Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/01-DL>FM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zarządzanie finansami, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zajęcia będą mieć charakter teoretyczno-praktyczny.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do finansów miedzynarodowych. Cele zarzadzania finansami w aspekcie miedzynarodowym. Uwarunkowania i współczesne otoczenie makroekonomiczne.

- Rola międzynarodowych instytucji finansowych w kształtowaniu polityki finansowej świata.

- Kursy walut: istota i rodzaje. Czynniki i zasady wpływające na kształtowanie się wartości i zmiany kursów walut poszczególnych krajów. Zależności pomiędzy inflacją, stopami procentowymi oraz kursami walutowymi. Transakcje walutowe.

- Systemy walutowe i siła nabywcza pieniądza. Główne strefy walutowe na świecie. Pojęcie wymienialności walut. System rozrachunkowy Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

- Bilans płatniczy – pojęcie i składniki bliansu płatniczego państwa. Problem równowagi bilansu płatniczego. Międzynarodowy rynek pieniężny. Istota i funkcje pieniądza międzynarodowego

- Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. Integracja rynków finansowych - korzyści i zagrożenia. Rynki finansowe w Polsce na tle UE. Przyczyny powstawania i sposoby zapobiegania kryzysom finansowym. Rozliczenia międzynarodowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bernaś B., (red.) - Finanse międzynarodowe - Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. - 2006

Bernaś B. - Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, - Wyd. Difin, Warszawa. - 2002

Najlepszy E. - Zarządzanie finansami międzynarodowymi, - Wyd. Naukowe PWE, Warszawa. - 2000

Zabielski K. - Finanse międzynarodowe, - Wyd. Naukowe PWN, Warszawa . - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Najlepszy E. - Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw - Wyd. Naukowe PWE, Warszawa. - 2007

Lutkowski K.. - Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, - Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Definiuje i charakteryzuje cechy międzynarodowego systemu finansowego.wykład / wykład problemowy, ćwiczenia / ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Zna międzynarodowe organizacie finansowe.wykład / wykład problemowy, ćwiczenia / ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Zna systemy pieniężne oraz kursy walutowe.wykład / wykład problemowy, ćwiczenia / ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Ma świadomość ciągłej aktualizacji wiedzy. Wykazuje pełną świadomość pełnionej roli społecznej, wykazuje otwartość na zmiany, innowacyjność i przedsiębiorczość. ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, studium przypadkutest pisemny, referat ustny
Posiada umiejętność pracy w grupie. Jest świadomy wspólnego celu oraz utożsamia się z grupą, w której pracuje.ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadania.obserwacja wykonawstwa.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Definiuje i charakteryzuje cechy międzynarodowego systemu finansowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również oraz potrafi wymienić elementy tego systemunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wymienić elementy systemu i opisać ich funkcje
Zna międzynarodowe organizacie finansowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wymienić ich zadanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić ich wpływ na funkcjonowanie rynku finansowego
Zna systemy pieniężne oraz kursy walutowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi obliczać kursy wzajemnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi podać czynniki wpływające na kształtowanie się kursu
Ma świadomość ciągłej aktualizacji wiedzy. Wykazuje pełną świadomość pełnionej roli społecznej, wykazuje otwartość na zmiany, innowacyjność i przedsiębiorczość. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi pracować w grupie pełniąc w niej różne role.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać prawidłowego podziału zadań pomiędzy siebie a innych członków zespołu.
Posiada umiejętność pracy w grupie. Jest świadomy wspólnego celu oraz utożsamia się z grupą, w której pracuje.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje się terminowością i odpowiedzialnością w wykonywaniu powierzonych zadań.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje się ponadprzeciętną kreatywnością w wykonywaniu powierzonych zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)