Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy i gry decyzyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/04-DL>PiGD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy i gry decyzyjne
Jednostka: Zakład Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie - zarządzanie projektami, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje problemy teorii decyzji, głównie takie jak: podstawowe pojęcia, delegowanie uprawnień, style podejmowania decyzji menedżerskich, moderacja, negocjacje biznesowe, gry decyzyjne i znaczenie decyzji menedżerskich w zarządzaniu organizacją.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do modułu - kluczowe pojęcia i metodyka pracy.

- Uwarunkowania podejmowania decyzji w organizacji.

- Delegowanie uprawnień i empowerment - korzyści, ograniczenia, metodyka i przykłady.

- Określanie formy i zakresu uczestnictwa podwładnych w procesie decyzyjnym - style podejmowania decyzji menedżerskich według modelu Vrooma-Yettona-Jago - rodzaje stylów, ich zalety i wady, metodyka oraz przykłady.

- Moderacja jako metoda grupowego podejmowania decyzji.

- Negocjacje biznesowe jako sieć powiązanych procesów decyzyjnych - fazy, strategie, taktyki i techniki i przykłady negocjacji.

- Władza, decyzje i negocjacje.

- Gry decyzyjne.

- Znaczenie decyzji menedżerskich w zarządzaniu organizacją. Podsumowanie zajęć.

- Sprawdzenie efektów kształcenia i podsumowanie zajęć.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. - Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2012

Watson J. - Strategia. Wprowadzenie do teorii gier - Wolters Kluwer Polska, Warszawa. - 2011

Griffin R.W. - Podstawy zarządzania organizacjami - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2013

Łasiński G. - Rozwiązywanie problemów w organizacji. Moderacje w praktyce - PWE, Warszawa. - 2007

Myśliwiec G. - Techniki i triki negocjacyjne, czyli jak negocjują profesjonaliści - Difin, Warszawa. - 2007

Tyszka T. - Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna - Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Jak na wykładzie - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Supernat J. - Techniki decyzyjne i organizatorskie - Wyd. II, Kolonia Limited, Wrocław. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii decyzji.wykład/wykład informacyjny; ćwiczenia/ćwiczenia problemowe, studium przypadku, dyskusja dydaktyczna.obserwacja wykonawstwa, kolokwium.
zna podstawowe metody podejmowania decyzji w organizacji.wykład/wykład informacyjny, problemowy, multimedialny; ćwiczenia/ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktyczna.obserwacja wykonawstwa, kolokwium.
potrafi posługiwać się metodami podejmowania decyzji - ma w tym obszarze kompetencje w zakresie pracy indywidualnej i grupowej.wykład/wykład informacyjny, problemowy, multimedialny; ćwiczenia/ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktyczna, studium przypadku, dyskusja dydaktyczna, projekt zespołowy.obserwacja wykonawstwa, kolokwium.
rozumie znaczenie procesów decyzyjnych w zarządzaniu organizacją.wykład/wykład informacyjny, problemowy, multimedialny.kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii decyzji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać związki między podstawowymi pojęciami z zakresu teorii decyzji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi podać przykłady praktyczne do podstawowych pojęć z zakresu teorii decyzji.
zna podstawowe metody podejmowania decyzji w organizacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać zalety i ograniczenia poszczególnych metod podejmowania decyzji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyjaśnić konsekwencje zastosowania poszczególnych metod podejmowania decyzji dla rozwoju organizacji.
potrafi posługiwać się metodami podejmowania decyzji - ma w tym obszarze kompetencje w zakresie pracy indywidualnej i grupowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również w dużym stopniu wykorzystuje wiedzę metodyczną w zakresie podejmowania decyzji, dokonuje podziału obowiązków między członków grupy, organizuje i kieruje pracą zespołu oraz wyróżnia się znacznymi zdolnościami interpersonalnymi podczas rozwiązywania typowych problemów zarządzania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również biegle stosuje wiedzę metodyczną w zakresie podejmowania decyzji, dokonuje podziału obowiązków między członków grupy, organizuje i kieruje pracą zespołu oraz wyróżnia się wybitnymi zdolnościami interpersonalnymi podczas rozwiązywania typowych problemów zarządzania.
rozumie znaczenie procesów decyzyjnych w zarządzaniu organizacją.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również analizuje znaczenie decyzji menedżerskich w perspektywie relacji, które zachodzą wewnątrz organizacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również analizuje znaczenie decyzji menedżerskich w perspektywie relacji organizacji zotoczeniem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Oleniuch
Prowadzący grup: Iwona Oleniuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)