Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka budowli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DI>FB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka budowli
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy: Przedmioty 6 sem. - architektura i urbanistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest poświęcony podstawowym prawom fizyki zachodzącym w budynkach i przegrodach budowlanych.

Treści kształcenia

- Mikroklimat wewnętrzny. Parametry powietrza wilgotnego. Kondensacja pary wodnej na powierzchni przegrody. Charakterystyka klimatu Polski. Omówienie danych klimatycznych w sezonie grzewczym. Właściwości fizyczne materiałów budowlanych.

- Wilgoć w przegrodach budowlanych. Formy występowania wilgoci w materiałach i przegrodach budowlanych. Dyfuzja i kondensacja pary wodnej w przegrodach. Obliczanie zawilgocenia przegród budowlanych. Wymiana ciepła przez przegrody budowlane w polu jednowymiarowym. Przewodzenie. Konwekcja. Promieniowanie. Wymiana ciepła przez przegrody przezroczyste.

- Izolacyjność termiczna przegród i elementów budowlanych. Zasady projektowania przegród budowlanych.

Mostki termiczne w przegrodach budowlanych.

- Zyski i straty ciepła przez przegrody budowlane. Bilans ciepła budynku. Charakterystyka cieplna budynku.

- Projektowanie przegród budowlanych.

Oświetlenie wnętrz światłem dziennym.

Podstawowe pojęcia akustyki budowlanej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dylla Andrzej - FIZYKA CIEPLNA BUDOWLI W PRAKTYCE - PWN Warszawa . - 2015

Alsabry Abdrahman - Fizyka Budowli dla doradców i audytorów energetycznych - Uniwersytet Zielonogórski. - 2010

Klemm Piotr i inni - Budownictwo ogólne , tom 2, Fizyka budowli - Arkady, Warszawa. - 2005

Pogorzelski J.A. - Fizyka cieplna budowli - PWN,Warszawa. - 1976

PN-EN ISO 13790 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania - PKN. -

PN – EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego - . -

PN – EN ISO 14683 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości o - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Starakiewicz A., Szyszka J. - Fizyka budowli w zadaniach - Oficyna Wydawnicza PRz., Rzeszów. - 2009

PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzc - . -

PN – EN ISO 14683 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości o - . -

PN – EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obli - . -

PN-EN ISO 10077-1 - Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda up - . -

PN-EN ISO 13370 - Właściwości cieplne budynków. Wymian ciepła przez grunt. Metody obliczania - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Pogorzelski J.A., - Fizyka cieplna budowli, - PWN, Warszawa,. - 1976

Bogosłowski W.N. - Fizyka budowli - Arkady, Warszawa. - 1975

Literatura uzupełniająca

Alsabry Abdrahman - Fizyka Budowli dla doradców i audytorów energetycznych - Uniwersytet Zielonogórski. - 2010

Publikacje naukowe

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - The Influence of Glazing on the Functioning of a Trombe Wall Containing a Phase Change Material - . - 2021

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Methods for Determining Mold Development and Condensation on the Surface of Building Barriers - . - 2020

M. Kaczmarzyk; A. Starakiewicz; A. Waśniowski - Internal Heat Gains in a Lunar Base—A Contemporary Case Study - . - 2020

B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Analysis of the Thermal Characteristics of a Composite Ceramic Product Filled with Phase Change Material - . - 2019

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Analysis of the thermal characteristics of anti-icing driveway plates - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Całoroczny Mobilny Dom na Kołach". - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Uruchomienie produkcji innowacyjnych bram dla małych hangarów lotniczych i obiektów przemysłowych" . - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz; J. Szyszka - Opinia o innowacyjności projektu "Pustak izolowany pianką poliuretanową" - . - 2019

L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Drzwi aluminiowe zewnętrzne PASSIV ZERO+" - . - 2019

A. Starakiewicz - Coverage of energy for the preparation of hot tap water by installing solar collectors in a singlefamily building - . - 2018

A. Starakiewicz; J. Szyszka - A quasi-box window concept to improve the thermal-insulation property of old windows - case study - . - 2018

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Wpływ konfiguracyjnych rozwiązań warstwy przeszklenia na energetyczne funkcjonowanie zmodyfikowanej przegrody kolektorowo – akumulacyjnej - . - 2018

J. Kogut; W. Kokoszka; P. Ochab; I. Skrzypczak; A. Starakiewicz; J. Szyszka - Passive Residential Houses with the Accumulation Properties of Ground as a Heat Storage Medium - . - 2017

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Udział materiału zmienno-fazowego w pracy energetycznej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej w przejściowych warunkach klimatycznych - . - 2017

L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego oparta na faktycznym zużyciu energii - . - 2017

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Zużycie nośników energii w budynku jednorodzinnym na cele ogrzewania ciepłej wody użytkowej i potrzeb bytowych - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna parametry klimatu wewnętrznego i zewnętrznego budynków. Zna właściwości fizyczne materiałów i komponentów budowlanych.wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnysprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu
Zna podstawowe prawa fizyki dotyczące wymiany ciepła i masy w budynku i przegrodach budowlanychwykład, projekt indywidualny, ćwiczenia rachunkowetest pisemny, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu
Potrafi wykonać bilans energetyczny przegrody budowlanej oraz budynkuwykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnykolokwium, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu
ma świadomość konieczności samokształceniawykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnykolokwium, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna parametry klimatu wewnętrznego i zewnętrznego budynków. Zna właściwości fizyczne materiałów i komponentów budowlanych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi poprawnie wykonać obliczenia i interpretować wyniki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Jest świadomy konsekwencji uzyskanych wyników.
Zna podstawowe prawa fizyki dotyczące wymiany ciepła i masy w budynku i przegrodach budowlanychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi poprawnie wykonać obliczenia i interpretować wyniki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Jest świadomy konsekwencji uzyskanych wyników.
Potrafi wykonać bilans energetyczny przegrody budowlanej oraz budynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi poprawnie wykonać obliczenia i interpretować wyniki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Jest świadomy konsekwencji uzyskanych wyników.
ma świadomość konieczności samokształceniaCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Starakiewicz, Jerzy Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Starakiewicz, Jerzy Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)