Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB/K/K-DU>SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Konstrukcji Budowlanych
Grupy: Przedmioty 3 sem. - budownictwo-kons.bud.i inż., konstrukcje budowlane i inżynierskie, st. II-go st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

Moduł zawiera informacje związane z wymaganiami merytorycznymi i formalnymi dotyczącymi magisterskich prac dyplomowych na kierunku budownictwo oraz sposobów ich opracowania, prezentacji i dyskusji.

Treści kształcenia

- 1. Wymagania merytoryczne i formalne dotyczące magisterskiej pracy dyplomowej na kierunku budownictwo.

2. Charakterystyka podstawowych rodzajów prac dyplomowych: projektowe, badawcze, studialne.

3. Przegląd tematyki prac dyplomowych wykonywanych przez studentów danej grupy seminaryjnej.

4. Standardowe części pracy o charakterze: projektowym, badawczym i studialnym.

5. Sposób doboru i wykorzystania źródeł związanych z tematyką pracy dyplomowej.

6. Podstawowe metody i narzędzia obliczeniowe lub badawcze wykorzystywane w trakcie realizacji pracy.

7. Metodyka opracowania i prezentacji wyników prac projektowych, badawczych i studialnych.

8. Zasady przygotowania części tekstowej, graficznej i poprawnej edycji pracy.

9. Omówienie przygotowania do prezentacji, dyskusji i egzaminu dyplomowego.

10. Prezentacja prac własnych dyplomantów. Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami, metodami, wynikami i wnioskami prezentowanych prac.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Literatura, normy, akty prawne i informacje dostępne - - w Internecie określone przez prowadzącego grupę seminaryjną. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna normy i wytyczne projektowania elementów i obiektów budowlanych oraz wytwarzania i badania materiałów i wyrobów. seminariumreferat ustny
Zna zasady analizy, obliczania i konstruowania elementów i obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego, a także potrafi wykorzystać tę wiedzę do praktycznego rozwiązywania zadań inżynierskich i badawczych. seminariumreferat pisemny, referat ustny
Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu i innych źródeł do wyszukiwania informacji. seminariumreferat pisemny, referat ustny
Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Przekazuje informacje w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.Ma głęboką świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.seminariumreferat ustny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna normy i wytyczne projektowania elementów i obiektów budowlanych oraz wytwarzania i badania materiałów i wyrobów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w wysokim stopniu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w stopniu bardzo wysokim
Zna zasady analizy, obliczania i konstruowania elementów i obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego, a także potrafi wykorzystać tę wiedzę do praktycznego rozwiązywania zadań inżynierskich i badawczych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w wysokim stopniu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w stopniu bardzo wysokim
Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu i innych źródeł do wyszukiwania informacji. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w wysokim stopniu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w stopniu bardzo wysokim
Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Przekazuje informacje w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.Ma głęboką świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Kozłowski, Szczepan Woliński
Prowadzący grup: Aleksander Kozłowski, Szczepan Woliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Kozłowski, Szczepan Woliński
Prowadzący grup: Aleksander Kozłowski, Szczepan Woliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szczepan Woliński
Prowadzący grup: Szczepan Woliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szczepan Woliński
Prowadzący grup: Szczepan Woliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Kozłowski
Prowadzący grup: Aleksander Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)