucja artykułów spożywczych
Jednostka: Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Grupy: Przedmioty 6 sem. - logistyka, systemy transportowe, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot realizowany systemem wykładowo - ćwiczeniowym obejmującym zagadnienia z zakresu transportu i dystrybucji żywności i podstaw gospodarki magazynowej.

Treści kształcenia

- Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności i żywienia.

- Akty prawne dotyczące urzędowej kontroli żywności.

- Akty prawne dotyczące transportu żywych zwierząt.

- Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP).

- System HACCP oraz GHP/GMP stosowane w branży spożywczej.

- Rola i kompetencje organów administracji publicznej nadzorującej transport i dystrybucję surowców i artykułów żywnościowych (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Główny Inspektorat Weterynarii, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Transportu Drogowego, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności - System Wczesnego Ostrzegania RAPEX, TRACES - Unijna Weterynaryjna Sieć Informatyczna i inne).

- Obrót surowcami i produktami rolno-spożywczymi, zwierzętami w handlu międzynarodowym. Dobrostan zwierząt w transporcie.

- Opakowania stosowane w transporcie żywności oraz zasady znakowania żywności.

- Procedury i warunki transportu surowców i produktów rolno-spożywczych. Monitoring produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw.

- Zasady i warunki transportu żywych zwierząt.

- Kanały dystrybucji w branży spożywczej: pojęcie oraz rodzaje.

- Zasady funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwach branży spożywczej.

- Projekt gospodarki zapasami dla wybranego przedsiębiorstwa z branży spożywczej.

- Projekt systemu HACCP dla wybranego przedsiębiorstwa branży spożywczej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Wacław Szymański - Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności w Polsce. Kierunku zmian. - Wydawnictwo Difin. - 2008

Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora - Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka - C.H. Beck. - 2010

Małgorzata Wiśniewska, Ewa Malinowska - Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty. - Wydawnictwo Difin. - 2011

Luning P. A., Marcelis W. J., Jongen W. M. F. - Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie technologiczno - menedżerskie. - Wydawnictwo Naukowo - Techniczne. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Wacław Szymański - Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności w Polsce.Kierunki zmian. - Wydawnictwo Difin. - 2008

Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora - Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. - C.H. Beck. - 2010

Luning P. A., Marcelis W. J., Jongen W. M. F. - Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie technologiczno - menedżerskie. - Wydawnictwo Naukowo - Techniczne. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

Włodzimierz Rydzkowski, Krystyna Wojewódzka-Król, red. nauk. - Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE. - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2010

Literatura uzupełniająca

Earle Mary D., Earle Richard L., Anderson Allan M. - Opracowanie produktów spożywczych. Podejście marketingowe. - Wydawnictwo Naukowo - Techniczne. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna krajowe i międzynarodowe akty prawne regulujące transport i dystrybucję surowców i produktów żywnościowych wykładegzamin cz. pisemna
Zna rolę i kompetencje organów administracji publicznej nadzorujących transport i dystrybucję surowców i artykułów żywnościowychwykładegzamin cz. pisemna
Zna system HACCP i GHP/GMP stosowane w branży spożywczejwykładegzamin cz. pisemna
Zna kanały dystrybucji żywnościćwiczenia problemowekolokwium
zna zasady i metody transportu, ekspozycji wybranych produktów rolno - spożywczych.ćwiczenia problemowekolokwium
Potrafi zaprojektować gospodarkę zapasami przedsiębiorstw branży spożywczej.projekt zespołowy, ćwiczenia problemowesprawozdanie z projektu
Potrafi zaprojektować system HACCP dla branży spożywczej.projekt zespołowy, ćwiczenia problemowesprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna krajowe i międzynarodowe akty prawne regulujące transport i dystrybucję surowców i produktów żywnościowych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Zna rolę i kompetencje organów administracji publicznej nadzorujących transport i dystrybucję surowców i artykułów żywnościowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Zna system HACCP i GHP/GMP stosowane w branży spożywczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Zna kanały dystrybucji żywnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
zna zasady i metody transportu, ekspozycji wybranych produktów rolno - spożywczych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Potrafi zaprojektować gospodarkę zapasami przedsiębiorstw branży spożywczej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Potrafi zaprojektować system HACCP dla branży spożywczej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kusz
Prowadzący grup: Dariusz Kusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kusz
Prowadzący grup: Bożena Kusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kusz
Prowadzący grup: Bożena Kusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kusz
Prowadzący grup: Bożena Kusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożena Kusz, Dariusz Kusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)