Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania organizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DL>ZachOrg
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne
Jednostka: Zakład Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarządzanie, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł dostarcza ogólnej wiedzy na temat zachowań ludzi w różnych formach zbiorowości ludzkich na różnych poziomach zachowań: indywidualnym, grupowym, całych organizacji. Omawia najważniejsze uwarunkowania wpływające na zachowania: pojedynczych jednostek, grup, całych organizacji.

Treści kształcenia

- Istota i znaczenie zachowań organizacyjnych, przedmiot nauki, geneza nauki, interdyscyplinarny charakter nauki.

- Uwarunkowania mające wpływ na indywidualne zachowania ludzi - osobowość, percepcja, postawy, zachowania (w tym zachowania przedsiębiorcze), uczenie się, emocje, inteligencja, itp.

- Uwarunkowania mające wpływ na zachowania zespołów i grup w organizacjach - np. synergia, efekt myślenia grupowego, współdziałanie, konflikty, negocjacje, zmiana, itp.

- Uwarunkowania mające wpływ na zachowania całych organizacji - wewnętrzne wynikające z organizacji i zewnętrzne wynikające z otoczenia - np. konkurencja, różne formy współpracy, globalizacja.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

S.P. Robbins, T. A. Judge - Zasady zachowania w organizacji - PWE, Warszawa. - 2012

B. Kożusznik - Zachowania człowieka w organizacji - PWE, Warszawa. - 2007

A. Potocki (red.) - Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia - Difin, Warszawa . - 2005

K. Kmiotek, T. Piecuch - Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady - Difin. - 2012

A. Buszko - Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji - Difin, Warszawa. - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

K. Kmiotek, T. Piecuch - Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady - Difin. - 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

B. Majecka - Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw - Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. - 2002

K. Kmiotek, T. Piecuch - Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady - Difin, Warszawa. - 2012

Literatura uzupełniająca

M. Bugdol - Gry i zachowania nieetyczne w organizacjach - Difin. - 2007

Kuc B., Moczydłowska J. M. - Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki - Difin. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna specyfikę zachowań organizacyjnych na różnych poziomach (jednostkowym, grupowym, całych organizacji).wykład/wykład multimedialny, wykład problemowy, wykład informacyjnyzaliczenie pisemne
Zna genezę nauki, jej związek z innymi naukami.wykład/wykład informacyjnyćwiczenia/ćwiczenia problemowepisemne zaliczenie
Rozumie różnego rodzaju interakcje zachodzące między członkami organizacji, grupami oraz ich wpływ na zachowania całych organizacji.wykład/wykład multimedialnyćwiczenia problemowe/ćwiczenia problemowe, prezentacje studentówzaliczenie pisemne, prezentacja dokonań
Jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji na temat zachowań ludzi w organizacjach, doskonali swoje umiejętności w tym względzie. ćwiczenia/ćwiczenia problemowe, prezentacje studentówprezentacja dokonań
Potrafi wyjaśnić wpływ warunków wewnętrznych i otoczenia zewnętrznego na zachowania całych organizacji.wykład/wykład informacyjny, wykład multimedialnyzaliczenie pisemne
Jest przedsiębiorczy, aktywny. Potrafi wykazać konieczność promowania zachowań przedsiębiorczych w organizacjach. ćwiczenia/ćwiczenia problemowe, samodzielne prezentacje studentówreferat ustny
Potrafi wymienić i omówić zjawiska wpływające negatywnie na zachowania jednostek, grup i całych organizacji.wykład/wykład informacyjny, wykład problemowyzaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna specyfikę zachowań organizacyjnych na różnych poziomach (jednostkowym, grupowym, całych organizacji).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wyjaśnić znaczenie zachowań organizacyjnych i ich wpływ na efektywność nie tylko indywidualną, grupową, ale i całych organizacji. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykazać przyczynowo - skutkowe związki i innego typu zależności pomiędzy różnymi poziomami zachowań ludzi.
Zna genezę nauki, jej związek z innymi naukami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna genezę nauki, potrafi wykazać jej związek z innymi dyscyplinami, szczególnie z organizacją i zarządzaniem.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi przechodzić przez różne poziomy analizy nauki - od ogólnych nauk do dyscyplin szczegółowych, wykazywać związki między nimi oraz dostrzegać różnice.
Rozumie różnego rodzaju interakcje zachodzące między członkami organizacji, grupami oraz ich wpływ na zachowania całych organizacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi nazwać różnego rodzaju relacje zachodzące między ludźmi w organizacjach, pomiędzy grupami oraz całymi organizacjami. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wskazać zależności pomiędzy interakcjami zachodzącymi na różnych poziomach zachowań w organizacjach. Umie wyciągać wnioski związane z tymi zagadnieniami, formułować ogólne opinie.
Jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji na temat zachowań ludzi w organizacjach, doskonali swoje umiejętności w tym względzie. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi opisać modele zachowań ludzi w organizacjach, określić wpływ różnego rodzaju uwarunkowań na te zachowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wskazać podobieństwa i różnice między poszczególnymi modelami zachowań, ocenić je, znaleźć związki między nimi. Potrafi sformułować własny model współczesnego człowieka w organizacji.
Potrafi wyjaśnić wpływ warunków wewnętrznych i otoczenia zewnętrznego na zachowania całych organizacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi dostrzec szereg warunków zewnętrznych (z podziałem na różne grupy) wpływających na zachowania całych organizacji. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wyciągać wnioski dotyczące konsekwencji wpływu określonych uwarunkowań zewnętrznych na zachowania całych organizacji. Potrafi (odpowiednimi argumentami) udowodnić znaczenie otoczenia dla funkcjonowania współczesnych organizacji. Dostrzega zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty tego wpływu. Potrafi formułować własne wnioski.
Jest przedsiębiorczy, aktywny. Potrafi wykazać konieczność promowania zachowań przedsiębiorczych w organizacjach. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna istotę zachowań przedsiębiorczych, potrafi scharakteryzować osobę przedsiębiorczą, zna różne modele przedsiębiorczości oraz uwarunkowania mające wpływ na zachowania przedsiębiorcze.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Rozróżnia przedsiębiorcze postawy od zachowań przedsiębiorczych. Potrafi wykazać wpływ przedsiębiorczych postaw i zachowań na efektywność indywidualną, grupową i całych organizacji.
Potrafi wymienić i omówić zjawiska wpływające negatywnie na zachowania jednostek, grup i całych organizacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna zjawiska negatywne mające miejsce w organizacjach i prawidłowo identyfikuje ich przyczyny. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykazać przyczynowo - skutkowe zależności między negatywnymi zachowaniami ludzi w organizacjach oraz ich wpływem na zachowania indywidualne, grupowe oraz całych organizacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Piecuch
Prowadzący grup: Maciej Chrzanowski, Teresa Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chrzanowski
Prowadzący grup: Maciej Chrzanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)