Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Towaroznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-ZI>TWZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Towaroznawstwo
Jednostka: Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Grupy: Przedmioty 2 sem. - logistyka, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Geneza, istota i zakres towaroznawstwa. Systemy klasyfikacji towarów: rola i funkcje klasyfikacji towarów, klasyfikacje światowe, europejskie, polskie, systemy powiązań klasyfikacji.

- Metody badań i oceny jakości towarów i wyrobów, zasady pobierania i przygotowywania próbek do oceny jakości.

- Automatyczna identyfikacja towarów: charakterystyka systemu automatycznej identyfikacji towarów, międzynarodowy system oznaczeń kodowych, zastosowanie systemu identyfikacji w magazynowaniu towarów.

- Opakowania w systemach logistycznych: definiowanie i klasyfikacja opakowań artykułów żywnościowych i  przemysłowych, wymagania stawiane opakowaniom, znakowanie opakowań, typowe tworzywa opakowaniowe.

- Kierunki rozwoju i współczesne trendy w towaroznawstwie. Towaroznawstwo w rozwoju zrównoważonym.

- Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Ocena towaroznawcza i badanie właściwości wybranych towarów przemysłowych.

- Projektowanie opakowań transportowych cz.1.

- Projektowanie opakowań transportowych cz.2

- Wyznaczanie podstawowych właściwości mechanicznych metali cz.1.

- Wyznaczanie podstawowych właściwości mechanicznych metali cz.2.

- Rozpoznawanie i badanie właściwości tworzyw sztucznych. Zewnętrzna obserwacja organoleptyczna tworzyw sztucznych. Oznaczanie ich gęstości. Identyfikacja materiałów polimerowych na podstawie zachowania się w palniku i pod działaniem rozpuszczalników.

- Badanie wyrobów ceramicznych. Badanie odporności termicznej naczyń ceramicznych. Określanie: fasonów, metod zdobienia oraz występujących wad wybranych naczyń. Rozróżnianie rodzaju masy ceramicznej na podstawie badań organoleptycznych (dŸźwięk, barwa, twardość) oraz fizycznych (nasiąkliwość).

- Badanie wyrobów szklanych. Badanie odporności termicznej naczyń szklanych o różnym przeznaczeniu użytkowym. Rozpoznawanie metod zdobienia naczyń szklanych. Określenie klasy szlifu naczyń kryształowych. Ocena towaroznawcza kompletu naczyń stołowych.

- Badanie drewna i materiałów drewnopodobnych

- Badanie artykułów papierniczych. Badanie podstawowych parametrów determinujących jakość wybranego wyrobu papierniczego: metody organoleptyczne (format i prostokątność, cętkowatość, określenie rodzaju występujących wad); metody fizyko-chemiczne (gramatura, stopień zaklejenia, przesiąkliwość, ukierunkowanie włókien).

- Towaroznawstwo artykułów żywnościowych. Składniki żywności i ich właściwości. Wartość odżywcza produktów. Opracowanie przykładowych norm żywieniowych.

- Towaroznawstwo artykułów żywnościowych. Ocena jakości ziarna zbóż i przetworów zbożowych. Ocena organoleptyczna ziarna zbóż, oznaczanie czystości, oznaczanie szklistości ziarna, ocena jakości pieczywa.

- Towaroznawstwo artykułów żywnościowych.ocena jakości owoców i warzyw. Wymagania jakościowe dla owoców i warzyw. Ocena organoleptyczna i fizykochemiczna wybranych gatunków owoców i warzyw oraz ich przetworów.

- Towaroznawstwo artykułów żywnościowych. ocena jakości wyrobów cukierniczych. Ocena organoleptyczna i fizykochemiczna wybranych wyrobów cukierniczych: czekolada, cukierki.

- Towaroznawstwo artykułów żywnościowych. Ocena jakości mleka i  mlecznych napojów fermentowanych. Wymagania jakościowe dla mleka surowego, spożywczego i jego przetworów. Ocena jakości jaj.

- Towaroznawstwo artykułów żywnościowych. Ocena mięsa i jego przetworów. Wymagania jakościowe dla surowców rzeźnych i przetworów mięsnych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jałowiec T. - Towaroznawstwo dla logistyki - Wydawnictwo Difin. - 2010

Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G. - Opakowania w systemach logistycznych - Wydawnictwo Biblioteka Logistyka. - 2010

Karpiel Ł. Skrzypek M. - Towaroznawstwo ogólne - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pachołek B., Zmudziński W., Podsiadłowska J., - Towaroznawstwo żywności - materiały dydaktyczne - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 2009

Jakowski S., - Opakowania transportowe: poradnik - Wyd. Naukowo-Techniczne. - 2007

Foltynowicz Z., - Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Cz.2 Badanie polimerów i tworzyw sztucznych. - Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - 2006

Korzeniowski A., Cierpiszewski R - Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Cz. 3 Badanie jakości wyrobów - Wyd. Politechniki Poznańskiej. - 2006

Korzeniowski A., Foltynowicz Z. - Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Cz.1 Badanie jakości wyrobów - Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

Roszkowski W - Podstawy nauki o żywieniu człowieka - Wydawnictwo SGGW. - 2008

Literatura uzupełniająca

Nalepa W. - Towaroznawstwo – artykuły przemysłowe - PWE, Warszawa . - 1986

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna istotę, zakres i kierunki rozwoju towaroznawstwa oraz rolę i znaczenie towaroznawstwa w procesach logistycznych.wykładegzamin cz. pisemna
zna krajowe i międzynarodowe systemy klasyfikacji towarów.wykładegzamin cz. pisemna
zna wybrane metody badań i  oceny jakości towarówwykładegzamin cz. pisemna
zna systemy klasyfikacji opakowań oraz rolę i funkcje opakowań w procesach logistycznych.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna
zna metody oceny jakościowej wybranych towarów żywnościowych laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa
zna metody oceny jakościowej wybranych towarów przemysłowych. laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa
Potrafi przeprowadzić właściwą klasyfikację towarów.wykład problemowy, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna istotę, zakres i kierunki rozwoju towaroznawstwa oraz rolę i znaczenie towaroznawstwa w procesach logistycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
zna krajowe i międzynarodowe systemy klasyfikacji towarów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
zna wybrane metody badań i  oceny jakości towarównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
zna systemy klasyfikacji opakowań oraz rolę i funkcje opakowań w procesach logistycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
zna metody oceny jakościowej wybranych towarów żywnościowych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
zna metody oceny jakościowej wybranych towarów przemysłowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Potrafi przeprowadzić właściwą klasyfikację towarów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Nowotyńska, Krzysztof Tereszkiewicz
Prowadzący grup: Irena Nowotyńska, Paulina Ostyńska, Krzysztof Tereszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Nowotyńska, Krzysztof Tereszkiewicz
Prowadzący grup: Irena Nowotyńska, Paulina Ostyńska, Krzysztof Tereszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Nowotyńska, Krzysztof Tereszkiewicz
Prowadzący grup: Irena Nowotyńska, Paulina Ostyńska, Krzysztof Tereszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Nowotyńska, Krzysztof Tereszkiewicz
Prowadzący grup: Irena Nowotyńska, Paulina Ostyńska, Krzysztof Tereszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Nowotyńska, Krzysztof Tereszkiewicz
Prowadzący grup: Karolina Kowalczyk, Irena Nowotyńska, Krzysztof Tereszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)