Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Certyfikacja energetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB/K/Z-DU>CE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Certyfikacja energetyczna
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Dotyczy: zagadnień związanych z określaniem zapotrzebowania budynku na energię w trakcie jego użytkowania.

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne: źródła energii i ich zużycie, emisja CO2, rozwój zrównoważony. Wybrane zagadnienia z Dyrektyw Europejskich, Ustaw Krajowych oraz Warunków Technicznych (jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), dotyczące charakterystyki energetycznej budynków.

- Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku. Obliczanie zapotrzebowania energii do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obliczanie współczynników przenikania ciepła różnych przegród budowlanych. Identyfikacja mostków termicznych w przegrodach budowlanych oraz określanie wartości liniowych współczynników przenikania ciepła. Obliczanie współczynników strat ciepła w budynku. Omówienie sporządzania Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

- Opracowywanie założeń do wykonania projektu i sporządzenia świadectwa. Źródła informacji o ocenianym obiekcie: dokumentacja techniczna, umiejętność odczytywania i wykorzystania dokumentacji techniczno - projektowej, forma karty informacyjnej właściciela lub użytkownika o obiekcie, wizja lokalna. Kwalifikacja budownictwa pod względem funkcjonalnym. Ustalenie technologii wykonania budynku i właściwości materiałowych.

- Obliczanie zapotrzebowania budynku na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji. Obliczanie zapotrzebowania na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody. Obliczanie rocznego zapotrzebowania budynku na energię użytkową, końcową i pierwotną. Obliczanie energii pomocniczej w budynku. Współczynniki nakładu energii pierwotnej, sprawności urządzeń i instalacji. Sporządzenie Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Klemm Piotr i inni - Budownictwo ogólne , tom 2, Fizyka budowli - Arkady, Warszawa. - 2005

Kurtz K., Gawin D. - Ochrona cieplna budynków w polskich przepisach normalizacyjnych i prawnych - PWSBiA, Warszawa. - 2007

PN-EN ISO 13790 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania - PKN. -

PN – EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego - . -

PN – EN ISO 14683 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości o - . -

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zm.. -

Dyrektywa Europejska 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. - z dnia 16 grudnia 2002 r.,. -

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r., - w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego ... - Dz. U. poz.888, z dnia 2 lipca 2014 r.. -

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. - w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporząd - Dz. U. Nr 17, poz.104. -

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane - Dz. U. Nr 191, poz.1373. -

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. - o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych - Dz. U. Nr 162, poz.1121 z przepisami wykonawczymi do ustawy.. -

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. - o wspieraniu termomodernizacji i remontów - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Starakiewicz A., Szyszka J. - Fizyka budowli w zadaniach - Oficyna Wydawnicza PRz., Rzeszów. - 2009

PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzc - . -

PN – EN ISO 14683 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości o - . -

PN – EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obli - . -

PN-EN ISO 10077-1 - Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda up - . -

PN-EN ISO 13370 - Właściwości cieplne budynków. Wymian ciepła przez grunt. Metody obliczania - . -

PN-83/B-03430 - WEntylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - . -

Publikacje naukowe

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - The Influence of Glazing on the Functioning of a Trombe Wall Containing a Phase Change Material - . - 2021

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Methods for Determining Mold Development and Condensation on the Surface of Building Barriers - . - 2020

M. Kaczmarzyk; A. Starakiewicz; A. Waśniowski - Internal Heat Gains in a Lunar Base—A Contemporary Case Study - . - 2020

B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Analysis of the Thermal Characteristics of a Composite Ceramic Product Filled with Phase Change Material - . - 2019

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Analysis of the thermal characteristics of anti-icing driveway plates - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Całoroczny Mobilny Dom na Kołach". - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Uruchomienie produkcji innowacyjnych bram dla małych hangarów lotniczych i obiektów przemysłowych" . - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz; J. Szyszka - Opinia o innowacyjności projektu "Pustak izolowany pianką poliuretanową" - . - 2019

L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Drzwi aluminiowe zewnętrzne PASSIV ZERO+" - . - 2019

A. Starakiewicz - Coverage of energy for the preparation of hot tap water by installing solar collectors in a singlefamily building - . - 2018

A. Starakiewicz; J. Szyszka - A quasi-box window concept to improve the thermal-insulation property of old windows - case study - . - 2018

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Wpływ konfiguracyjnych rozwiązań warstwy przeszklenia na energetyczne funkcjonowanie zmodyfikowanej przegrody kolektorowo – akumulacyjnej - . - 2018

J. Kogut; W. Kokoszka; P. Ochab; I. Skrzypczak; A. Starakiewicz; J. Szyszka - Passive Residential Houses with the Accumulation Properties of Ground as a Heat Storage Medium - . - 2017

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Udział materiału zmienno-fazowego w pracy energetycznej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej w przejściowych warunkach klimatycznych - . - 2017

L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego oparta na faktycznym zużyciu energii - . - 2017

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Zużycie nośników energii w budynku jednorodzinnym na cele ogrzewania ciepłej wody użytkowej i potrzeb bytowych - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe akty prawne dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna
Zna metodologię sporządzania charakterystyki energetycznej budynków.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna
Potrafi oszacować wartości współczynników przenikania ciepła i mostków termicznych występujących w budynku. Potrafi obliczyć współczynnik strat ciepła przez przenikanie.Potrafi wykonać obliczenia strat i zysków ciepła przez przegrody budowlane. Potrafi wykonać obliczenia bilansu energetycznego budynku.projekt indywidualnyoddanie prawidłowo wykonanego projektu według indywidualnych założeń
Potrafi wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.projekt indywidualnyoddanie prawidłowo wykonanego projektu według indywidualnych założeń
Ma świadomość konieczności wykonania zleconych prac w wyznaczonym terminie i w wymaganej jakościprojekt indywidualnyoddawanie prawidłowo wykonanego projektu według indywidualnych założeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczmarzyk, Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.