Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Zaawansowane technologie budowlane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DU>ZTB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane technologie budowlane
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zapoznanie się z technologiami w zakresie realizacji i modernizacji obiektów budowlanych. Stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych we współczesnych obiektach budowlanych.

Treści kształcenia

- Technologiczne rozwiązania konstrukcji całych obiektów i poszczególnych elementów nośnych. Technologiczne rozwiązania izolacji termicznych i wodochronnych. Rozwiązania elewacji zewnętrznych. Technologie wykończeniowe we wnętrzach. Rozwiązania instalacyjne w obiektach budowlanych. Systemy przeszklone w zastosowaniach architektonicznych.

- Wykonanie analizy projektowej przykładowych obiektów budowlanych wykorzystujących współczesne materiały i technologie.

- Omówienie zagadnień związanych z przedmiotem: przedstawienie zagadnień obejmujących przedmiot, wymagania i warunki zaliczenia, regulamin pracy w laboratorium, przepisy porządkowe i BHP. Zaprojektowanie i wykonanie kompozytów budowlanych spełniających wybrane kryteria innowacyjności. Wybrane badania innowacyjnych materiałów budowlanych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Mielczarek Zbigniew - Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym - Arkady. - 2009

Lichołai Lech red., praca zbiorowa - Budownictwo Ogólne. Tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowania - Arkady. - 2008

Stefańczyk Bogusław - Budownictwo Ogólne, tom I, Materiały i wyroby budowlane - Arkady, Warszawa . - 2005

Przemysław Markiewicz - Kształtowanie architektury - ARCHIi-PLUS, Kraków. - 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Lichołai Lech - Budownictwo Ogólne. Tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowania - Arkady. - 2008

Przemysław Markiewicz - Budownictwo ogólne dla architektów - ARCHI-PLUS, Kraków. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
B.W5. Zna i rozumie zaawansowaną problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe, złożone zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznymwykładsprawozdanie z projektu
B.W6. Zna i rozumie przepisy techniczno-budowlanewykładsprawozdanie z projektu
B.W7. Zna i rozumie teoretyczne podstawy rozumowania naukowego i prowadzenia badań w zakresie przydatnym do realizacji skomplikowanych zadań projektowych, a także interpretacji opracowań naukowych w dyscyplinie naukowej – architektura i urbanistykawykładsprawozdanie z projektu
B.U4. Potrafi formułować wypowiedzi o charakterze analizy krytycznej z zakresu architektury, a także przedstawiać i syntetycznie opisywać podstawy ideowe projektu w oparciu o przyjęte założeniaćwiczenia problemowe, laboratoriumsprawozdanie z projektu
B.U6. Potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą szczegółowym wynikom realizacji projektowego zadania inżynierskiego przy użyciu różnych technik komunikacji, w tym sformułowaną w sposób powszechnie zrozumiałyćwiczenia techniczne sprawozdanie z projektu
B.U7. Potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą szczegółowym wynikom realizacji projektowego zadania inżynierskiego przy użyciu różnych technik komunikacji, w tym sformułowaną w sposób powszechnie zrozumiałyćwiczenia technicznesprawozdanie z projektu
B.U8. Potrafi odpowiednio stosować normy i reguły zawodowe i etyczne oraz przepisy prawa w zakresie projektowania architektonicznego, urbanistycznego i planowania przestrzennegoćwiczenia techniczne, laboratoriumsprawozdanie z projektu
B.S2. Jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych, jak i przyjmowania krytyki prezentowanych przez siebie rozwiązań, ustosunkowywania się do krytyki w sposób jasny i rzeczowy, także przy użyciu argumentów odwołujących się do dostępnego dorobku w dyscyplinie naukowej, oraz twórczego i konstruktywnego wykorzystania krytykićwiczenia techniczne, laboratoriumsprawozdanie z projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Miąsik
Prowadzący grup: Bernardeta Dębska, Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Miąsik
Prowadzący grup: Bernardeta Dębska, Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)