Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DL>E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Zakład Metod Ilościowych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie - zarządzanie projektami, st. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie finansami, st. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie jakością , st. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie międzynarodowe, st. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zrównoważone zarządzanie organizacją, st. I-go stopnia
Przedmioty sem. 4 - zarządzanie-nowoczesny marketing, st. I-go stopnia
Przedmioty sem. 4 - zarządzanie-zarz. przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji, st. I-go stopnia
Przedmioty sem. 4 - zarządzanie-zarządzanie działalnością gospodarczą, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Rola i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych; rozumienie modeli ekonometrycznych i zasad ich konstruowania zarówno w ujęciu modeli linowych jak i pewnej grupy modeli nieliniowych; wykorzystanie metodologii ekonometrii w zakresie funkcji oceny, kontroli i prognozowania.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do ekonometrii - historia ekonometrii, przedmiot badań, zakres badań, powiązanie ekonometrii z innymi naukami. pojęcie modelu ekonometrycznego, elementy modelu, klasyfikacja modeli z punktu widzenia różnych kryteriów, etapy budowy modeli opisowych.

- Metody doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego (metoda Hellwiga, analizy grafów, Pawłowskiego, analizy macierzy współczynników korelacji, eliminacji zmiennych quasi-stałych).

- Metody wyboru postaci analitycznej modelu ekonometrycznego.

- Metody estymacji jednorównaniowych modeli ekonometrycznych (klasyczna metoda najmniejszych kwadratów).

- Weryfikacja modeli ekonometrycznych (badanie dopasowania i wyrazistości modelu, badanie istotności otrzymanych ocen parametrów strukturalnych).

- Badanie własności reszt modelu (weryfikacja składnika losowego – badanie losowości, autokorelacji, symetrii, normalności, nieobciążoności).

- Zastosowanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych w praktyce życia gospodarczego. Ekonometryczna analiza rynku (mikro i makroekonomiczne funkcje popytu konsumpcyjnego, rozkłady dochodów itp.). Ekonometryczna analiza procesów produkcyjnych (funkcja produkcji Cobba-Douglasa, funkcja produkcji typu CES, modele kosztów w firmie, modele wydajności pracy itp.).

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Maddala G.S. - Ekonometria - PWN. - 2006

Chow C. - Ekonometria - PWN. - 1995

Welfe A. - Ekonometria - PWN. - 1998

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Nowak E. - Zarys metod ekonometrii - zbiór zadań - PWN. - 2002

Kukuła K. (red.) - Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach - PWN. - 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

Welfe A. i inni - Ekonometria - zbiór zadań - PWE. - 1997

Literatura uzupełniająca

Dziechciarz J. (red.) - Ekonometria. Metody, przykłady, zadania - Wydawnictwo AE Wrocław. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zna i rozumie przedmiot oraz zakres badań ekonometrii oraz jej związek z innymi naukami w podstawowym zakresie.wykład / wykład multimedialny, ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna
Student zna podstawy metodologii doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. Jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji, danych niezbędnych do modelowania ekonometrycznego.wykład / wykład multimedialny, ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna
Student dysponuje elementarną wiedzą na temat wyboru postaci analitycznej modelu ekonometrycznegowykład / wykład multimedialny, ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna
Student zna podstawy estymacji jednorównaniowych modeli ekonometrycznych. Ponadto jest w stanie samodzielnie dokonać weryfikacji oszacowanych modeli.wykład / wykład multimedialny,ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna
Student w podstawowym zakresie potrafi zastosować modelowanie ekonometryczne w praktyce życia gospodarczego.wykład / wykład multimedialny, ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna i rozumie przedmiot oraz zakres badań ekonometrii oraz jej związek z innymi naukami w podstawowym zakresie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student rozumie istotę modelowania ekonometrycznego w kontekście matematyczno-statystycznej formy zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu, dynamiki i wahań jak i zależności w czasie i przestrzeni.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student dobrze zna i rozumie przedmiot oraz zakres badań ekonometrii a ponadto posiada wiedzę z zakresu panujących relacji i mechanizmów życia gospodarczego.
Student zna podstawy metodologii doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. Jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji, danych niezbędnych do modelowania ekonometrycznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student jest w stanie dobrać zmienne do modelu ekonometrycznego za pomocą metod matematycznych oraz za pomocą merytorycznych wskazań popartych wiedzą z zakresu ekonomiinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student potrafi dobrać zmienne objaśniające do modelu ekonometrycznego za pomocą metod matematycznych oraz za pomocą merytorycznych wskazań. Ponadto jest w stanie wskazać związki przyczynowo-opisowe pomiędzy modelowaną zmienną a zmiennymi objaśniającymi.
Student dysponuje elementarną wiedzą na temat wyboru postaci analitycznej modelu ekonometrycznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student potrafi dobrać postać analityczną modelu nie tylko za pomocą tzw. oceny wzrokowej ale również przy pomocy konkretnych metod matematycznych jak choćby analiza przyrostów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student dobiera postać analityczną modelu wykorzystując zarówno sposób źródłowy, wynikowy jak i tzw. mieszany.
Student zna podstawy estymacji jednorównaniowych modeli ekonometrycznych. Ponadto jest w stanie samodzielnie dokonać weryfikacji oszacowanych modeli.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student umie oszacować parametry strukturalne modeli liniowych oraz nieliniowych, jak również dokonać ich weryfikacji w zakresie parametrów struktury stochastycznej jak również analizy własności reszt.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student umie oszacować parametry strukturalne modeli liniowych oraz nieliniowych, jak również dokonać ich weryfikacji w zakresie parametrów struktury stochastycznej jak również analizy własności reszt. Ponadto jest w stanie odnieść zdobytą wiedzę w tym zakresie do praktycznych aspektów życia codziennego.
Student w podstawowym zakresie potrafi zastosować modelowanie ekonometryczne w praktyce życia gospodarczego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student potrafi zastosować modelowanie ekonometryczne w praktyce gospodarczej zwłaszcza w zakresie modeli produkcji jak i analizy kosztów czy też wydajności pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student poza praktyczną wiedzą z zakresu zastosowania modeli ekonometrycznych w praktyce potrafi dokonać również właściwego wnioskowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mentel
Prowadzący grup: Grzegorz Mentel, Urszula Mentel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mentel
Prowadzący grup: Grzegorz Mentel, Urszula Mentel, Aldona Migała-Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mentel
Prowadzący grup: Grzegorz Mentel, Urszula Mentel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mentel
Prowadzący grup: Grzegorz Mentel, Urszula Mentel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mentel
Prowadzący grup: Grzegorz Mentel, Urszula Mentel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)