Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przegląd metod i technik zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/04-DL>PMiTZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przegląd metod i technik zarządzania
Jednostka: Zakład Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie - zarządzanie projektami, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera informacje na temat różnorodnych metod i technik zarządzania dostępnych w teorii i wykorzystywanych w praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji.

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia: paradygmat, zasada, metoda, metodyka, technika itp.)

- Paradygmaty zarządzania i ich ewolucja

- Rozwój i klasyfikacja metod organizacji i zarządzania

- Style zarządzania i ich wpływ na stosowane metody zarządzania przedsiębiorstwem.

- Planowanie: metody scenariuszowe i symulacyjne, wykresy Gantta, planowanie sieciowe

- Organizowanie: metoda prognostyczna i diagnostyczna, techniki zbierania i rejestracji informacji

- Motywowanie: zarządzanie przez cele, zarządzanie przez zadania, zarządzanie przez delegowanie uprawnień, zarządzanie przez wyniki, zarządzanie przez innowacje, zarządzanie przez komunikowanie się

- Techniki twórczego rozwiązywania problemów

- Techniki kontroli

- Trendy rozwojowe metod i technik zarządzania

- Cykl organizacyjny

- Formułowanie celów, wiązka celów organizacji

- Metody planowania sieciowego i ich zastosowanie (case study)

- Praktyczne zastosowanie metody prognostycznej i diagnostycznej (case study)

- Metody i techniki rejestrowania procesów w organizacji (mapa procesów, karta procesu)

- Reguła Pareto, metoda ABC

- Zastosowanie metod heurystycznych (burza mózgów, metoda delficka)

- Zastosowanie controllingu w zarządzaniu

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

K. Zimniewicz - Współczesne koncepcje i metody zarządzania - PWE, Warszawa. - 2009

W. Matwiejczuk (red.) - Koncepcje i metody zarządzania - Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok. - 2009

W. Błaszczyk (red.) - Mertody organizacji i zarządzania - PWN, Warszawa. - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. Hopej (red.) - Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. - 2011

M. Matejun, M. Szczepańczyk (red.) - Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej - Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

M. Hopej (red.) - Współczesne metody i koncepcje zarządzania - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. - 2011

M. Matejun, M. Szczepańczyk (red.) - Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej - Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę na temat wybranych metod i technik zarządzania wskazując ich zastosowanie.wykład/wykład problemowy, wykład informacyjny, wykład multimedialnyzaliczenie pisemne
Student jest przygotowany do samodzielnego posługiwania się wybranymi metodami zarządzania w rozwiązywaniu różnorodnych problemów występujących we współczesnych organizacjachćwiczenia/ćwiczenia problemoweobserwacja
Student potrafi na podstawie dostępnych informacji i zdobytej wiedzy dokonać wyboru odpowiedniej metody do rozwiązania określonego problemu w zakresie zarządzania i ocenić jej przydatność w danej sytuacjićwiczenia/ćwiczenia problemoweobserwacja
Jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania niezbędnych informacjićwiczenia / ćwiczenia problemoweobserwacja

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę na temat wybranych metod i technik zarządzania wskazując ich zastosowanie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Identyfikuje wady i zalety metod oraz warunki ich zastosowania. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi porównać metody i wybrać najlepszą w danych warunkach do rozwiązywania danego problemu.
Student jest przygotowany do samodzielnego posługiwania się wybranymi metodami zarządzania w rozwiązywaniu różnorodnych problemów występujących we współczesnych organizacjachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Wie jaką metodę wybrać do rozwiązywania określonego problemu. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi odpowiedzieć na pytanie dlaczego wybrał określoną metodę rozwiązywania problemu.
Student potrafi na podstawie dostępnych informacji i zdobytej wiedzy dokonać wyboru odpowiedniej metody do rozwiązania określonego problemu w zakresie zarządzania i ocenić jej przydatność w danej sytuacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Wie jaką metodę zastosować. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi uzasadnić słuszność zastosowania wybranej metody.
Jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania niezbędnych informacjiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kud
Prowadzący grup: Krzysztof Kud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kud
Prowadzący grup: Krzysztof Kud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kud
Prowadzący grup: Krzysztof Kud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kud
Prowadzący grup: Krzysztof Kud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chrzanowski
Prowadzący grup: Maciej Chrzanowski, Sylwia Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)