Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyczna analiza danych transportowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DU>SADT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyczna analiza danych transportowych
Jednostka: Zakład Metod Ilościowych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - logistyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Grabiński T., - Metody Taksonometrii - Akademia Ekonomiczna w Krakowie . - 1992

Zeliaś A - Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - 2000

Ostasiewicz W. - Statystyczne Metody Analizy Danych - Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Amir D. Aczel - Statystyka w Zarządzaniu - PWN Warszawa. - 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

Andrzej Stanisz - Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem pakietu komputerowego Staistica PL Tom I i II - Stat Soft Kraków. - 2000

Literatura uzupełniająca

Robert Szwed - Metody statystyczne w naukach społecznych - Wydawnictwo KUL Lublin. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi pozyskać dane dotyczące zagadnień transportowych oraz przygotować je w odpowiednim arkuszu do dalszej analizy. Przedstawia je w sposób graficzny i tabelaryczny oraz potrafi dokonać opisu charakterystyki badanej cechy lub zbiorowościwykład, laboratoriumkolokwium
Potrafi dobrać odpowiednią metodę do analizy badanych zjawisk ( rozróżnia cechy ilościowe i jakościowe oraz potrafi dobrać metody do ich analizy)wykład, laboratoriumkolokwium
Potrafi sprawdzić zależności występujące w procesach transportowych. Zna zasady konstrukcji i interpretacji modeli ekonometrycznych (przyczynowo - skutkowych) potrafi dokonać prognozy na podstawie stworzonego modeluwykład, laboratoriumkolokwium
Potrafi dobrać odpowiednie testy nieparametryczne do weryfikacji założonych hipotezwykład, laboratoriumkolokwium
Zna podstawowe założenia analizy za pomocą metod taksonomicznych: umie przeprowadzić procedurę grupowania, potrafi wykonać rankingi dla jednej i wielu cech, potrafi wykorzystać metody analizy czynnikowej do opisu charakteru badanych zjawisk występujących w szeroko pojętej logistycelaboratorium, wykładkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi pozyskać dane dotyczące zagadnień transportowych oraz przygotować je w odpowiednim arkuszu do dalszej analizy. Przedstawia je w sposób graficzny i tabelaryczny oraz potrafi dokonać opisu charakterystyki badanej cechy lub zbiorowości
Potrafi dobrać odpowiednią metodę do analizy badanych zjawisk ( rozróżnia cechy ilościowe i jakościowe oraz potrafi dobrać metody do ich analizy)
Potrafi sprawdzić zależności występujące w procesach transportowych. Zna zasady konstrukcji i interpretacji modeli ekonometrycznych (przyczynowo - skutkowych) potrafi dokonać prognozy na podstawie stworzonego modelu
Potrafi dobrać odpowiednie testy nieparametryczne do weryfikacji założonych hipotez
Zna podstawowe założenia analizy za pomocą metod taksonomicznych: umie przeprowadzić procedurę grupowania, potrafi wykonać rankingi dla jednej i wielu cech, potrafi wykorzystać metody analizy czynnikowej do opisu charakteru badanych zjawisk występujących w szeroko pojętej logistyce

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chudy-Laskowska
Prowadzący grup: Katarzyna Chudy-Laskowska, Aldona Migała-Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chudy-Laskowska
Prowadzący grup: Katarzyna Chudy-Laskowska, Aldona Migała-Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chudy-Laskowska
Prowadzący grup: Katarzyna Chudy-Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chudy-Laskowska
Prowadzący grup: Katarzyna Chudy-Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chudy-Laskowska
Prowadzący grup: Katarzyna Chudy-Laskowska, Aldona Migała-Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chudy-Laskowska
Prowadzący grup: Katarzyna Chudy-Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)