Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-ZI>Fiz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Grupy: Przedmioty 4 sem. - logistyka, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia związane z kinematyką (ruch prostoliniowy, krzywoliniowy, jednostajny, zmienny w czasie), dynamiką (siły występujące podczas tych ruchów, tarcie), sprężystość i plastyczność, ładunki i prąd elektryczny, elementy elektromagnetyzmu.

Treści kształcenia

- Dynamika punktów materialnych, prędkość, przyspieszenie, siła, równania ruchu, energia i pęd i ich zasady zachowania. Dynamika bryły sztywnej, moment pędu i jego zasada zachowania. Ciała sprężyste i plastyczne, sprężystość. Hydrostatyka, hydrodynamika, przepływ cieczy. Właściwości światła, odbicie i załamanie, polaryzacja. Soczewki i powstawanie obrazów. Dyfrakcja i interferencja światła, spektroskopia. Lasery i światłowody. Elektrostatyka - ładunek elektryczny, potencjał, pole elektryczne. Prąd elektryczny, przewodniki i izolatory. Magnetyzm, pole magnetyczne, przewodnik w polu magnetycznym. Właściwości magnetyczne materiałów. Podstawy elektromagnetyzmu.

- Układ jednostek fizycznych SI. Metody analizy błędów pomiarowych. Dynamika ruchu postępowego - proste zadania. Dynamika ruchu obrotowego - proste zadania. Sprężystość - proste zadania. Hydrostatyka, hydrodynamika - proste zadania. Optyka - proste zadania. Elektryczność i magnetyzm - proste zadania.

- Wyznaczanie gęstości ciała stałego. Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego ciał na równi pochyłej. Wyznaczanie współczynnika sprężystości ciał sprężystych. Pomiar ciśnienia hydrostatycznego. Badanie drgań tłumionych. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego. Krzywe Lissajous. Badanie lepkości metodą Stokesa. Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bogusz W., Grabarczyk J., Krok F. - Podstawy fizyki - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

red. Dziliński K, Lech J., Przybył A. - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki - Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa. - 2009

red. Łapsa K. - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

Herman M. A., Kalestyński A., Widomski L. - Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów - PWN, Warszawa. - 2011

Literatura uzupełniająca

Halliday D., Resnick R., Walker J. - Podstawy fizyki. T. 1-5 - PWN, Warszawa. - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student potrafi zidentyfikować, zdefiniować i opisać najważniejsze zjawiska zachodzące w przyrodzie a wpływające na przebieg procesu logistycznego.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumsprawdzian pisemny, kolokwium, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student potrafi zidentyfikować, zdefiniować i opisać najważniejsze zjawiska zachodzące w przyrodzie a wpływające na przebieg procesu logistycznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi poprawnie sformułować proste zagadnienia fizyczne dotyczące logistyki w języku matematycznym i je rozwiązać korzystając z wiedzy zdobytej na wykładzie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student potrafi poprawnie przeprowadzić proste eksperymenty fizyczne i wykonać pomiary wielkości fizycznych, poprawnie zanalizować błędy pomiarowe i przedstawić pisemny raport.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Stagraczyński
Prowadzący grup: Jan Mamczur, Martyna Sedlmayr, Ryszard Stagraczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Borkowska
Prowadzący grup: Dorota Borkowska, Irena Nowotyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Borkowska
Prowadzący grup: Dorota Borkowska, Irena Nowotyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Borkowska
Prowadzący grup: Dorota Borkowska, Irena Nowotyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Borkowska
Prowadzący grup: Dorota Borkowska, Irena Nowotyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Borkowska
Prowadzący grup: Dorota Borkowska, Irena Nowotyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)