Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DL>NoOrg
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o organizacji
Jednostka: Zakład Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera charakterystykę różnorodnych organizacji funkcjonujących w warunkach turbulentnego otoczenia. Różnorodność i złożoność współczesnych organizacji wymaga podejścia interdyscyplinarnego, dlatego że problemy związane z ich funkcjonowaniem są bardzo różnorodne.

Treści kształcenia

- Przedmiot i geneza nauki o organizacji, interdyscyplinarny charakter nauki, charakterystyka organizacji jako przedmiotu badań (funkcje organizacji, cechy organizacji, w tym cechy systemowe).

- Charakterystyka ceków organizacji (analiza pojęć pokrewnych), rodzaje celów, cykl działania zorganizowanego.

- Modele organizacji, typologie organizacji, konfiguracje współczesnych organizacji.

- Charakterystyka zasobów organizacji; rola otoczenia w pozyskiwaniu zasobów. Zmiana i jej wpływ na funkcjonowanie współczesnych organizacji.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Bielski - Podstawy teorii organizacji i zarządzania - C.H. Beck, Warszawa. - 2004

S. Marek, M. Białasiewicz (red.) - Podstawy nauki o organizacji - PWE, Warszawa. - 2008

A. Wasiluk (red.) - Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami - Difin, Warszawa. - 2010

B. Kożuch - Nauka o organizacji - CeDeWu. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

B. Kożuch - Nauka o organizacji - Wyd. CeDeWu, Warszawa. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

B. Kożuch - Nauka o organizacji - Wyd. CeDeWu, Warszawa. - 2011

Literatura uzupełniająca

A. Potocki (red.) - Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach - Difin, Warszawa. - 2007

B. Mikuła, A. Pietruszka - Ortyl, A. Potocki - Podstawy zarządzania organizacją w gospodarce opartej na wiedzy - Difin, Warszawa. - 2007

G. Morgan - Wyobraźnia organizacyjna - Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna cechy, funkcje oraz różnorodne modele organizacji.wykład/wykład problemowy, wykład multimedialnyćwiczenia/ćwiczenia problemowe, samodzielne prezentacje studentówegzamin pisemny
Potrafi wyjaśnić genezę nauki i jej związek z innymi dyscyplinami.wykład/wykład informacyjnyegzamin pisemny
Potrafi wykazać związek organizacji z otoczeniem. Zna wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania różnorodnych organizacji. ćwiczenia/ćwiczenia problemowejakość wykonania, obserwacja i ocena
Potrafi wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy różnymi rodzajami celów. ćwiczenia/ćwiczenia problemoweprezentacja projektu
Ma świadomość problemów, jakie mogą pojawić się we współczesnych organizacjach, potrafi zaproponować rozwiązania. Jest aktywny, potrafi współpracować w grupie. wykład/wykład problemowy, wykład informacyjny, wykład multimedialnyćwiczenia/ćwiczenia problemowe, studia przypadków, samodzielne prezentacje studentówegzamin pisemny
Jest przygotowany do planowania działalności organizacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. ćwiczenia/ćwiczenia problemowe, prezentacja projektówegzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna cechy, funkcje oraz różnorodne modele organizacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi opisać cechy organizacji, także elementy modeli organizacji. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wyjaśnić różnicę między cechami i funkcjami organizacji, a także wyjaśnić ewolucję modeli organizacji opierając się na związkach między nimi.
Potrafi wyjaśnić genezę nauki i jej związek z innymi dyscyplinami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna "płytką" i "głęboką" genezę nauki,. Potrafi także wykazać jej związek z organizacją i zarządzaniem i innymi dyscyplinami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi z łatwością przechodzić przez różne poziomy analizy nauki - od ogólnych nauk do dyscyplin szczegółowych, wykazywać związki między nimi oraz zauważać różnice.
Potrafi wykazać związek organizacji z otoczeniem. Zna wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania różnorodnych organizacji. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna rodzaje organizacji oraz różnego rodzaju uwarunkowania otoczenia mające wpływ na ich funkcjonowanie. Potrafi wskazać na związki organizacji z otoczeniem. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykazać przyczynowo - skutkowe związki między organizacją a jej otoczeniem.
Potrafi wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy różnymi rodzajami celów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Prawidłowo definiuje cel i jego pochodne, podaje przykłady praktyczne poszczególnych rodzajów celów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykazać zależności między poszczególnymi rodzajami celów, szeregować je według różnych kryteriów, płynnie przechodzić prze różne poziomy analizy celów.
Ma świadomość problemów, jakie mogą pojawić się we współczesnych organizacjach, potrafi zaproponować rozwiązania. Jest aktywny, potrafi współpracować w grupie. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Identyfikuje różnorodne problemy funkcjonowania współczesnych organizacji. Potrafi wskazać ich przyczyny. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykazać przyczynowo - skutkowy związek między różnorodnymi problemami współczesnych organizacji, a ich efektywnością.
Jest przygotowany do planowania działalności organizacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi dokładnie scharakteryzować wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania organizacji, podaje przykłady praktyczne dotyczące ich wpływu na organizacje. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykazać zależności między wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami funkcjonowania organizacji oraz ich wpływem na nie. Potrafi sformułować związane z tym wnioski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Piecuch
Prowadzący grup: Teresa Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)