Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-ZI>Prz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Zakład Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Grupy: Przedmioty 6 sem. - logistyka, obsługa portów lotniczych, nst. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. - logistyka, systemy transportowe, nst. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. - logistyka, zarządzanie procesami logistycznymi, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

kształcenie postaw różnych zachowań na rynku

Treści kształcenia

- 1. Istota przedsiębiorstwa i przedsiębiorczośći. Przedsiębiorstwo jako jednostka prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo jako system. Atrybuty współczesnego przedsiębiorstwa. Interdyscyplinarny charakter przedsiębiorstwa.

2. Modele aktywne i reaktywne zachowań przedsiębiorstw na rynku. Zasady przedsiębiorczego "karaoke".

3. Sprzedaż jako przejaw przedsiębiorczości.

4. Reklama kontrowersyjna jako wyraz aktywności przedsiębiorczej.

5. Modele przedsiębiorstwa: ekonomiczny, finansowy, produkcyjny, organizacyjny, cybernetyczny, socjopsycholgiczny, prawny, etyczny, ekologiczny.

6. Proces umacniania przedsiębiorstwa na rynku- diagnoza, prognoza, wybór, plan rozwoju, gromadzenie funduszy.

7. Wskaźniki wyznaczania poszczególnych celów działań przedsiębiorczych. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości.

8. Alternatywne teorie przedsiębiorstwa. Koncepcje tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu.

9. Charakterystyka przedsiębiorców. Charakterystyka człowieka przedsiębiorczego.Cechy podmiotu pozytywnie i negatywnie wpływające na działania przedsiębiorcze.

Proces planowania biznesowego- koncentracja na pomyśle, cele i strategie, decyzje operacyjne.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Cieślik J. - Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes - Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa . - 2006

J. Targalskiego i A.Francik, red. - Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą: teoria i praktyka - Wyd.2, Wyd.C.H.Beck, Warszawa . - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

K.Kuciński, red. - Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce - Wyd. Difin, Warszawa . - 2010

Moczydłowska J., Pacewicz I. - Przedsiębiorczość - Wyd.Oświatowe FOSZE, Rzeszów . - 2007

Gerber M.E. - Mit przedsiębiorczości. Dlaczego wiekszość małych firm upada i jak temu zaradzić - Wyd. MT Biznes, Warszawa . - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Piecuch T. - Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne - Wyd.C.H.Beck, Warszawa . - 2010

Literatura uzupełniająca

Kim W.Ch., Mauborgne R. - Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała s - Wyd. MT Biznes, Warszawa . - 2005

Israel K. - Konkurencja i przedsiębiorczość - Wyd. Fijorr Publishing, Warszawa . - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna modele zachowań przedsiębiorstw na rynku i strategie dostosowania się do otoczeniawykład, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
zna podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczejćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
zna zasady przygotowania projektu przedsięwzięcia gospodarczegowykład problemowyzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna modele zachowań przedsiębiorstw na rynku i strategie dostosowania się do otoczenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykorzystać znajomość modeli w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwemnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna i potrafi wykorzystać modele zachowań przedsiębiorstw wychodzące poza treści przekazane na zajęciach
zna podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zalety i wady prowadzenia określonej działalności gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dostosować wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej do własnej osobowości
zna zasady przygotowania projektu przedsięwzięcia gospodarczegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przygotować ogólny projekt działalności gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przygotować szczegółowy projekt działalności gospodarczej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Sobkowiak
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Sobkowiak
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Sobkowiak
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Sobkowiak
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Woźniak
Prowadzący grup: Marian Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Woźniak
Prowadzący grup: Marian Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)