Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski w biznesie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DU/07>JAwB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski w biznesie II
Jednostka: Zakład Metod Ilościowych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie - project portfolio manager, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie - zarządzanie zasobami ludzkimi, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-komunikacja w biznesie, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-prof. menedżer,st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-rachunkowość w zarz. finansami przedsięborstwa, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-Start-up-kreowanie innowacyjnego biznesu, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarz. organizacjami.pub., st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie bezpieczeństwem, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie firmą, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie zespołem projektowym, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

Moduł obejmuje ćwiczenie umiejętności pisania (maile, listy formalne, protokoły, sprawozdania finansowe ). Ponadto, podstawowe słownictwo z dziedzin takich jak:księgowość i kontrola finansowa, komunikacja w biznesie, negocjacje, wolny handel. W module uwzględniono terminologię finansową i prawną z dziedzin takich jak: handel zagraniczny, globalizacja, bilans zysków i strat, prawa i obowiązki pracowników, zarządzanie zespołem, etyka zawodowa.

Treści kształcenia

- Księgowość i kontrola finansowa w biznesie

- Przepisy i dokumentacja finansowa w firmie

- Komunikacja w biznesie. Jak efektywnie uczestniczyć w spotkaniach biznesowych

- Zasady pisania protokołów/sprawozdań finansowych

- Sprawozdania finansowe

- Pojęcie "sprawiedliwy handel" vs. "wolny handel"

- Kontrakty i umowy biznesowe

- Znaczenie kompromisu/ugody w negocjacjach biznesowych

- Listy formalne i maile w formie skargi/zażalenia

- Dokumentacja biznesowa: raport, notatka służbowa

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Alison J., Townedn J. - The Business (poziomy od Pre-Interm. do Upper-Interm.) - Macmillan. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

McCarthy M., O'Deal F. - English Vocabulary in Use - Cambridge University Press. - 1996

Literatura uzupełniająca

Taylor J., Zeter J. - Career paths:Business English - Express publishing. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna specjalistyczną terminologię w mowie i w piśmiećwiczenia/ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktycznasprawdzian pisemny, kolokwium, obserwacja wykonawstwa
potrafi prowadzić prostą rozmowę na tematy znane z zakresu problematyki biznesowejćwiczenia/ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktyczna, studium przypadkureferat ustny
potrafi posługiwać się językiem biznesowym w piśmie w zakresie znanych tematówćwiczenia/ćwiczenia problemowekolokwium, referat pisemny, obserwacja wykonawstwa
czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje teksty fachowe w zakresie znanych tematówćwiczenia/ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktyczna, studium przypadkuobserwacja wykonawstwa, test pisemny
dokonuje analizy usłyszanego tekstu identyfikując ogólny sensćwiczenia/ćwiczenia problemowe, studium przypadkuobserwacja wykonawstwa
wyszukuje przydatne informacje w tekstach źródłowych; potrafi korzystać z różnego rodzaju słownikówćwiczenia/ćwiczenia problemowe, projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa
ma świadomość ciągłego doskonalenia języka obcegoćwiczenia/ ćwiczenia problemowe, studium przypadkuobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna specjalistyczną terminologię w mowie i w piśmienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również w sposób prawidłowy wykorzystuje zwroty w konwersacji z innymi osobaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posługuje się terminologią w mowie i w piśmie
potrafi prowadzić prostą rozmowę na tematy znane z zakresu problematyki biznesowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przedstawić własne opinie i argumenty na znany tematnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi prowadzić rozmowę na znany temat
potrafi posługiwać się językiem biznesowym w piśmie w zakresie znanych tematównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przedstawić własne opinie i argumenty na znany tematnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie opracowuje dokumentację biznesową w zakresie znanych tematów
czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje teksty fachowe w zakresie znanych tematównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyciągać wnioski oraz konkluzje na podstawie tekstunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie opracowuje i analizuje tekst i potrafi formułować wnioski
dokonuje analizy usłyszanego tekstu identyfikując ogólny sensnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przedstawić własne opinie i argumenty na podstawie usłyszanego tekstunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi nawiązać do podobnej tematyki i przedstawić własne opinie
wyszukuje przydatne informacje w tekstach źródłowych; potrafi korzystać z różnego rodzaju słownikównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykorzystuje informacje w sposób praktyczny w obrębie znanej tematykinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykorzystuje informacje w praktyce w nawiązaniu do podobnej tematyki
ma świadomość ciągłego doskonalenia języka obcegoCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rejman-Zientek
Prowadzący grup: Magdalena Rejman-Zientek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rejman-Zientek
Prowadzący grup: Magdalena Rejman-Zientek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rejman-Zientek, Jan Rybak
Prowadzący grup: Magdalena Rejman-Zientek, Jan Rybak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rejman-Zientek
Prowadzący grup: Magdalena Rejman-Zientek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rybak
Prowadzący grup: Jan Rybak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Rejman-Zientek, Jan Rybak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)