Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-ZL>Mark
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Zakład Marketingu
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie, nst. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Pojęcie i struktura marketingu. Marketing a cele działania organizacji. Orientacje biznesowe w działalności przedsiębiorstwa. Marketing a otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa. Marketing mix.

- Badania marketingowe. Postępowanie nabywców na rynku. Segmentacja rynku i wybór rynku docelowego.

- Miejsce i funkcje produktu w marketingu. Kształtowanie funkcji opakowania i oznakowania produktu. Kształtowanie strategii marki. Regulowanie cyklu życia produktu. Wprowadzenie na rynek nowych produktów.

- Miejsce i funkcje cen w marketingu. Strategie cenowe. Zależności pomiędzy cena a jakością produktu. Downsizing jako instrument polityki produktowo-cenowej. Zmiany i róznicowanie cen. Polityka rabatowa.

- Pojęcie i funkcje dystrybucji. Rodzaje dystrybucji. Rodzaje i struktura kanałów dystrybucji. Pośrednicy handlowi w kanałach dystrybucji. Zasady i procedury wyboru kanałów dystrybucji. Fizyczny przepływ towarów. Współpraca i konflikty w kanałach dystrybucji.

- Zintegrowany proces komunikacji marketingowej. Instrumenty promocji mix. Funkcje i strategie promocji. Formy reklamy. Budowa przekazu reklamowego. Promocja sprzedaży i jej narzędzia. Sprzedaż osobista. Public relations i sponsoring. Nowoczesne i niestandardowe formy promocji.

- Kierunki rozwoju wspólczesnego marketingu. Specyficzne obszary stosowania marketingu. Marketing w sferze usług. Marketing w sferze organizacji non profit. Marketing społeczny. Marketing międzynarodowy.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

L. Garbarski (pod red.) - Marketing - koncepcja skutecznych działań - PWE. - 2011

Ph.Kotler - Marketing. Analiza, planowanie , wdrażanie i kontrola - Wyd. Gebethner i S&ka. - 2005

E. Michalski - Marketing: podręcznik akademicki - PWN . - 2007

R. Nowacki, A. Nowacka - Podstawy marketingu - Difin. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

L. Garbarski (pod red.) - Marketing - koncepcja skutecznych działań - PWE. - 2011

R.Nowacki, A. Nowacka - Marketing - Difin. - 2009

Ph.Kotler - Marketing. Analiza, planowanie , wdrażanie i kontrola - Wyd. Gebethner i S&ka. - 2005

Literatura uzupełniająca

J. Adamczyk (pod. red.) - Marketing: doświadczenia i trendy - Oficyna Politechniki Rzeszowskiej. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna koncepcję marketingu mix oraz rozumie rolę marketingu we wspólczesnej organizacjiwykład,ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
zna proces postępowania konsumenta na rynku oraz potrafi scharakteryzować determinanty zachowań konsumentów na rynku wykład, studium przypadku, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
potrafi przeprowadzić segmentację rynku, zna proces wyboru rynku docelowego wykład, ćwiczenia problemowe, studium przypadkuegzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu
zna i charakteryzuje instrumenty marketingu mixwykład, ćwiczenia problemowe, studium przypadkuegzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna koncepcję marketingu mix oraz rozumie rolę marketingu we wspólczesnej organizacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wskazuje na zalety orientacji marketingowej dla organizacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również formułuje samodzielne wnioski oraz zna podstawowe kierunki rozwoju marketingu
zna proces postępowania konsumenta na rynku oraz potrafi scharakteryzować determinanty zachowań konsumentów na rynku nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również omawia poszczególne etapy podejmowania decyzji zakupowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie przeprowadza analizę procesu decyzyjnego w zależności od produktu.
potrafi przeprowadzić segmentację rynku, zna proces wyboru rynku docelowego nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również określa najważniejsze kryteria segmentacji w zależności od produktunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również charakteryzuje grupę docelową dla przykładowych produktów
zna i charakteryzuje instrumenty marketingu mixnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wskazuje przykłady działań dla każdego z elementów marketingu mixnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętność praktycznego kształtowania poszczególnych instrumentów marketingu mix, który odpowiada oczekiwaniom określonej grupy docelowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zhanna Poplavska
Prowadzący grup: Damian Gębarowski, Zhanna Poplavska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zhanna Poplavska
Prowadzący grup: Zhanna Poplavska, Lucyna Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zhanna Poplavska
Prowadzący grup: Zhanna Poplavska, Lucyna Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zhanna Poplavska
Prowadzący grup: Zhanna Poplavska, Lucyna Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zhanna Poplavska
Prowadzący grup: Zhanna Poplavska, Lucyna Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zhanna Poplavska
Prowadzący grup: Zhanna Poplavska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)